Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020

[16.09.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[28.09.2020] Pytania i odpowiedzi do SIWZ

[01.10.2020] Informacja z otwarcia ofert

[09.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP.271.15.2020

Ogłoszenie nr 585665-N-2020 z dnia 2020-09-16 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020
Numer referencyjny: ZP.271.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie (...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-01, godzina: 12:30 (...)

 

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1816621

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 28.09.2020 r.

ZP.271.15.2020

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 585665-N-2020 w dniu 16.09.2020 r. na zamówienie pn.: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Dotyczy wzór umowy § 8 ust. 5: Wnosimy o modyfikację zapisu, iż w przypadku gdy badania potwierdzą zgodną z umową jakość materiałów i robót koszty ich przeprowadzenia poniesie Zamawiający. Wykonawca chce uniknąć nieuzasadnionego zlecania badań co generowałoby dodatkowe koszty.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 8 ust. 5 projektu umowy bez zmian.

Pytanie 2:

Dotyczy wzór umowy § 10 ust. 7 i 8: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności, biorąc pod uwagę w szczególności krótki okres realizacji zamówienia publicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, w konsekwencji zapisy zawarte w § 10 ust. 7 i 8 projektu umowy otrzymują nowe brzmienie:

„7. Zamawiający, w terminie 7 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni;

8.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.”.

Pytanie 3:

Dotyczy wzór umowy § 11 ust.9: Wnosimy o zmianę „dwukrotnego” na „wielokrotnego” zgodnie z ustawą pzp.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 11 ust. 9 projektu umowy.

§ 11 ust. 9 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.”.

Pytanie 4:

Dotyczy wzór umowy § 12 ust.4: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co w przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w §12 ust.4 ? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na podpisanie Aneksu?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności zwiększenia zakresu robót na danym odcinku w stosunku do przedmiaru robót, Wykonawca winien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Pytanie 5:

Dotyczy wzór umowy § 12 ust.5: Wnosimy o dookreślenie „wymagalne” wynagrodzenie.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 12 ust. 5 projektu umowy bez zmian.

Pytanie 6:

Dotyczy wzór umowy § 16 ust.4: Prosimy o dookreślenie „pisemne” wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 16 ust. 4 projektu umowy bez zmian.

Pytanie 7:

Dotyczy wzór umowy § 17 ust. 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie Zamawiający dokona odbioru? Podano jedynie termin w którym do odbioru przystąpi.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Odbiór robót zostanie dokonany niezwłocznie po sprawdzeniu wykonanych robót objętych zgłoszeniem Wykonawcy.

Pytanie 8:

Dotyczy wzór umowy § 17 ust. 3 pkt. 1): Wnosimy o modyfikację zapisu. Zamawiający nie może odmówić odbioru, chyba że wady są istotne. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. Wnosimy o modyfikację zapisu: „jeżeli wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia w oznaczonym terminie, a jeżeli wady te są istotne może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad”.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający modyfikuje zapis § 17 ust. 3 pkt 1) projektu umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)       jeżeli wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia w oznaczonym terminie, a jeżeli wady te są istotne może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,”.

 

Pytanie 9:

Dotyczy wzór umowy § 20 ust.1 pkt. 5): Wnosimy o dookreślenie „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający modyfikuje zapis § 20 ust. 1 pkt 5) projektu umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1)       w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku  nastąpi w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2)       zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3)       zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4)       Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5)       Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 01.10.2020 r.

ZP.271.15.2020

 

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 585665-N-2020 w dniu 16.09.2020 r.

na zamówienie pn. „Modernizacja dróg gminnych

na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 726 148,65 zł (słownie złotych: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy  sto czterdzieści osiem 65/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone 2 oferty, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

706 610,08

30.11.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

PRDM Wadowice Sp. z o. o.
Barwałd Dolny 76 A
34-124 Klecza Górna

577 110,52

30.11.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 

 


 

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 08.10.2020 r.

ZP.271.15.2020

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 585665-N-2020 w dniu 16.09.2020 r. na zamówienie pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

PRDM Wadowice Sp. z o. o.
Barwałd Dolny 76 A
34-124 Klecza Górna

cena wybranej oferty: 577 110,52

słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziesięć 52/100.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

49,00

40,00

89,00

2.

PRDM Wadowice Sp. z o. o.
Barwałd Dolny 76 A
34-124 Klecza Górna

60,00

40,00

100,00