Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej „Wały” w km 0+010 – 1+473 (...) w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska"

 

GK.6220.8.2019

Kalwaria Zebrzydowska, 20.04.2020 r.

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256), art. 71 ust. 1, ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z póz. zm.) oraz z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839); po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 listopada 2019 roku, Pełnomocnika Gminy Kalwaria Zebrzydowska, ul. Adama Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Pana Michała Swatek „VIA” oś. Piastów 5/35 31-623 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej „Wały” w km 0+010 – 1+473 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy poboczy, budowy zatok mijankowych, remontu przepustu, remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska”, oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie Zarząd Zlewni w Krakowie

stwierdzam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Przebudowa drogi gminnej „Wały” w km 0+010 – 1+473 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy poboczy, budowy zatok mijankowych, remontu przepustu, remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska”,

2. określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

1). Rodzaj i miejsce usytuowania przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej „Wały” w km 0+010 – 1+473 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy poboczy, budowy zatok mijankowych, remontu przepustu, remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska”.

Realizowane będzie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości: Przytkowice, na działkach nr 1589/20; 1497/1; 1589/17; 1589/18; 1589/9; 1589/11; w miejscowości Przytkowice zostanie wykonana Przebudowa drogi gminnej „Wały” w km 0+010 – 1+473 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy poboczy, budowy zatok mijankowych, remontu przepustu, remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska

2). Warunki wykorzystania terenu

- ściśle przestrzegać przepisów BHP, prawa budowlanego i ochrony środowiska podczas prowadzania prac budowlanych,

- niezbędne prace budowlane i porządkowe przebudowy i budowy terenu prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposób minimalizujący zagrożenie dla pracujących ludzi i okolicznego środowiska,

- odpady przekazywane mogą być jedynie podmiotom posiadającym decyzje administracyjne w zakresie zbierania lub unieszkodliwiania odpadów a transport odpadów powinien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez koncesjonowanie firmy w sposób bezpieczny dla środowiska,

- przed przystąpieniem do prac budowlanych warstwę gleby zebrać i zgromadzić w jednym miejscu, a następnie, w miarę potrzeb, zużyć do prac rekultywacyjnych po zakończeniu fazy budowy,

- w jak największym stopniu masy ziemne powinny być wykorzystane na miejscu dla potrzeb niwelacji terenu a dopiero w ostateczności usuwane okresowo lub po zakończeniu budowy, jeśli istnieje wystarczająco dużo miejsca do ich tymczasowego magazynowania,

- składowane ewentualne materiały sypkie, takie jak np. piasek, należy zabezpieczyć przed nadmiernym pyleniem i rozprzestrzenianiem się pyłów po sąsiednim terenie,

- w trakcie budowy, podczas pracy urządzeń mechanicznych i ciężkiego sprzętu, jak również podczas ruchu pojazdów samochodowych, należy tak zorganizować front robót, aby w jak najmniejszym stopniu następowało pogorszenie klimatu akustycznego,

- sprzęt używany do prac ziemnych powinien być sprawny, aby nie nastąpiła jego ewentualne awaria, skutkiem której mogłoby dojść do wycieku paliwa lub oleju, gdyż w obrębie wykopu stwarzałoby to większe zagrożenie niż na powierzchni terenu, z uwagi na mniejszą odległość od zwierciadła wody,

- szczególną ostrożność zachować należy podczas prowadzenia prac aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi.

3). Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

- podczas realizacji tego przedsięwzięcia należy wykorzystać rozwiązania technologiczne chroniące środowisko oraz zastosować materiały odpowiedniej jakości,

- w projekcie budowlanym przewidzieć sposób i warunki postępowania z wytworzonymi odpadami,

- biologicznie czynną warstwę gleby (humus) wykorzystać ponownie do kształtowania powierzchni terenów przylegających do drogi,

- zastosować rozwiązania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

- przedsięwzięcie realizować zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019r poz. 1396z póź. zm.)

4). Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

Nie określa się. Planowane przedsięwzięcie nie wypełnia warunków o których mowa w rozporządzeniu ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajówi ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakresie decyduje o zaliczenie go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5) Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie administracyjne oddziaływania na środowisko

Nie określa się. Brak trans granicznego oddziaływania na środowisko.

6) Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla planowanego przedsięwzięcia.

 

Uzasadnienie

1. Pełnomocnik Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Adama Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Pan Michał Swatek, os. Piastów 5/35, 31-623 Kraków dnia 28.11.2019r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej „Wały” w km 0+010 – 1+473 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy poboczy, budowy zatok mijankowych, remontu przepustu, remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska”, działki na których planuje się powyższą inwestycję stanowią własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71); oraz §3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm); planowana inwestycja została zaliczona do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.

2. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dnia 20 Grudnia 2019r. wszczął postępowanie w trybie art. 64 ust.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.)

3. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej prowadząc postępowanie w trybie art. 64 ust.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) wystąpił do:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
  • Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

o wydanie opinii, czy w przypadku w/w inwestycji występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

4. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie, pismem z dnia 03 stycznia 2020r. (data wpływu do tut. Urzędu: 09.01.2020) znak: NS.9022.10.230.2019 działając na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z pózn. Zm.), po zapoznaniu się z treścią pisma Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, z dnia 20 grudnia 2019 r. (data wpływu: 23 grudnia 2019 r.) znak: GK.6220.9.2019, w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej „Wały” w km 0+010 – 1+473 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy poboczy, budowy zatok mijankowych, remontu przepustu, remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska”, przekazał powyższą korespondencję Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wadowicach, ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice. Uzasadniając, iż po zapoznaniu się z treścią wniosku Inspektor Sanitarny wziąwszy pod uwagę aktualny stan prawny tj. art. 12 ust. 1 wyżej powołanej Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) uznał, że organem właściwym rzeczowo oraz miejscowo do prowadzenia sprawy w przedmiotowym zakresie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach.

Zgodnie z § 65 ust. 1 ww. ustawy Kpa, jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie.

Mając na względzie wynikający art. 19 Kpa obowiązek przestrzegania z urzędu właściwości miejscowej i rzeczowej Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie postanowił jak wyżej.

5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 10 stycznia 2020r.(data wpływu: 10.01.2020r.), znak: OO.4220.1.331.2019.TP wydał opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej „Wały” w km 0+010 – 1+473 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy poboczy, budowy zatok mijankowych, remontu przepustu, remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska”,

Przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie drogi gminnej na odcinku ok. 1463 m biegnącej w północnej części miejscowości Przytkowice. Obecnie nawierzchnia jezdni posiada liczne spękania i ubytki a jej odwodnienie odbywa się poprzez spływ wód do istniejących rowów przydrożnych. Inwestycja zlokalizowana jest praktycznie w całości w istniejącym pasie drogowym. Niewielkie wyjścia w teren biologicznie czynny są spowodowane korektą łuków, poszerzeniami i wprowadzeniem zatok mijankowych. W granicach terenu inwestycji dominuje roślinność typowa dla zbiorowisk ruderalnych. Realizacja infrastruktury drogowej nie będzie powodować potrzeby wycinki drzew i krzewów.

Zaprojektowano przebudowę jezdni drogi gminnej na jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m plus poszerzenia na łukach. W przekroju typowym wzdłuż obu krawędzi jezdni zaprojektowano przebudowę poboczy na pobocza o nawierzchni bitumicznej o szerokości 0,75 m każde. Na długości remontowanych zjazdów zaprojektowano krawędzie nawierzchni jezdni z krawężników betonowych. Dodatkowo zaplanowano remont istniejących zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego, z kostki brukowej betonowej bądź o nawierzchni bitumicznej oraz zaprojektowano zatoki mijankowe. W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia drogi planuje się posadowienie korytek ściekowych z elementów prefabrykowanych betonowych, remont istniejących przepustów rurowych, urządzeń odwadniających oraz odmulenie i oczyszczenie rowów drogowych wraz z nadaniem pierwotnych profili skarp i dna rowu. Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z sieciami uzbrojenia terenu będą wykonywane ręcznie z zachowaniem obowiązujących norm. Parametry projektowe drogi to: klasa techniczna L - droga lokalna, prędkość projektowa Vp=30 km/h.

Zakłada się, że powierzchnia terenu wykorzystana na stałe pod budowę wyniesie ok. 1,24 ha i będzie stanowić praktycznie w całości powierzchnię obecnie utwardzoną przez istniejącą drogę. W pierwszej kolejności wykonana zostanie rozbiórka istniejącej drogi oraz zebranie humusu z nowo zajętego terenu. Podczas realizacji przedsięwzięcia zostanie wyodrębniony teren przeznaczony pod zaplecze budowy i bazę materiałową. Teren techniczny zostanie tymczasowo utwardzony i zdemontowany po zakończeniu prac.

W czasie budowy woda używana będzie w procesach technologicznych pielęgnacji betonu, czyszczenia sprzętu budowlanego oraz w celach socjalnych. Przewidywane przybliżone zużycie wody wyniesie 0,5 m3/dobę.

Zapotrzebowanie na energią elektryczną przewiduje się w czasie budowy, głównie do oświetlenia i spawarek elektrycznych. Przewidywane szacunkowe średnie zużycie energii elektrycznej: 10 kWh/dzień.

Zapotrzebowanie na gaz przewiduje się w czasie spawania elementów stalowych rur, barier przy wykorzystaniu spawarek gazowych i ogrzewania barakowozów. Przewidywane szacunkowe średnie zużycie gazu: 90 m3/miesiąc.

Etap realizacji inwestycji będzie wymagał wykorzystania surowców mineralnych, takich jak: kruszywo: 4 703 m3; bitum: 911 m3; kostka: 22,4 m3; beton: 30 m3.

Tankowanie odbywało się będzie poza obszarem budowy w bazach transportowo- sprzętowych oraz na utwardzonej/uszczelnionej strefie zaplecza budowy. Przewidywana szacunkowa ilość zużytego paliwa podczas realizacji inwestycji będzie wynosić ok. 56 244 litrów.

Inwestycja nie będzie wymagała zapotrzebowania w wodę w trakcie eksploatacji. Woda będzie jedynie potrzebna w celu okresowych konserwacji. Jej ilość będzie uzależniona od stopnia zabrudzenia jezdni.

Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty, a ścieki socjalno-bytowe zostaną odprowadzone do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty a następnie transportowana do najbliższej oczyszczalni ścieków.

Miejsca na substancje niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, izolacje) będą znajdowały się w wydzielonym miejscu na placu budowy. Miejsce to będzie posiadać szczelne podłoże (wylewka, lub gruba folia z zakrzywionymi bokami w formie wanny) zabezpieczające w czasie niekontrolowanego rozlewu przed przeniknięciem tych substancji do środowiska gruntowo- wodnego, zadaszenie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi (temperaturą i deszczem).

Drzewa oraz krzewy znajdujące się w pobliżu prac oraz na placach technicznych będą zabezpieczone poprzez szalunek z desek lub materiały takie jak juta, maty słomiane do wysokości min 1.5 m.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi okresowe zwiększenie emisji spalin, z silników pojazdów i maszyn roboczych oraz pylenie z terenów objętych pracami demontażowymi i budowlanymi. Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodowało długotrwałych uciążliwości - etap realizacji będzie trwał ok. 200 dni roboczych. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej przewidziano między innymi, iż transport materiałów sypkich będzie odbywał się w opakowaniach lub pojazdami do tego przystosowanymi, utrzymanie dróg dojazdowych w stanie ograniczającym pylenie poprzez zraszanie ich beczkowozami w dni suche oraz czyszczenie z błota i ziemi, stosowanie gotowych mieszanek wytwarzanych w wytwórniach, aby ograniczyć do minimum operacje przygotowania materiału na terenie budowy.

W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wykonano prognozę emisji i imisji dla dwóch horyzontów czasowych, tj. dla roku oddania 2020 r. oraz najodleglejszego horyzontu czasowego 2030 r. (10-letniej eksploatacji). Otrzymane wyniki dla poszczególnych substancji były poniżej dopuszczalnych wartości stężeń gazów i pyłów średniorocznych oraz 1-godzinowych.

Ruch drogowy, w fazie eksploatacji stanowi złożone, liniowe źródło emisji hałasu ze względu na znaczną ilość i charakter równocześnie działających źródeł punktowych (w funkcji czasu). Emituje on hałas ciągły o zmiennych wartościach poziomu dźwięku. Poziom hałasu w otoczeniu drogi jest zależny przede wszystkim od: poziomu dźwięku poszczególnych pojazdów (źródła punktowe), parametrów drogi i ruchu. Aby określić zakres oddziaływania hałasu drogowego dla przedmiotowej inwestycji wykonano analizy równoważnego poziomu dźwięku. W ramach analizy akustycznej zbudowano Numeryczny Model Terenu z rzeczywistym odwzorowaniem przebiegu dróg. Na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) i mapy geodezyjnej określono odległości istniejącej zabudowy rozróżniając budynki na obiekty chronione akustycznie i takie, które tej ochrony nie wymagają. Przeprowadzona analiza równoważnego poziomu dźwięku (A) zobrazowana została w postaci rozkładu izofon jak i punktów receptorowych na rok 2020 i 2030 nie przedstawia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów chronionych.

Ze względu na niewielkie wykopy w wąskim zakresie, nie przewiduje się stałego odwadniania wykopów budowlanych, a jedynie okresowe (za pomocy pomp budowlanych), w przypadku deszczy nawalnych. W takiej sytuacji wody z odwodnienia będą odprowadzane do istniejących rowów lub zostaną wykorzystane na budowie np. do zraszania nawierzchni.

Projektowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 2 km w kierunku północnym od obszaru Natura 2000: Cedron PLH120060. Analizując charakter inwestycji, jej lokalizację względem ww. obszaru Natura 2000 oraz możliwość jej oddziaływania na przedmioty jego ochrony, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczono wyżej wymieniony obszar Natura 2000.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał niniejszą opinię po przeprowadzonej analizie przedsięwzięcia, w której uwzględniono łącznie uwarunkowania wyszczególnione w art. 63 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z póz. zm.), rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem jego skali i ich wzajemnych proporcji, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się ich oddziaływań, wielkości zajmowanego terenu oraz wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, a także jego położenia względem obszarów wrażliwych i cennych przyrodniczo.

6. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków), pismem z dnia 15 stycznia 2020r., znak KR.RZŚ.435.1153.2019.MK, przekazał przedmiotowy wniosek Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Dyrektorowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie (ul. Morawskiego 5 30-102 Kraków), wraz z KIP do załatwienia zgodnie z kompetencjami do załatwienia zgodnie z kompetencjami. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do zakresu spraw zastrzeżonych w art. 397ust. 3 pkt 1 lit, b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne(t.i. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.) dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach pismem z dnia 17 stycznia 2020r. (data wpływu do tut. Urzędu:21.01.2020),pismem znak: PSE/NS/NZ/432/5/163/20 na podstawie art. 3 i 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm,), art. 64 ust. 1 pkt. 2 ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze.zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)- Państwowy Powiatowy InspektorSanitarny w Wadowicach po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją wyraził opinię, iż przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej „Wały" w km 0+010 - 1+473 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy poboczy, budowy zatok mijankowych, remontu przepustu, remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska", nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Uzasadniając, iż według przedstawionej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) planowana jest przebudowa drogi gminnej Wały na długości 1463m . Wiąże się to z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowania, nośności konstrukcji nawierzchni jezdni, poprawienia parametrów użytkowych oraz zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi gminnej. Obszar inwestycji biegnie po północnej stronie miejscowości Przytkowice i przebiega w relacji wschód-zachód. W terenie losowo występują budynki mieszkaniowe jednorodzinne a droga będzie przebiegać po istniejącym śladzie. Zaprojektowano przebudowę jezdni drogi gminnej na jezdnię o nawierzchni bitumicznej i szerokości na prostej 3,5m oraz o szerokości 3,5m plus poszerzenia na łukach w obrębie łuków poziomych. W przekroju typowym wzdłuż obu krawędzi jezdni zaprojektowano przebudowę poboczy na pobocza o nawierzchni bitumicznej o szerokości 0,75m każde. Na długości remontowanych zjazdów zaprojektowano krawędzie nawierzchni jezdni drogi gminnej z krawężników betonowych 15/22cm ustawiane na ławie betonowej z oporem z wyniesieniem od poziomu nawierzchni jezdni drogi na 4-6 cm. Zaprojektowano remont istniejących zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego, z kostki brukowej betonowej bądź o nawierzchni bitumicznej. Zaprojektowano zatoki mijankowe o długości 20m i szerokości 1,5m. W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia drogi gminnej zaprojektowano korytka ściekowe trapezowe i trójkątne z elementów prefabrykowanych betonowych. W ramach poprawy odwodnienia drogi gminnej zaplanowano remont ist. przepustów rurowych, urządzeń odwadniających oraz odmulenie i oczyszczenie rowów drogowych wraz z nadaniem pierwotnych profili skarp i dna rowu. Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z sieciami uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm i pod nadzorem poszczególnych odpowiednich gestorów sieci i na warunkach przez nich wydanych. Celem inwestycji drogowej jest poprawa warunków technicznych drogi jaki i jej jakości co będzie miało wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu na tym odcinku.

Według KIP Projektowane przedsięwzięcie bezpośrednio nie będzie źródłem oddziaływań w zakresie emisji substancji do powietrza, natomiast będzie oddziaływać pośrednio z uwagi na poruszające się pojazdy. Planowana inwestycja dotycząca przebudowy drogi zlokalizowana jest praktycznie w całości w istniejącym pasie drogowym. Nie wielkie wyjścia w teren biologicznie czynny są potraktowane korektą łuków, poszerzeniami i wprowadzeniem zatok mijankowych. W czasie eksploatacji nie będzie dochodziło do osiadania zanieczyszczeń komunikacyjnych przekraczających dopuszczalne wartości a jedynie do niewielkiej ¡misji w bezpośrednim sąsiedztwie drogi a przydrożna zieleń będzie dodatkowo ograniczać rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Analiza w nin. Karcie wskazała nie wielkie wartości ¡misji a najwyższe stężenia będą związane z pasem drogowym nie wykraczając poza niego. Wody opadowe spływające z jezdnią będą zbierane przez rowy otwarte. Środki zimowego utrzymania drogi będą wykorzystywane racjonalnie nie przekraczając dopuszczalnych ilości na powierzchnię terenu odladzanego, dlatego nie przewiduje się zasolenia gruntu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach działając w oparciu o przepis art. 64 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwzględniając uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust 1 wymienionej powyżej ustawy wydał opinie jak na wstępie.

8. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ul. Morawskiego 5 30-102 Kraków), pismem z dnia 06 marca 2020r (data wpływu do tut. Urzędu: 06.03.2020r.), znak: KR.ZZŚ.2.435.13.2020 Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej „Wały" w km 0+010 -1+473 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy poboczy, budowy zatok mijankowych, remontu przepustu, remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska", Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; wyrazi opinię że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

8.1 Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.

8.2 Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

8.3 Należy zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych i taboru samochodowego.

8.4 Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić regularny ich wywóz przez uprawnione podmioty.

8.5 Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.

Uzasadniając powyższe: W związku z zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170), która w art. 1 pkt 70 zmienia art. 397 ust 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz do art. 397 ust. 3 pkt 2 wprowadza lit. b, organem właściwym do wydania opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich. Sprawa została więc przekazana do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW WP, do załatwienia zgodnie z kompetencjami.

Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Michała Swatek „VIA", Os. Piastów 5/35, 31-623 Kraków.

Z informacji zawartych w KIP wynika, że przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej „Wały" na długości 1463 m w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie. Obszar inwestycji biegnie po północnej stronie miejscowości Przytkowice i przebiega w relacji wschód-zachód. W terenie luźno zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Droga będzie przebiegać po istniejącym śladzie.

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę jezdni drogi gminnej na jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości na odcinkach prostych wynoszącej 3,5 m z poszerzeniami na łukach. W obrębie łuków poziomych, zaprojektowano również przebudowę poboczy na pobocza o nawierzchni bitumicznej o szerokości 0,75 m każde. Dodatkowo projektuje się remont istniejących zjazdów (wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, z kostki brukowej betonowej bądź o nawierzchni bitumicznej) oraz wykonanie zatok mijankowych o długości 20 m i szerokości 1,5 m.

Odwodnienie przebudowanej drogi będzie zapewnione poprzez odpowiednio zaprojektowane korytka ściekowe trapezowe i trójkątne z elementów prefabrykowanych betonowych. Sposób odwodnienia drogi gminnej zasadniczo pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Wody opadowe z powierzchni jezdni i poboczy odprowadzane są do istniejącego rowu drogowego oraz częściowo ulegają rozsączeniu na działkach inwestycyjnych. W ramach poprawy odwodnienia drogi gminnej zaplanowano remont istniejących przepustów rurowych, urządzeń odwadniających oraz odmulenie i oczyszczenie rowów drogowych wraz z nadaniem pierwotnych profili skarp i dna rowu.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zostanie wyodrębniony teren przeznaczony pod zaplecze budowy i bazę materiałową. Teren techniczny zostanie tymczasowo utwardzony i zdemontowany po zakończeniu prac. Tankowanie sprzętu odbywać się będzie w bazach transportowo-sprzętowych oraz na utwardzonej/uszczelnionej strefie zaplecza budowy.

W czasie budowy woda używana będzie w procesach technologicznych pielęgnacji betonu, czyszczenie sprzętu budowlanego oraz w celach socjalnych. Przewiduje się zużycie wody na poziomie 0,5 m3 / dobę. Wykonawca wyposaży zaplecze budowy w sanitariaty, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty, a następnie przekazywana na oczyszczalnię ścieków.

Ze względu na zakres projektowanych prac, nie przewiduje się stałego odwadniania wykopów budowlanych, a jedynie okresowe (za pomocą pomp budowlanych), w przypadku wystąpienia deszczy nawalnych. W takiej sytuacji wody z odwodnienia będą odprowadzane do istniejących rowów.

Przedsięwzięcie planowane jest w zlewniach jednolitych części wód powierzchniowych JCWP Cedron, kod: PLRW20001221356899 oraz JCWP Sosnowianka, kod: PLRW2000162135569. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły(Dz. U. z 2016r. poz. 1911, z późn. zm.):

- JCWP Cedron jest naturalną częścią wód, z wyznaczonym      celem środowiskowym: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Jest to JCWP w złym         stanie  ogólnym, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, dla której przedłużono termin osiągnięcia celu do 2021 r., ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej
bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych.

- JCWP Sosnowianka jest naturalną częścią wód, z wyznaczonym celem środowiskowym: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Jest to JCWP w złym stanie ogólnym, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, dla której przedłużono termin osiągnięcia celu do 2021 r., ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych PLGW2000147, z wyznaczonym celem środowiskowym: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310, 284) obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód podziemnych oraz jednolitą część wód powierzchniowych przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Przedsięwzięcie planowane jest poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawyPrawo wodne. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2020 poz. 310, 284)

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej utworzonej rozporządzeniem nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r. Nr 369 poz. 3164, z późn. zm.). Przedsięwzięcie nie narusza warunków ochrony ujęcia wody powierzchniowej określonych w rozporządzeniu ustanawiającym strefę ochronną tego ujęcia.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chroniony, o których mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310, 284. Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Przebudowie drogi gminnej „Wały" w km 0+010 – 1+473 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy poboczy, budowy zatok mijankowych, remontu przepustu, remontu urządzeń odwodniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Przytkowicegmina Kalwaria Zebrzydowska", przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków w zakresie ochrony zasobów wodnych, przedstawionych w rozstrzygnięciu opinii Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie (ul. Morawskiego 5 30-102 Kraków)

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r poz. 283, 284, 322), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna, zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r poz. 283, 284, 322), złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu o którym mowa w art. 72 ust. 3 w/w ustawy, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następnie na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . Wniosek o którym mowa składa się nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r poz. 283, 284, 322), niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.

Od niniejszej Decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. J. Lea za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Załącznik nr 1 do Decyzji
znak: GK.6220.8.2019
z dnia 20.04.2020 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej „Wały” w km 0+010 – 1+473 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy poboczy, budowy zatok mijankowych, remontu przepustu, remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Przytkowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska” polegać będzie przebudowie drogi gminnej na odcinku ok. 1463m, biegnącej w północnej części miejscowości Przytkowice. Planowana Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie wadowickim, na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska i obejmuje działki drogowe o numerach ewidencyjnych: 1589/20; 1497/1; 1589/17; 1589/18; 1589/9; 1589/11 znajdujących się w miejscowości Przytkowice.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury drogowej polegać będzie na przebudowie nawierzchni jezdni, przebudowie poboczy, budowie zatok mijankowych, remoncie przepustu, remoncie urządzeń odwadniających drogę i remoncie zjazdów.

Powierzchnia terenu planowanej inwestycji wyniesie około 1,24 ha. W ramach inwestycji planuje się przebudowę jezdni drogi gminnej na jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości na odcinkach prostych wynoszącej 3,5 m z poszerzeniami na łukach. W obrębie łuków poziomych, zaprojektowano również przebudowę poboczy na pobocza o nawierzchni bitumicznej o szerokości 0,75 m każde. Dodatkowo projektuje się remont istniejących zjazdów (wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, z kostki brukowej betonowej bądź o nawierzchni bitumicznej) oraz wykonanie zatok mijankowych o długości 20 m i szerokości 1,5 m.

Odwodnienie przebudowanej drogi będzie zapewnione poprzez odpowiednio zaprojektowane korytka ściekowe trapezowe i trójkątne z elementów prefabrykowanych betonowych. Sposób odwodnienia drogi gminnej zasadniczo pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Wody opadowe z powierzchni jezdni i poboczy odprowadzane są do istniejącego rowu drogowego oraz częściowo ulegają rozsączeniu na działkach inwestycyjnych. W ramach poprawy odwodnienia drogi gminnej zaplanowano remont istniejących przepustów rurowych, urządzeń odwadniających oraz odmulenie i oczyszczenie rowów drogowych wraz z nadaniem pierwotnych profili skarp i dna rowu.