Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z .2020 r. poz. 65 z późn. zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zmianami), uchwały nr XV/167/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 3158/40 i 3166/9, położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej, oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych (drogowych) po działce nr 3166/9 do działek nr 3168/27 i nr 3167/5 oraz działek nr 3168/26 i nr 3167/4, uchwały nr XIX/210/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały własnej nr XV/167/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 3158/40 i 3166/9 położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych (drogowych) po działce nr 3166/9 do działek nr 3168/27 i nr 3167/5 oraz działek nr 3168/26 i nr 3167/4, zarządzenia nr 312/2020 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie: ustalenia terminu i formy drugiego przetargu oraz sposobu jego ogłoszenia, wysokości wadium – terminu i formy jego wnoszenia, składu osobowego Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej – Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, podaje do publicznej wiadomości

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz danych z ewidencji gruntów i budynków:

Działki nr: 3158/40 o pow.0,3358 ha, objęta księgą wieczystą KR1W/00046659/8 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, 3166/9 o pow.0,0405 ha, objęta księgą wieczystą KR1W/00025424/9 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Wadowickiego działki te wpisane są w jednostce rejestrowej G203 w obrębie 0003 – Kalwaria Zebrzydowska – Miasto i sklasyfikowane: dz.nr 3158/40 – jako RIVa, dz.nr 3166/9 – jako RIIIb (0,0259 ha) i RIVa (0,0146 ha).

2. Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia sprzedawanej nieruchomości wynosi: 0,3763 ha.

3. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Kalwarii Zebrzydowskiej, przy ul. Broniewskiego , nie jest zabudowana. Działka nr 3158/40 jest porośnięta samosiewem drzew oraz starym sadem owocowym – do wykarczowania. Przez północną część działki przebiega linia kolektora kanalizacji miejskiej, który nie powinien ograniczać możliwości jej zabudowy. W bliskiej odległości od działki przebiegają wszystkie media. Działka nr 3166/9 stanowi teren przy pasie drogowym ul. Broniewskiego i wykorzystywana jest częściowo jako dojazd do działek nr 3167/5 i 3168/27 oraz działek nr 3167/4 i 3168/26.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

MW.2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka nr 3158/40 znajduje się częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej „C” – ochrony ekspozycji zespołów zabytkowych i krajobrazu obejmująca obszar „strefy buforowej” wyznaczonej dla obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, a częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej „B1” – otulinowa – obejmującej tereny przylegające do obszarów objętych strefami konserwatorskimi „R” i „A”. Działka nr 3166/9 znajduje się w strefie „B1”. Obydwie działki objęte są również strefą ochrony pośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej rzeki Skawinka.

5. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi brutto: 922.500,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych).

6. Informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości:

Własność nieruchomości przeznaczona jest do sprzedaży w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż tej nieruchomości odbył się dnia 3 sierpnia 2020 r.

Przeznaczona do zbycia nieruchomość nie jest obecnie przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Natomiast wraz ze sprzedażą nieruchomości zostaną ustanowione służebności gruntowe (drogowe) po działce nr 3166/9 do działek nr 3168/27 i 3167/5 oraz do działek nr 3168/26 i 3167/4, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

7. Termin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego:

18 grudnia 2020 r. o godz.13.00 w budynku Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska.

W przetargu tym mogą uczestniczyć osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą przelewem środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej nr 36 8119 0001 0000 0387 2000 0050 wadium w wysokości: 120.000,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), najpóźniej do dnia 11 grudnia 2020 r. (włącznie).

Wpłacając wadium, należy w tytule przelewu podać numery działek.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
  • w przypadku osób prawnych - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany lub potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwe pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia własności nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone (bez odsetek) niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym – jednak nie później niż przed upływem trzech dni, w sposób odpowiadający formie wniesienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży (przed podpisaniem umowy środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Kalwaria Zebrzydowska). Nabywca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej – do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości winien przedłożyć stosowne zezwolenie.

Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, bez geodezyjnego ustalenia, wznowienia granic.

Szczegółowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem tel. 33 8766 003.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej oraz opublikowaniu na stronie internetowej www.kalwaria-zebrzydowska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do uczestnictwa w przetargu.

Uwaga: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów, przy czym w takim przypadku poinformuje o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu, podając także przyczynę odwołania przetargu.

 


 

RNP.6840.3.2019

Kalwaria Zebrzydowska, 28 grudnia 2020 r.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.2014.1490 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu

  1. W dniu 18 grudnia 2020 r. o godz.13:00 w budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  2. Przedmiotem sprzedaży były działki nr 3158/40 i 3166/9 o łącznej powierzchni 0,3763 ha, położone w Kalwarii Zebrzydowskiej, objęta jednostką rejestrową G.203 w obrębie 0003 Kalwaria Zebrzydowska-Miasto, objęte księgami wieczystymi : dz.nr 3158/40 - KR1W/00046659/8 dz.nr 3166/9 - KR1W/00025424/9 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wadowicach.
  3. Do przetargu został dopuszczony jeden podmiot tj. ROYAL INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 31-044 Kraków ul. Grodzka 42/1, która w wyznaczonym terminie wpłaciła wadium, warunkujące uczestnictwo w przetargu.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 922.500,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) brutto.
  5. W wyniku przetargu ustalono cenę sprzedaży własności nieruchomości w wysokości: 932.500,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) brutto, w której zawarty jest podatek VAT w wysokości: 174.369,92 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 92/100)
  6. Nabywcą nieruchomości została ROYAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: 31-044 Kraków ul. Grodzka 42/1, NIP: 6762529819 REGON:36727504300000 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677537.

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej