Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[27.02.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[13.03.2020] Informacja z otwarcia ofert

[24.03.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie nr 517373-N-2020 z dnia 2020-02-27 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskie: Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiając: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskie: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska
Numer referencyjny: ZP.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-13, godzina: 09:30

(...)

 

Do pobrania:Kalwaria Zebrzydowska, 13.03.2020 r.

ZP.271.3.2020

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 517373-N-2020 w dniu 27.02.2020 r. na zamówienie pn. „Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostało złożonych 6 ofert, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

479 089,92

60 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa
Przeginia Duchowna 300
32-061 Rybna

382 037,75

60 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

DROGBUD
SOBANIAK Sp. z o. o.
34-222 Zawoja 1970

254 545,67

60 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANSDRÓG Kaczmarczyk
Spółka Jawna
34-222 Zawoja 1962

234 031,36

60 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

Firma Usługowo-Handlowa KOMBUD
Franciszek Kowalczyk
34-242 Łętownia 378

241 986,26

60 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

KRYMEX Krystian Łuczak
ul. Konstytucji 69/14
41-906 Bytom

299 194,67

60 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 24.03.2020 r.

ZP.271.3.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 517373-N-2020 w dniu 27.02.2020 r. na zamówienie pn. „Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
TRANSDRÓG Kaczmarczyk Spółka Jawna
34-222 Zawoja 1962

cena wybranej oferty: 234 031,36 zł

słownie złotych: dwieście trzydzieści cztery tysiące trzydzieści jeden 36/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

skrócenie okresu realizacji zamówienia

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANSDRÓG Kaczmarczyk
Spółka Jawna
34-222 Zawoja 1962

60,00

40,00

100,00

2.

Firma Usługowo-Handlowa KOMBUD
Franciszek Kowalczyk
34-242 Łętownia 378

58,03

40,00

98,03

3.

DROGBUD
SOBANIAK Sp. z o. o.
34-222 Zawoja 1970

55,16

40,00

95,16

4.

KRYMEX Krystian Łuczak
ul. Konstytucji 69/14
41-906 Bytom

46,93

40,00

86,93

5.

Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG
Wiesław Figa
Przeginia Duchowna 300
32-061 Rybna

36,76

40,00

76,76

6.

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

29,31

40,00

69,31