Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

[14.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[17.09.2020] Informacja z otwarcia ofert

 

Identyfikator postępowania: c68ac9fd-b823-48c5-8d69-fa84ee02b911

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383115-2020:TEXT:PL:HTML
Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi związane z odpadami
2020/S 157-383115

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP.271.10.2020
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 7
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 34-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Tel.: +48 338766218
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Numer referencyjny: ZP.271.10.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
14/08/2020S157
https://ted.europa.eu/TED
1 / 10
Dz.U./S S157
14/08/2020
383115-2020-PL
2 / 10
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odp. komunalne b) wyposażenie mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów c) przygotowanie i dostarczenie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych d)wykonywanie sprawozdawczości e) na czas realizacji zamówienia zorganizowanie Biura Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi e) wygenerowanie i dystrybucję kodów kreskowych wśród właścicieli nieruchomości. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załącznik nr 1 do Umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

(...)

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/09/2020
Czas lokalny: 10:00

(...)

 

miniPortal - wersja produkcyjna
https://miniportal.uzp.gov.pl/

miniPortal - informacje i filmy instruktażowe
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

 

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1803953

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 17.09.2020 r.

ZP.271.10.2020

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 157-383115w dniu 14.08.2020 r. na zamówienie pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających
na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 3 148 216,17 zł.

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone 2 oferty.

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena za 1 Mg odpadów komunalnych

(zł brutto)

Łączna maksymalna cena wykonania zamówienia (zł brutto)

Termin wykonania

Wysokość kary umownej

Zorganizowanie PSZOK na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska

Zorganizowanie Biura Obsługi w odległości nie większej niż 1000 m od Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Ilość pojazdów spełniających normę wyższą niż EURO 3

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EMPOL” Sp. z o. o.

os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

999,81

4 399 164,00

Od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

5 000

TAK

TAK

7

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami  Sp. z o. o.

ul. Barska 12
30-307 Kraków

1 296,00

5 702 400,00

Od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

1 000

TAK

NIE

7

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ