XXI Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - 15.10.2020 r.

 

BR.0002.21.2020

Kalwaria Zebrzydowska, 29.09.2020 r.

Ogłoszenie

Zapraszam do wzięcia udziału w XXI Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 15 października 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII, XIX i XX Sesji Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/192/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania Gminie Skawina z Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w roku szkolnym 2020/2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej nr XIII/140/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Patrona Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Świętego Jana Pawła II.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIX/356/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Przytkowicach oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnych umów dzierżawy/najmu na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji zewnętrznej kamienicy położonej przy ul. Rynek 5 w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na odnowienie lub całkowite odtworzenie okien w budynku pod adresem ul. Rynek 15 w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Leńczach na opracowanie programu prac konserwatorskich wybranych zabytków ruchomych znajdujących się w Kościele parafialnym pw. ŚŚ Piotra i Pawła.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia makiety rekonstrukcyjnej z pokazaniem fragmentu terenu Kalwarii z okresu XVII wieku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania zmian w Statucie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 21. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2020 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2020-2026.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 26. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 27. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 28. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 29. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Projekty uchwał:
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1823606