Ogłoszenie

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

RNP.410.36.2020

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 09.09.2020 r.

 

Ogłoszenie
o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska

I. Rodzaj prac:

Dotacja celowa na prace przy zabytku może finansować nakłady obejmując:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15,
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej,

II. Rodzaj podmiotów uprawnionych do wnioskowania o dotację celową:

O dotację z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny, wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Dotacja nie może być udzielona osobie prowadzącej działalność gospodarczą.

III. Wielkości środków zapewnionych w budżecie na 2020 rok:

Kwota przeznaczona na dotację w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2020: 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

IV. Wielkość dofinansowania określona procentowo:

 1. Dotacja celowa nie może przekroczyć 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku.
 2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną lub wymaga pilnych prac dotacja może być udzielona w wysokości 100 %
 3. Łączna wysokość dotacji i innych uzyskanych środków publicznych przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy tym zabytku nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac.

V. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być wykonane w roku 2020.
 2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji umowy upływa w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, lecz nie później niż do dnia 15 grudnia 2020 r.
 3. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach określonych w pisemnej umowie zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Kalwaria Zebrzydowska.

VI. Kryteria wyboru wniosków do dofinansowania:

 1. Tryb i zasady udzielenia dotacji określa Uchwała Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej nr XXII/110/19 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 2. Z budżetu Kalwarii Zebrzydowskiej może być udzielona dotacja celowa na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
  1) znajduje się na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska,
  2) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej,
  3) wpisany jest do wojewódzkiego rejestru lub gminnej ewidencji zabytków.
 3. Przy rozpatrywaniu prawidłowego pod względem formalnym wniosku o dotację celową na prace i roboty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uwzględniać się będzie w szczególności:
  1) duże znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności
  dla społeczeństwa;
  2) stan zagrożenia w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich;
  3) racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację, a także wskazanie innych źródeł finansowania prac lub robót budowlanych przy zabytku.

VII. Termin i miejsce przyjmowania wniosków:

 1. Wypełnione wnioski wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 21 września 2020 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul.  Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Wnioski złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
 2. W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji do wniosku  Urząd Miasta w  Kalwarii Zebrzydowskiej poinformuję drogą telefoniczną lub mailową, o uzupełnieniu wniosku.
 3. Wzór wniosku o dotację celową z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska stanowi załącznik do Uchwały nr XII/110/19 z dnia 17 października 2019 r.
 4. Do wniosku winny być załączone następujące załączniki:
  1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
  2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków lub kopie karty wpisu do gminnej ewidencji zabytków,
  3) pozwolenie/opinie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
  4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
  5) kosztorys lub ofertę wykonania prac lub robót.

Do wniosku powinny być dołączone załączniki oryginalne lub potwierdzone za zgodność z  oryginałem. Załączniki dla swej ważności muszą być opatrzone datą, pieczęcią wnioskodawcy oraz podpisami uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
 2. Informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, pok. nr 18, tel. 33 76 63 97.
Do pobrania:
Herb Kalwarii Zebrzydowskiej