Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Budynku Manufaktury Rzemieślniczej, na nieruchomości położonej w miejscowości Zarzyce Wielkie (...)"

 

Kalwaria Zebrzydowska, 22.04.2020 r.

GK.6220.6.2019

Postanowienie

Na podstawie ustawy art. 97 § 1 pkt. 4) Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2020r. poz. 256), art. 63 ust. 1; art. 64 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3; art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tj. Dz. U. z 2020 poz. 283, 284, 322); §3 ust.1 pkt.14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839),

Postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Budynku Manufaktury Rzemieślniczej, na nieruchomości położonej w miejscowości Zarzyce Wielkie, gmina Kalwaria Zebrzydowska, nr ewidencyjny działki: 483/2, jednostka ewidencyjna: 121803_5 Kalwaria Zebrzydowska – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0010 Zarzyce Wielkie”,

do czasu opracowania raportu w zakresie wynikającym z zapisów art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 poz. 283, 284, 322)

 

Uzasadnienie

Niniejsze zawieszenie postępowania wynika z mocy art. 97 § 1 pkt. 4) Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Na wniosek Pełnomocnika Wnioskowadcy: Pana Krzysztofa Grzegorzek, Zarzyce Wielkie 122 34-142 Leńcze; Pana Mateusza Pająk, ul. Zjednoczenia 1b 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wszczął postępowanie ws. wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie Budynku Manufaktury Rzemieślniczej, na nieruchomości położonej w miejscowości Zarzyce Wielkie, gmina Kalwaria Zebrzydowska, nr ewidencyjny działki: 483/2, jednostka ewidencyjna: 121803_5 Kalwaria Zebrzydowska – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0010 Zarzyce Wielkie”

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 poz. 283, 284, 322) jest to przedsięwzięcie dla którego może zostać ustalony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), jest to przedsięwzięcie, dla którego opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych na realizację przedsięwzięcia, zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko właściwych Organów tj.:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

W związku z powyższym na podstawie art.64 ust.1 pkt.1 i art.64 ust.2, ustawy z dnia 3 października o 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 poz. 283, 284, 322), Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zwrócił się pismami znak: GK.6220.6.2019 z dnia 14.11.2019r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie , pismem znak: OO.4220.1.294.2019.EC z dnia 29.11.2019r., zwrócił uwagę na brak zgodności planowanego przedsięwzięcia z uchwałą Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Wielkie. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pismem znak GK.6220.6.2019 z dnia 23.12.2019r. poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o aktualnie obowiązującej Uchwale nr XIX/203/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15.12.2016r., w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zarzyce Wielkie na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w Rozdziale III. Ustalenia szczegółowe w § 5 ust. 2 punkt 8 dopuszcza się „wolnostojące obiekty dla prowadzenia drobnej wytwórczości i rzemiosła z ograniczeniem ich powierzchni zabudowy do 300 m2 i maksymalnym wskaźniku powierzchni zabudowy 20%”. Powyższe wskazuje, iż planowana inwestycja pn.: „Budowa Budynku Manufaktury Rzemieślniczej, na nieruchomości położonej w miejscowości Zarzyce Wielkie, gmina Kalwaria Zebrzydowska, nr ewidencyjny działki: 483/2, jednostka ewidencyjna: 121803_5 Kalwaria Zebrzydowska – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0010 Zarzyce Wielkie” jest zgodna z aktualnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W załączeniu do w/w pisma przesyłano Uchwałę nr XIX/203/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016, w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zarzyce Wielkie na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Pismem znak: OO.4220.1.294.2019.EC z dnia 16.01.2020r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, po przeanalizowaniudokumentów w sprawie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w związku z tym, iż zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane zgodnie z §3 ust.1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839),, dokonał oceny przedłożonego materiału dowodowego w zakresie art. 62a oraz art.63 ustawy z dnia 3 października o 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 poz. 283, 284, 322) oraz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego zakresu wniosku oraz zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonał stosownej oceny. Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2020r. poz. 256) w związku z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 poz. 283, 284, 322) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowanie przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku przeznaczonego do procesu produkcyjnego mebli z instalacją do nakładania lakieru metodą natryskową, zlokalizowanego na działce nr 483/2 o powierzchni 2 916 m2 , o powierzchni zabudowy budynku produkcyjnego około 170 m2 . Planowane przedsięwzięcie będzie funkcjonalnie połączone z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową, technologiczną, centralnego ogrzewania, elektryczną, wentylacji , w ramach inwestycji będzie wykonana droga wewnętrzna i parking na co najmniej 6 miejsc postojowych. Zakład będzie funkcjonować w systemie jednozmianowym przez 6 dni w tygodniu. Zakres przedsięwzięcia obejmie instalację we wnętrzu budynku maszyn i urządzeń linii technologicznej produkcji mebli tj. piły formatowej z odciągiem trocin, okleiniarki wąskich płaszczyzn, wiertarki wielowrzecionowej, kompresora tłokowego, ściany lakierniczej, stołów montażowych z wyposażeniem.

Raport musi zawierać wymagane analizy i oceny z uwzględnieniem oddziaływań we wszystkich aspektach środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozprzestrzeniania uciążliwości lotnych związków organicznych, zasięgu oddziaływania hałasu i aspektów dotyczących gospodarki wodno – ściekowej. Zasadne jest dokonanie obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i dobór minimalnej wysokości emitora dla lakierni i stanowiska przygotowania powierzchni do lakierowania z uwzględnieniem najbliższej zabudowy mieszkaniowej położonej w odległości kilku metrów od granicy działki Inwestora. Przedłożona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia nie zawiera wymaganej oceny skali oddziaływań, nie uwzględnia analizy zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących przepisów ochrony środowiska i wynikających z nich konieczności zabezpieczeń np. w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i zabezpieczeń hałasu, nieprawidłowo i niespójnie opisuje zagadnienia wentylacji pomieszczeń produkcyjnych oraz wariantowanie poprzez niezgodne z prawem analizowanie niepodejmowania przedsięwzięcia jako wariantu (przepisy w tym zakresie zmieniły się wiele lat temu, a warianty to alternatywne realizacje danej inwestycji). Pomieszczenie lakierni musi mieć zapewnioną stosowną krotność wymiany powietrza, co m.in. opisano w punkcie 12.2 KIP, a tym czasem w opisie technologii wpisano wentylację grawitacyjna, ponadto musi być określona konieczna częstotliwość wymiany filtra na węglu aktywnym. Znaczącej weryfikacji musi być poddana analiza gospodarowania odpadami, w tym identyfikacja brakujących kodów odpadów wytwarzanych (np. węgiel aktywny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, nośniki energii), prawidłowe sposoby ich magazynowania i zagospodarowania. Raport musi jednoznacznie wskazać istnienie stosownych warunków gruntowych, geotechnicznych umożliwiających wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu bez zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich, odnieść się do obowiązku podczyszczania ścieków opadowych.

W raporcie należy uwzględnić analizy oddziaływań środowiskowych, a w szczególności odnieść się do dotrzymania standardów na granicy działki do której Inwestor posiada tytuł prawny. Przy zakładanej wielkości produkcji mebli należy uwzględnić oddziaływania pochodzące z transportu surowców i produktów oraz w konsekwencji planowanego zatrudnienia około 5 osób. Aby Organ mógł właściwie określić istotne dla tego przedsięwzięcia środowiskowe uwarunkowania planowanej budowy zakładu, konieczna jest ocena wymaganych rozwiązań ochrony środowiska przed uciążliwościami procesu lakierowania z odprowadzeniem powstających zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, z określeniem ich stężeń maksymalnych. Ze względu na specyfikę lokalizacji przedsięwzięcia na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wydaje się niezbędny udział społeczeństwa, w zakresie weryfikacji oddziaływań dla planowanej działalności, co może być narzucone przez organ wyłącznie w procedurze ocen oddziaływania na środowisko i uzasadnia zajęcie powyższego stanowiska. Raport powinien zawierać i spełniać wszystkie wymagania określone w art.66 wyżej wymienionej ustawy.

Powyższą opinię wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, po przeprowadzonej analizie przedsięwzięcia, w której uwzględniono łącznie uwarunkowania wyszczególnione w art. 63 w/w ustawy tj. celowość, rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem jego skali i możliwym zakresem występowania oddziaływań, wielkość zajmowanego terenu, czasu trwania możliwych emisji oraz występowania innych uciążliwości np. pochodzących od emisji LZO oraz transportu drogami z zabudową mieszkaniową.

W toku postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach pismem znak: PSE/NS/NZ/432/113/5296/19 z dnia 28.11.2019r., po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją w sprawie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.; „Budowa Budynku Manufaktury Rzemieślniczej, na nieruchomości położonej w miejscowości Zarzyce Wielkie, gmina Kalwaria Zebrzydowska, nr ewidencyjny działki: 483/2, jednostka ewidencyjna: 121803_5 Kalwaria Zebrzydowska – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0010 Zarzyce Wielkie”, na podstawie art. 3 i 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 64 ust. 1. pkt 2 ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 poz. 283, 284, 322), w związku z § § 3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) – wyraził opinię, iż w/w przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu w zakresie wynikającym z zapisów w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 poz. 283, 284, 322. Uzasadniając, iż wg Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP), planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku wolnostojącego o zwartej bryle na rzucie prostokąta, z nadwieszeniem, niepodpiwniczonego. W projektowanym budynku przewidziano pomieszczenia przeznaczone do procesu produkcji mebli. Jednym z pomieszczeń jest lakiernia przeznaczona do lakierowania przygotowanych wcześniej elementów. W pomieszczeniu przewidziano umieszczenie instalacji lakierniczej, składającej się z: ścianki lakierniczej, instalacji do nakładania lakieru metodą natryskową. Odległość przedmiotowego przedsięwzięcia od istniejących budynków wynosi:

- do budynku mieszkalnego BM a na działce ewidencyjnej nr 483/2 – 45,51 m

- do budynku mieszkalnego na działce ewidencyjnej nr 484 – 44,59 m

- do budynku mieszkalnego na działce ewidencyjnej nr 469/24 – 48,24 m

- do budynku inwentarskiego na działce ewidencyjnej nr 469/24 – 8,48 m.

Projektowany obiekt składać się będzie z pomieszczeń podstawowych, takich jak hala produkcji i lakiernia oraz z pomieszczeń pomocniczych: pomieszczenie socjalne, przedsionek/szatnia i toaleta. Projektowany budynek manufaktury rzemieślniczej przeznaczony będzie na zakład produkcji i montażu mebli. Zapotrzebowanie na obsługę produkcji wynosić będzie 5 osób w pełnowymiarowym czasie pracy. Pracownicy będą korzystać z zaprojektowanego zaplecza socjalno – sanitarnego. Wyrób mebli odbywać się będzie w cyklu produkcyjnym polegającym na następujących fazach: docinanie płyt, szlifowanie, oklejanie, lakierowanie, montaż mebli, montaż osprzętu, końcowa obróbka wyrobu, magazynowanie, dostarczenie mebli oraz montaż u klienta. Proces lakierowania będzie zachodził z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych. Wykorzystywane będą lakiery akrylowe, poliuretanowe, akrylowo-poliuretanowe, koncentraty i rozpuszczalniki. Powłoka lakiernicza będzie nanoszona na wytworzone elementy meblowe w sposób natryskowy przy pomocy instalacji lakierniczej składającej się z pistoletu natryskowego, osuszacza ziębniczego, filtrów malarskich i kompresora. W pomieszczeniu lakierni zakłada się zainstalowanie ścianki lakierniczej suchej, usuwającej mgiełkę farby z powietrza. Produkcja mebli w zakładzie odbywać się będzie 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, w systemie jednozmianowym. Na potrzeby procesu technologicznego lakierowania przeznaczono specjalnie wydzielone miejsce do tego celu pomieszczenie. Lakiernia wyposażona jest w ścianę lakierniczą suchą usuwającą mgiełkę farby z powietrza. Filtrowanie powietrza odbywa się w następujących etapach: filtrowanie wstępne labiryntowym filtrem kartonowym, filtrowanie zasadnicze – na włóknie Paint-Stop, dodatkowym zadaniem włókniny jest zapewnienie równomiernego odciągu powietrza przez całą powierzchnię filtra kartonowego, filtrowanie końcowe filtrem węglowym – oczyszcza powietrze ze związków organicznych poprzez „przyklejanie” się związków chemicznych do powierzchni filtra.

Przedłożona przy wniosku Karta Informacyjna Przedsięwzięcia wskazuje źródła emisji zanieczyszczeń i uciążliwości, co wpływa na przyjęcie założenia, iż inwestycja nie będzie obojętna dla środowiska i może być źródłem powstania niekorzystnych oddziaływań. Sporządzona w raporcie symulacja rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i hałasu w tym ich kumulacja powinna szczegółowo zobrazować zmiany stężeń w obrębie zabudowy mieszkaniowej i terenów przeznaczonych do zabudowy. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach postanowił jak powyżej. Ponadto należy zwrócić uwagę by inwestycja była usytuowana zgodnie z uwarunkowaniami zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego. Mając na uwadze powyższe oraz ewentualny niekorzystny wpływ na ludzi i środowisko postanowiono jak powyżej

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach działając w oparciu o przepis art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 poz. 283, 284, 322)uwzględniając uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust.1 w/w ustawy wydał opinię jak na wstępie.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kalwaria Zebrzydowska w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.