Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy - 22.05.2020 r.

 

BR.0012.2.2020.A

Kalwaria Zebrzydowska, 14.05.2020 r.

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 22 maja 2020 r. (piątek) o godz. 8.30 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji za rok 2019.
  3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2020.
  4. Informacja na temat prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz prac nad zmianami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  5. Informacja na temat planowanych i podjętych przez Gminę działań związanych z epidemią COVID-19, w szczególności pomocy dla przedsiębiorców i ochrony miejsc pracy.
  6. Informacja na temat funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych w roku 2020.
  7. Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy w roku 2020 /realizacja dochodów i wydatków/ oraz informacja dotycząca planowanych oszczędności w wydatkach bieżących i inwestycyjnych.
  8. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w Budynku „Stare Kino” przy ul. Mickiewicza 4.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy
Marcin Zadora