XVI Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [13.05.2020]

 

BR.0002.16.2020

Kalwaria Zebrzydowska, 7.05.2020 r.

Ogłoszenie

Informuję, iż na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz.374 ze zmian.) - zwołuję na dzień 13 maja 2020 r. (środa) o godz. 13.00 XVI Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej będą prowadzili Sesję w formie wideokonferencji z Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7.
Transmisja Sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 953 w miejscowości Przytkowice.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Kalwaria Zebrzydowska w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kalwaria Zebrzydowska ograniczonego zarządzania Drogą Krajową nr 52 w miejscowości Brody.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2020-2026.
  8. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,m,231189