Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

[06.09.2019] Ogłoszenie o zamówieniu

 

Identyfikator postępowania: 95d2193e-f780-4f9a-a47d-06c561c168e7

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419932-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi związane z odpadami
2019/S 172-419932

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ZP.271.24.2019
ul. Mickiewicza 7
Kalwaria Zebrzydowska 34-130
Polska
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska
Tel.: +48 338766700
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Numer referencyjny: ZP.271.24.2019
II.1.2) Główny kod CPV
90500000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych,na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odp. komunalne b) wyposażenie mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów c) przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców harmonogramów wywozu odpadów d)wykonywanie sprawozdawczości e) na czas realizacji zamówienia zorganizowanie Biura Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi e) wygenerowanie, wydrukowanie i dystrybucja kodów kreskowych wśród właścicieli nieruch. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załącznik nr 1 do Umowy.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

(...)

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/10/2019
Czas lokalny: 10:00

(...)

 

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 162.77KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 762.55KB)
Załączniki nr 1-7 do SIWZ (zip, 4,484.96KB)
Zał. nr 8 do SIWZ - JEDZ wersja edytowalna (doc, 186.50KB)
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_95d2193e-f780-4f9a-a47d-06c56… (asc, 0.68KB)

 

miniPortal - wersja produkcyjna
https://miniportal.uzp.gov.pl/

miniPortal - informacje i filmy instruktażowe
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal