Potwierdzanie umów dzierżawy w urzędzie

 

W związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, od 31 lipca 2020 roku Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej potwierdza umowy dzierżawy:

- zawarte zgodnie art. 28 ust. 4 pkt 1 „Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając:

1) gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c;”

- i zawarte zgodnie z art. 38 pkt 1 „Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że:

1) właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli umowa dzierżawy jest potwierdzona przez wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach;”

W celu uzyskania potwierdzenia zawarcia umowy, należy złożyć wniosek wraz z umową.

Termin załatwienia sprawy do 7 dni. Wolne od opłaty skarbowej.

Z up. Burmistrza Miasta
Małgorzata Drożdż
Kierownik Referatu Finansowego

Do pobrania: wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy (.docx)