XIII Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [3.12.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 27.11.2019 r.

BR.0002.13.2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) - zwołuję na dzień 3 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 XIII Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr XII/91/19 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Brodach na wymianę stolarki okiennej w budynku plebanii.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Brodach na wykonanie iluminacji wewnętrznej kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Brodach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Pani Marii Mróz na opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich kamienicy położonej przy ul. Rynek 5 w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XII/110/19 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2019-2025.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opieki zdrowotnej w Wadowicach.
 19. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” w Kalwarii Zebrzydowskiej - ul. Mickiewicza 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

[BIP] Ogłoszenie i projekty uchwał