Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym

[24.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[08.09.2020] Informacja z otwarcia ofert

[17.09.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP.271.13.2020

 

Ogłoszenie nr 577281-N-2020 z dnia 2020-08-24 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym
Numer referencyjny: ZP.271.13.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-09-08, godzina: 11:30 (...)

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1806573

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 08.09.2020 r.

ZP.271.13.2020

 

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 577281-N-2020 w dniu 24.08.2020 r. na zamówienie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 115 449,78 zł (słownie złotych: sto piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć 78/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone 4 oferty, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

HIT – CAR & Budownictwo Zbigniew Słowik
33-389 Jazowsko 240

116 052,37

16.11.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

ADBET Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Makowska 22
34-200 Sucha Beskidzka

81 799,83

16.11.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

MARTINEX Marcin Chrobak
34-745 Spytkowice 424 D

127 200,00

16.11.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Firma Handlowo-Usługowa Leszek Dyrda
32-432 Pcim 755

122 920,82

16.11.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 

 


Kalwaria Zebrzydowska, 17.09.2020 r.

ZP.271.13.2020

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 577281-N-2020 w dniu 24.08.2020 r. na zamówienie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

ADBET Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Makowska 22
34-200 Sucha Beskidzka

cena wybranej oferty: 81 799,83

słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć 83/100.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

HIT – CAR & Budownictwo Zbigniew Słowik
33-389 Jazowsko 240

42,29

40,00

82,29

2.

ADBET Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Makowska 22
34-200 Sucha Beskidzka

60,00

40,00

100,00

3.

MARTINEX Marcin Chrobak
34-745 Spytkowice 424 D

38,58

40,00

78,58

4.

Firma Handlowo-Usługowa
Leszek Dyrda
32-432 Pcim 755

39,93

40,00

79,93