Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej "Wudyka" w km 0+014 – 1+492 (...) w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki"

 

Kalwaria Zebrzydowska, 20.04.2020 r.

GK.6220.9.2019

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256), art. 71 ust. 1, ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z póz. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 listopada 2019 roku, Pełnomocnika Gminy Kalwaria Zebrzydowska, ul. Adama Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Pana Sebastiana Gwizdek, „NIWELETA” ul. Służbie Polsce 4/4 32-200 Miechów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej „Wudyka” w km 0+014 – 1+492 w zakresie przebudowy jezdni, przebudowy poboczy, budowy i remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki”, oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie Zarząd Zlewni w Krakowie

stwierdzam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Przebudowa drogi gminnej „Wudyka” w km 0+014 – 1+492 w zakresie przebudowy jezdni, przebudowy poboczy, budowy i remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki”

2. określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

1). Rodzaj i miejsce usytuowania przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej „Wudyka” w km 0+014 – 1+492 w zakresie przebudowy jezdni, przebudowy poboczy, budowy i remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki”

Realizowane będzie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości: Zebrzydowice, na działkach nr 1444/1; 2759; 1444/2; 2398/1; 1451/4; 1445/1; 1445/2; 1445/3; 1451/6; 1451/2; 1446/2; 1446/3; 2386; 1523/12; 1360/1; 2700; 2778; 1366/1; 1366/7; 1369; 1370/4; 1370/6; 1370/5; w miejscowości Zebrzydowice zostanie wykonana Przebudowa drogi gminnej „Wudyka” w km 0+014 – 1+492 w zakresie przebudowy jezdni, przebudowy poboczy, budowy i remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów

2). Warunki wykorzystania terenu

- ściśle przestrzegać przepisów BHP, prawa budowlanego i ochrony środowiska podczas prowadzania prac budowlanych,

- niezbędne prace budowlane i porządkowe przebudowy i budowy terenu prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposób minimalizujący zagrożenie dla pracujących ludzi i okolicznego środowiska,

- odpady przekazywane mogą być jedynie podmiotom posiadającym decyzje administracyjne w zakresie zbierania lub unieszkodliwiania odpadów a transport odpadów powinien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez koncesjonowanie firmy w sposób bezpieczny dla środowiska,

- przed przystąpieniem do prac budowlanych warstwę gleby zebrać i zgromadzić w jednym miejscu, a następnie, w miarę potrzeb, zużyć do prac rekultywacyjnych po zakończeniu fazy budowy,

- w jak największym stopniu masy ziemne powinny być wykorzystane na miejscu dla potrzeb niwelacji terenu a dopiero w ostateczności usuwane okresowo lub po zakończeniu budowy, jeśli istnieje wystarczająco dużo miejsca do ich tymczasowego magazynowania,

- składowane ewentualne materiały sypkie, takie jak np. piasek, należy zabezpieczyć przed nadmiernym pyleniem i rozprzestrzenianiem się pyłów po sąsiednim terenie,

- w trakcie budowy, podczas pracy urządzeń mechanicznych i ciężkiego sprzętu, jak również podczas ruchu pojazdów samochodowych, należy tak zorganizować front robót, aby w jak najmniejszym stopniu następowało pogorszenie klimatu akustycznego,

- sprzęt używany do prac ziemnych powinien być sprawny, aby nie nastąpiła jego ewentualne awaria, skutkiem której mogłoby dojść do wycieku paliwa lub oleju, gdyż w obrębie wykopu stwarzałoby to większe zagrożenie niż na powierzchni terenu, z uwagi na mniejszą odległość od zwierciadła wody,

- szczególną ostrożność zachować należy podczas prowadzenia prac aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi.

3). Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

- podczas realizacji tego przedsięwzięcia należy wykorzystać rozwiązania technologiczne chroniące środowisko oraz zastosować materiały odpowiedniej jakości,

- w projekcie budowlanym przewidzieć sposób i warunki postępowania z wytworzonymi odpadami,

- biologicznie czynną warstwę gleby (humus) wykorzystać ponownie do kształtowania powierzchni terenów przylegających do drogi,

- zastosować rozwiązania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003r.Dz.U. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

- przedsięwzięcie realizować zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019r poz. 1396z póź. zm.)

4). Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

Nie określa się. Planowane przedsięwzięcie nie wypełnia warunków o których mowa w rozporządzeniu ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajówi ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakresie decyduje o zaliczenie go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5) Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie administracyjne oddziaływania na środowisko

Nie określa się. Brak trans granicznego oddziaływania na środowisko.

6) Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla planowanego przedsięwzięcia.

 

Uzasadnienie

1. Pełnomocnik Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Adama Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Pan Sebastian Gwizdek, ul. Służbie Polsce 4/4 32-200 Miechów, dnia 28.11.2019r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej „Wudyka” w km 0+014 – 1+492 w zakresie przebudowy jezdni, przebudowy poboczy, budowy i remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki”, działki na których planuje się powyższą inwestycję stanowią własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zgodnie z z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839); oraz §3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm); planowana inwestycja została zaliczona do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.

2. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dnia 20 Grudnia 2019r. wszczął postępowanie w trybie art. 64 ust.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.)

3. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej prowadząc postępowanie w trybie art. 64 ust.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) wystąpił do:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
 • Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

o wydanie opinii, czy w przypadku w/w inwestycji występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 8 stycznia 2020r.(data wpływu: 09.01.2020r.),znak: OO.4220.1.330.2019.AKo wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał na konieczność określenia w niniejszej decyzji następujących warunków:

4.1. W trakcie prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy ograniczyć emisji niezorganizowaną zanieczyszczeń pyłowych poprzez:          transport materiałów sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych przed wiatrem (o ile to możliwe w opakowaniach fabrycznych) bądź przykrywanie ich np. plandeką, oraz w okresie wysokich temperatur zraszanie wodą powierzchni, z których może następować pylenie.

4.2. Miejsca postoju maszyn i pojazdów pracujących na budowie, miejsca tankowania pojazdów, miejsca przechowywania materiałów niebezpiecznych (np. paliwa, materiały smarne, rozpuszczalniki, farby) oraz miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych - należy uszczelnić (wyłożyć materiałami izolacyjnymi), zabezpieczając przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego.

4.3. W celu zmniejszenia uciążliwości hałasu powstającego w trakcie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane prowadzone z wykorzystaniem maszyn generujących nadmierny hałas, należy wykonywać w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 - 22.00, za wyjątkiem prac, których przerwanie nie jest możliwe ze względów technologicznych.

4.4. Drzewa i/lub krzewy znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu planowanych prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem np.:

 1. poprzez wydzielenie drzewa/krzewu polegające na całkowitym ogrodzeniu zwartym płotem powierzchni, na których rosną drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez korzenie, w obrębie rzutu koron,
 2. poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami - oszalowanie pnia lub owinięcie go matami np. ze słomy; przy zastosowaniu oszalowania z desek należy zwrócić uwagę aby deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia do wysokości ok. 2 m (jeśli jest to możliwe), dolna część deski powinna być wkopana, a jeśli jest to niemożliwe to obsypana ziemią lub dodatkowo zabezpieczona drutem,
 3. poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach; w obrębie korony drzewa wykop należy wykonywać ręcznie,
 4. poprzez zabezpieczenie konarów drzew przez np. podwiązanie najniższych czy też nisko ułożonych gałęzi, konarów do nadległych lub podparcie podporą tak aby nie uszkodzić ich kory.

Planowane przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, działająca przez Pełnomocnika Pana Sebastiana Gwizdek, „NIWELETA” ul. Służbie Polsce 4/4, 32-200 Miechów.

Przedmiotem analizowanego wniosku jest przebudowa jezdni drogi gminnej na odcinku o łącznej długości ok. 1478 m poprzez: poszerzenie jej do szerokości 5 m na odcinku prostym wraz z niezbędnymi poszerzeniami w obrębie łuków poziomych; przebudowę poboczy gruntowych na pobocza o szerokości od 0,75 m - 1,5 m; remont zjazdów oraz budowę i remont urządzeń odwadniających. Jezdnię z poboczem o nawierzchni z kostki brukowej obramowano krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm, a w ciągu zjazdów krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x22 cm. Pochylenie poprzeczne przebudowanej jezdni zaprojektowano daszkowe 2%, pochylenie podłużne zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej niwelety jezdni. Planowana rozbudowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, nośności konstrukcji nawierzchni jezdni, poprawienia parametrów użytkowych oraz zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi gminnej. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne będzie zajmowało powierzchnię ok. 10 965 m2, z czego nawierzchnia bitumiczna - 7557,2 m2, nawierzchnia z kostki brukowej - 1998 m2, nawierzchnia z kruszywa - 1110 m2.

Zakres inwestycji (w preferowanym przez Inwestora wariancie) obejmuje:

 • przebudowę jezdni bitumicznej, poprzez jej wzmocnienie i poszerzenie,
 • przebudowę poboczy gruntowych poprzez ich wzmocnienie i poszerzenie,
 • remont zjazdów do posesji,
 • budowę i remont urządzeń odwadniających tj. ścieków podchodnikowych, ścieków przykrawężnikowych oraz ścieków trójkątnych i odwodnień liniowych,
 • odnowę istniejących rowów drogowych poprzez ich odmulenie i oczyszczenie wraz z nadaniem pierwotnych profili skarpy, przeciwskarpy i dna rowu.

W ramach planowanej inwestycji planuje się zabezpieczenie istniejącej infrastruktury tj. sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej.

Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych jezdni, budowę i remont urządzeń odwadniających (ściek przykrawężnikowy, trójkątny i podchodnikowy). Sposób odwodnienia drogi gminnej zasadniczo pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego, wody opadowe z powierzchni jezdni i poboczy odprowadzane są do istniejącego rowu drogowego oraz częściowo ulegają rozsączeniu na działkach inwestycyjnych. W obrębie pobocza o nawierzchni z kostki brukowej wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane są do istniejącego odmulonego rowu drogowego poprzez ściek podchodnikowy z korytek betonowych z kratą żeliwną C250. Wody opadowe spływające z jezdni będą zbierane przez rowy otwarte. Rowy przewiduje się zasadniczo jako trawiaste.

W związku z niewielką skalą inwestycji, a także jej charakterem, nie prognozuje się przekroczeń dopuszczalnej wartości stężenia zawiesiny ogólnej, stąd system kanalizacji nie będzie wyposażony w urządzenia ochrony środowiska. Inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu na utrzymanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach. Inwestycja zlokalizowana jest w strefie pośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej rzeki Skawinka.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej poprowadzony jest po istniejącym śladzie, z korektą przebiegu na łukach, poszerzeniami i wprowadzeniem zatok mijankowych. Inwestycja w pierwszej kolejności będzie podlegała rozbiórce tego, co obecnie znajduje się w pasie drogowym, a w momencie wejścia w nowy teren będzie dochodziło do zebrania humusu.

Występujące kolizje z sieciami uzbrojenia terenu, według informacji podanych w karcie informacyjnej zostaną zabezpieczone zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli tych sieci.

Realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z typową technologią dla budownictwa drogowego przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Niekorzystne oddziaływania jakie towarzyszą realizacji przedsięwzięcia to okresowa emisja hałasu podczas robót z użyciem maszyn i urządzeń. Celem ograniczenia emisji hałasu podczas prac stosowane będą nowoczesne i w pełni sprawne technicznie maszyny o niskiej emisji hałasu, a prace w pobliżu obszarów zamieszkałych prowadzone będą w godzinach od 6.00 do 22.00.

Sypkie materiały wykorzystywane do budowy, odpady powstałe w czasie prac oraz urobek związany z wykopami będą zabezpieczone w czasie przewozu oraz na miejscach magazynowania, co ograniczy pylenie. W dni suche przewidziano zraszanie placu budowy, ograniczając w ten sposób unoszenie pyłu. Uciążliwością dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy będą również spaliny pochodzące z silników pracujących maszyn i środków transportu, dlatego mając to na uwadze zaleca się eliminowanie pracy urządzeń i maszyn na biegu jałowym oraz ograniczenie zbędnych przejazdów.

Zagospodarowanie odpadów powstających podczas budowy przedsięwzięcia będzie należało do obowiązków wykonawcy robót, który będzie wytwórcą odpadów. Odpady, które powstaną podczas realizacji inwestycji zaliczane według katalogu odpadów do grupy 15, 17 i 20 będą magazynowane w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a następnie zostaną przekazane podmiotom posiadającym stosowne decyzje na gospodarowanie odpadami bądź osobom fizycznym. Przy wykopach realizowanych na terenie inwestycji, warstwy urodzajnej gleby będą zdejmowane oddzielnie i wykorzystane zostaną przy rekultywacji po zakończeniu robót, a nadmiar zostanie przekazany podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami.

Place budowy, składy materiałowe, miejsca postojowe będą znajdować się na uszczelnionym terenie (zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego) i wyposażonym w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. Wody opadowe, które gromadzą się w wykopach, będą odpompowywane do beczkowozów, a ich nieznaczne ilości niezanieczyszczone będą odpompowywane na teren sąsiedni. Ze względu na niewielkie wykopy w wąskim zakresie, nie przewiduje się stałego odwadniania wykopów budowlanych.

Zaplecze budowy będzie zaopatrzone w sanitariaty, a ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty.

Przebudowa istniejącej sieci drogowej nie spowoduje istotnej zmiany ilościowej i rodzajowej rozkładu ruchu, ze względu na lokalny charakter drogi. Przebudowa już istniejących dróg znacznie jednak zwiększy płynność przejazdu pojazdów i umożliwi bezpieczny dojazd mieszkańcom do swoich posesji, a co za tym idzie, zmniejszy uciążliwości poprzez ograniczenie natężenia hałasu akustycznego. Taka zmiana wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz klimatu akustycznego dla okolicznych terenów.

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji wykonano prognozę ruchu dla przedmiotowej inwestycji w roku oddania inwestycji do użytkowania (2020 r.) oraz w 10-cio letnim horyzoncie czasowym. Oszacowany średniodobowy ruch pojazdów w roku 2020 r. wynosi 707 pojazdów/dobę, a w 10-cio letnim horyzoncie czasowym (2030 r.), kształtuje się na poziomie 918 pojazdów/dobę. Ruch został obliczony na podstawie pomiarów własnych. Inwestycja z uwagi na skalę, charakter oraz prognozowaną ilość poruszających się pojazdów podczas eksploatacji nie będzie generować przekroczenia normatywnych wartości hałasu, a jej oddziaływanie zamknie się w granicach pasa drogowego. Standardy klimatu akustycznego na terenach mieszkaniowych zostaną dotrzymane.

Nie przewiduje się istotnych oddziaływań na powietrze atmosferyczne z uwagi na niewielką ilość poruszających się pojazdów, zarówno w chwili oddania inwestycji do użytkowania jak i w 10-cio letnim horyzoncie czasowym. Oddziaływania, które będą miały miejsce, będą zawierać się w pasie terenu przeznaczonego na realizację inwestycji.

Otwarte wykopy w czasie korytowania drogi, realizacji odwodnienia oraz prowadzenia infrastruktury technicznej zostaną zabezpieczone przed przedostaniem się do nich drobnych zwierząt (kręgowców) przez możliwie szybkie zasypywanie wykopu, grodzenie, przykrywanie wykopów niezasypywanych po ukończeniu pracy zmiany roboczej takimi materiałami jak: plandeki, deski, płyty wiórowe itp.

Według autora KIP, Inwestor nie przewiduje wykonywania wycinki drzew i krzewów. W granicach terenu inwestycji dominuje roślinność charakterystyczna dla terenów zieleni nieurządzonej (trawy i wielogatunkowe zarośla). W obszarze inwestycji nie stwierdzono występowania obecnie siedlisk zwierząt.

Inwestycja zlokalizowana zostanie w odległości ok. 0,7 km od najbliższego obszaru Natura 2000 Cedron PLH120060. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia poza obszarem Natura 2000 oraz biorąc pod uwagę skalę ewentualnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji, nie stwierdzono możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego wpływu na siedliska, dla których ochrony wyznaczony został w/w obszar.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie wydał niniejszą opinię po przeprowadzonej analizie przedsięwzięcia, w której uwzględniono łącznie uwarunkowania wyszczególnione w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z póz. zm.), rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem jego skali i ich wzajemnych proporcji, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się ich oddziaływań, wielkości zajmowanego terenu oraz wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii i katastrofy naturalnej, a także jego położenia względem obszarów wrażliwych i cennych przyrodniczo. Przeanalizowano również wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.

Dla powyższego przedsięwzięcia nie zachodzą przesłanki do obligatoryjnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (art. 63 ust. 3 w/w ustawy).

5. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie, pismem z dnia 03 stycznia 2020r. (data wpływu do tut. Urzędu: 09.01.2020) znak: NS.9022.10.229.2019 zawiadomił o przekazaniu wniosku do organu właściwego. Działając na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o    Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią pisma Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, z dnia 20 grudnia 2019 r. (data wpływu: 23 grudnia 2019 r.) znak: GK.6220.9.2019, w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej „Wudyka" w km 0+014 - 1+492 w zakresie przebudowy jezdni, przebudowy poboczy, budowy i remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki", przekazał przesłane pismo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wadowicach, ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice; uzasadniając:

iż po zapoznaniu się z treścią wniosku tut. Inspektor Sanitarny wziąwszy pod uwagę aktualny stan prawny tj. art. 12 ust. 1 wyżej powołanej Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) uznał, że organem właściwym rzeczowo oraz miejscowo do prowadzenia sprawy w przedmiotowym zakresie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach.

Zgodnie z § 65 ust. 1 ww. ustawy Kpa, jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie.

Mając na względzie wynikający art. 19 Kpa obowiązek przestrzegania z urzędu właściwości miejscowej i rzeczowej należało postanowić jak wyżej.

6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach pismem z dnia 17 stycznia 2020r. (data wpływu do tut. Urzędu: 21.01.2020), pismem znak: PSE/NS/NZ/432/4/161/20 po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przedmiotowego postępowania wyraził opinię, iż na podstawie art. 3 i 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 64 ust. 1 pkt. 2 ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze.zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)-planowane przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej „Wudyka” w km 0+014 – 1+492 w zakresie przebudowy jezdni, przebudowy poboczy, budowy i remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki”, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uzasadniając iż według przedstawionej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) planowana jest przebudowa drogi gminnej „Wudyka" na długości 1478m. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowania, nośności konstrukcji nawierzchni jezdni, poprawienia parametrów użytkowych oraz zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi gminnej. Obszar inwestycji biegnie po północnej stronie miejscowości Zebrzydowice i przebiega w relacji wschód-zachód. W terenie głównie występują pola uprawne oraz nieużytki a losowo gdzieniegdzie budynki mieszkaniowe. Droga będzie przebiegać po istniejącym śladzie. Zaprojektowano przebudowę jezdni drogi gminnej poprzez jej poszerzenie do szerokości 5,00 na odcinku prostym wraz z niezbędnymi poszerzeniami w obrębie łuków poziomych, zaprojektowano przebudowę poboczy gruntowych na pobocza o szerokości od 0,75m - l,5m zaprojektowano remont zjazdów oraz budowę i remont urządzeń odwadniających. Jezdnię na styku z poboczem o nawierzchni z kostki brukowej obramowano krawężnikiem betonowym 15x30 (odkrycie lOcm) a w ciągu zjazdów krawężnikiem betonowym 15x22 (odkrycie 4-6cm), w obrębie sugerowanych przejść dla pieszych odkrycie krawężnika zaplanowano 2cm. Rozwiązanie wysokościowe zaprojektowano w nawiązaniu do istniejących spadków i rzędnych terenu w tym wjazdów do posesji. Pochylenie poprzeczne przebudowanej jezdni zaprojektowano daszkowe 2%, pochylenie podłużne zaprojektowano w nawiązaniu do ist. niwelety jezdni. Sposób odwodnienia drogi gminnej zasadniczo pozostanie bez zmian w stosunku do stanu istniejącego, wody opadowe z powierzchni jezdni i poboczy odprowadzane będą do ist. rowu drogowego oraz częściowo ulegać będą rozsączeniu na działkach inwestycyjnych. W obrębie pobocza o nawierzchni z kostki brukowej wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane będą do istniejącego odmulonego rowu drogowego poprzez ściek podchodnikowy z korytek betonowych z kratą żeliwną C250 500x500x20. Celem inwestycji drogowej jest poprawa warunków technicznych drogi jaki i jej jakości co będzie miało wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu na tym odcinku.

Według KIP Projektowane przedsięwzięcie bezpośrednio nie będzie źródłem oddziaływań w zakresie emisji substancji do powietrza, natomiast będzie oddziaływać pośrednio z uwagi na poruszające się pojazdy. Droga zwiera się w pasie drogowym i nie wymaga pozyskiwania nowych powierzchni działek. W czasie eksploatacji nie będzie dochodziło do osiadania zanieczyszczeń komunikacyjnych przekraczających dopuszczalne wartości a jedynie do niewielkiej imisji w bezpośrednim sąsiedztwie drogi a przydrożna zieleń będzie dodatkowo ograniczać rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Analiza w nin. Karcie wskazała nie wielkie wartości imisji a najwyższe stężenia będą związane z pasem drogowym nie wykraczając poza niego. Wody opadowe spływające z jezdnią będą zbierane przez rowy otwarte. Środki zimowego utrzymania drogi będą wykorzystywane racjonalnie nie przekraczając dopuszczalnych ilości na powierzchnię terenu odladzanego, dlatego nie przewiduje się zasolenia gruntu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach działając w oparciu o przepis art. 64 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwzględniając uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust 1 wymienionej powyżej ustawy wydał opinie jak powyżej.

7. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków), pismem z dnia 15 stycznia 2020r., znak KR.RZŚ.435.1154.2019.MK, przekazał przedmiotowy wniosek Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Dyrektorowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie (ul. Morawskiego 5 30-102 Kraków), wraz z KIP do załatwienia zgodnie z kompetencjami. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do zakresu spraw zastrzeżonych w art. 397 ust. 3 pkt 1 lit, b ustawy z dnia20 lipca 2017 r. Prawo wodne(t.i. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm) dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

8. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ul. Morawskiego 5 30-102 Kraków), pismem z dnia 05 marca 2020r. (data wpływu do tut. Urzędu: 06.03.2020r.), znak: KR.ZZŚ.2.435.15.2020, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, znak: GK.6220.9.2019 z dnia 20.12.2019 r., o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej „Wudyka" w km 0+014 - 1+492 w zakresie przebudowy jezdni, przebudowy poboczy, budowy i remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki", Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził opinię, że w/w przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.

2. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

3. Należy zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych i taboru samochodowego.

4. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić regularny ich wywóz przez uprawnione podmioty.

5. Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.

Uzasadniając powyższe: W związku z zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170), która w art. 1 pkt 70 zmienia art. 397 ust 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz do art. 397 ust. 3 pkt 2 wprowadza lit. b, organem właściwym do wydania opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich. Sprawa została więc przekazana do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW WP, do załatwienia zgodnie z kompetencjami.

Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Sebastiana Gwizdek „NIEWELETA" ul. Służbie Polsce 4/4, 32-200 Miechów.

Z informacji zawartych w KIP wynika, że przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej „Wudyka" na długości 1478 m w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie. Obszar inwestycji biegnie po północnej stronie miejscowości Zebrzydowice i przebiega w relacji wschód-zachód. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia występują głównie pola uprawne, nieużytki oraz luźna zabudowa mieszkaniowa. Droga będzie przebiegać po istniejącym śladzie.

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę jezdni drogi gminnej poprzez jej wzmocnienie poszerzenie do szerokości 5 m na odcinku prostym wraz z niezbędnymi poszerzeniami w obrębie łuków poziomych. Zaprojektowano przebudowę poboczy gruntowych na pobocza o szerokości od 0,75 m do 1,5 m, remont zjazdów oraz budowę i remont urządzeń odwadniających tj.: ścieki podchodnikowe, ścieki przykrawężnikowe oraz ścieki trójkątne i odwodnienia liniowe. Dodatkowo planuje się remont istniejących rowów drogowych poprzez ich odmulenie i oczyszczenie wraz z nadaniem pierwotnych profili skarpy, przeciwskarpy i dna rowu.

Odwodnienie przebudowanej drogi zapewnione będzie poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych jezdni, budowę i remont urządzeń odwadniających (ścieki: przykrawężnikowy, trójkątny i podchodnikowy). Sposób odwodnienia drogi gminnej zasadniczo pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Wody opadowe z powierzchni jezdni i poboczy odprowadzane są do istniejącego rowu drogowego oraz częściowo ulegają rozsączeniu na działkach inwestycyjnych. W obrębie pobocza o nawierzchni z kostki brukowej wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane są do istniejącego odmulonego rowu drogowego poprzez ściek podchodnikowy z korytek betonowych, z kratą żeliwną.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zostanie wyodrębniony teren przeznaczony pod zaplecze budowy i bazę materiałową. Teren techniczny zostanie tymczasowo utwardzony i zdemontowany po zakończeniu prac. Tankowanie odbywać się będzie w bazach transportowo-sprzętowych oraz na utwardzonej/uszczelnionej strefie zaplecza budowy.

W czasie budowy woda używana będzie w procesach technologicznych pielęgnacji betonu, czyszczenie sprzętu budowlanego oraz w celach socjalnych. Przewidywane przybliżone zużycie wody 0,5 m3 / dobę. Wykonawca wyposaży zaplecza budowy w sanitariaty, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty, a następnie przekazywana na oczyszczalnię ścieków.

Ze względu na zakres realizowanych prac, nie przewiduje się stałego odwadniania wykopów budowlanych, a jedynie okresowe (za pomocy pomp budowlanych) w przypadku wystąpienia deszczy nawalnych. W takiej sytuacji wody z odwodnienia będą odprowadzane do istniejących rowów.

Przedsięwzięcie planowane jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Cedron, kod: PLRW20001221356899. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, z późn. zm.) jest to naturalna część wód, z wyznaczonym celem środowiskowym: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Jest to JCWP

w złym stanie ogólnym, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, dla której przedłużono termin osiągnięcia celu do 2021 r., ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych PLGW2000147, z wyznaczonym celem środowiskowym: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne(Dz.U. 2020 poz. 310, 284) obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eotrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą wód podziemnych oraz jednolitą część wód powierzchniowych przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Przedsięwzięcie planowane jest poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, oraz obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2020 poz. 310, 284). Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej utworzonej rozporządzeniem nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r. Nr 369 poz. 3164, z późn. zm.). Przedsięwzięcie nie narusza warunków ochrony ujęcia wody powierzchniowej określonych w rozporządzeniu ustanawiającym strefę ochronną tego ujęcia.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310, 284. Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Przebudowie drogi gminnej „Wudyka" w km 0+014 – 1+492 w zakresie przebudowy jezdni, przebudowy poboczy, budowy i remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki”, przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków w zakresie ochrony zasobów wodnych, przedstawionych w rozstrzygnięciu opinii Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie (ul. Morawskiego 5 30-102 Kraków).

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie

Pouczenie

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r poz. 283, 284, 322), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna, zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r poz. 283, 284, 322), złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu o którym mowa w art. 72 ust. 3 w/w ustawy, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następie na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . Wniosek o którym mowa składa się nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r poz. 283, 284, 322).), niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.

Od niniejszej Decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. J. Lea za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Załącznik nr 1 do Decyzji
znak: GK.6220.9.2019
z dnia 20.04.2020 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej „Wudyka” w km 0+014 – 1+492 w zakresie przebudowy jezdni, przebudowy poboczy, budowy i remontu urządzeń odwadniających drogę i remontu zjazdów w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki” polegać będzie przebudowie drogi gminnej na odcinku ok. 1478m. Obszar inwestycji biegnie po północnej stronie miejscowości Zebrzydowice i przebiega w relacji wschód-zachód. Planowana Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie wadowickim, na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska i obejmuje działki drogowe o numerach ewidencyjnych 1444/1; 2759; 1444/2; 2398/1; 1451/4; 1445/1; 1445/2; 1445/3; 1451/6; 1451/2; 1446/2; 1446/3; 2386; 1523/12; 1360/1; 2700; 2778; 1366/1; 1366/7; 1369; 1370/4; 1370/6; 1370/5 znajdujących się w miejscowości Zebrzydowice.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury drogowej polegać będzie na poszerzeniu jej do szerokości 5 m na odcinku prostym wraz z niezbędnymi poszerzeniami w obrębie łuków poziomych; przebudowę poboczy gruntowych na pobocza o szerokości od 0,75 m - 1,5 m; remont zjazdów oraz budowę i remont urządzeń odwadniających. Jezdnię z poboczem o nawierzchni z kostki brukowej obramowano krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm, a w ciągu zjazdów krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x22 cm. Pochylenie poprzeczne przebudowanej jezdni zaprojektowano daszkowe 2%, pochylenie podłużne zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej niwelety jezdni. Planowana rozbudowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, nośności konstrukcji nawierzchni jezdni, poprawienia parametrów użytkowych oraz zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi gminnej.

Powierzchnia terenu planowanej inwestycji wyniesie około 1,1 ha. W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę jezdni drogi gminnej poprzez jej wzmocnienie poszerzenie do szerokości 5 m na odcinku prostym wraz z niezbędnymi poszerzeniami w obrębie łuków poziomych. Zaprojektowano przebudowę poboczy gruntowych na pobocza o szerokości od 0,75 m do 1,5 m, remont zjazdów oraz budowę i remont urządzeń odwadniających tj.: ścieki podchodnikowe, ścieki przykrawężnikowe oraz ścieki trójkątne i odwodnienia liniowe. Dodatkowo planuje się remont istniejących rowów drogowych poprzez ich odmulenie i oczyszczenie wraz z nadaniem pierwotnych profili skarpy, przeciwskarpy i dna rowu.

Odwodnienie przebudowanej drogi zapewnione będzie poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych jezdni, budowę i remont urządzeń odwadniających (ścieki: przykrawężnikowy, trójkątny i podchodnikowy). Sposób odwodnienia drogi gminnej zasadniczo pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Wody opadowe z powierzchni jezdni i poboczy odprowadzane są do istniejącego rowu drogowego oraz częściowo ulegają rozsączeniu na działkach inwestycyjnych. W obrębie pobocza o nawierzchni z kostki brukowej wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane są do istniejącego odmulonego rowu drogowego poprzez ściek podchodnikowy z korytek betonowych, z kratą żeliwną.