XVII Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - 28.05.2020 r.

 

BR.0002.17.2020

Kalwaria Zebrzydowska, 22.05.2020 r.

Ogłoszenie

Informuję, iż na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmian.) - zwołuję na dzień 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 XVII Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej będą prowadzili Sesję w formie wideokonferencji z sali posiedzeń w Budynku „Stare Kino” - Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

Transmisja Sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2020-2026.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
  6. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Ogłoszenie i projekty uchwał: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,m,231189