Posiedzenia komisji Rady Miejskiej - terminarz 7-10 października 2020 r.

 

BR.0012.3.2020

Kalwaria Zebrzydowska, 29.09.2020 r.

Ogłoszenie

Informuję, iż na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej zwołali posiedzenia, które będą miały miejsce jak w załączonym terminarzu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/192/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania Gminie Skawina z Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej nr XIII/140/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Patrona Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Świętego Jana Pawła II.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIX/356/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Przytkowicach oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnych umów dzierżawy/najmu na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji zewnętrznej kamienicy położonej przy ul. Rynek 5 w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na odnowienie lub całkowite odtworzenie okien w budynku pod adresem ul. Rynek 15 w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Leńczach na opracowanie programu prac konserwatorskich wybranych zabytków ruchomych znajdujących się w Kościele parafialnym pw. ŚŚ Piotra i Pawła.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzniesienia makiety rekonstrukcyjnej z pokazaniem fragmentu terenu Kalwarii z okresu XVII wieku.
 15. Informacja dotycząca dofinansowania przebudowy odcinków drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria – Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny – wypracowanie stanowiska.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania zmian w Statucie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 20. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2020 rok.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2020-2026.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 25. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lp.

Nazwa Komisji

Data i godz. posiedzenia

Miejsce Posiedzenia

1.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Robert Rudecki

07.10.2020r.

godz.8.30

Sala posiedzeń
ul. Targowa 1b

2.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Jarosław Lenik

08.10.2020r.

godz.8.30

Sala posiedzeń
ul. Targowa 1b

3.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Marcin Zadora

09.10.2020r.

godz.8.30

Sala posiedzeń
ul. Targowa 1b