Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym

[16.01.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[23.01.2020] Pytania i odpowiedzi

[31.01.2020] Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie nr 503418-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 7 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym
Numer referencyjny: ZP.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-31, godzina: 10:30

(...)


Do pobrania:Kalwaria Zebrzydowska, dnia 23.01.2020 r.

ZP.271.2.2020

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 503418-N-2020 w dniu 16.01.2020 r. na zamówienie pn. „Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

 

PYTANIE 1:

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo miejsc pracy ludzi i otoczenia na oświetlaną powierzchnie, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

ODPOWIEDŹ:

Dokumentacja projektowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi (w tym wytycznymi oświetlenia dróg) oraz warunkami technicznymi.

 

PYTANIE 2:

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. Norma PN-EN 12464-1 ( Olśnienie ) które oślepia ludzi na drogach i pracowników co może spowodować powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem 40% ludzi. Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

ODPOWIEDŹ:

Dokumentacja projektowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz warunkami technicznymi, a w szczególności z normami: PN-EN 12464-1; PN-EN 13201:2016 oraz pozostałymi normami. Normy i wymagania techniczne zostały jasno i jednoznacznie określone w dokumentacji przetargowej. Zakres prac został opisany w SIWZ wraz z załącznikami. Wykonawca ma obowiązek wykonać zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, z obowiązującymi przepisami i normami oraz załączonymi do dokumentacji przetargowej uzgodnieniami inwestycji.

 

PYTANIE 3:

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU do własności gruntów do instalacje słupów na terenie dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa i ustawy o efektywności energetycznej Kraju :

ODPOWIEDŹ:

Dokumentacja projektowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz warunkami technicznymi.

 

PYTANIE 4:

Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, oraz prawa do instalowanych produktów według zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej kraju z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU co do średnicy wysięgników i instalacji opraw.

ODPOWIEDŹ:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy budowy oświetlenia, a nie stosowania zamienników opraw sodowych. Dokumentacja projektowa przedstawia rozwiązania sprawdzone obliczeniowo, które należy traktować jako przykładowe i które pozwalają na wycenę przedmiotu zamówienia. W dokumentacji projektowej znajdują się minimalne parametry opraw, które muszą być spełnione przez oprawy oferowane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza stosowanie dowolnej oprawy spełniającej opisane w dokumentacji projektowej minimalne parametry techniczne. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia również znajduje się klauzula mówiąca, że w przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 31.01.2020 r.

ZP.271.2.2020

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 503418-N-2020 w dniu 16.01.2020 r.
na zamówienie:

„Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 180 000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy 0/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone oferty, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

EL-MAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac Wolności 16/5
46-380 Dobrodzień

159 462,53

31.08.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Instalatorstwo Elektryczne
Stanisław Żurek
Babica 134 B
34-103 Witanowice

187 172,65

31.08.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

ELEMAR Sp. z o. o. sp.k.
ul. Piaski 28
32-555 Zagórze
PHU ELEMAR Marcin Cudak
ul. Piaski 28
32-555 Zagórze

109 470,00

31.08.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Firma Usługowa EL-Mag
Magdalena Mysona
ul. Wojska Polskiego 18
39-215 Czarna

256 590,41

31.08.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

Firma Elektryczna
i Teletechniczna
Kamil Jasiński
Przydonica 48
33-318  Gródek nad Dunajcem

150 400,00

31.08.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ