Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy - 6.11.2020 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 27.10.2020 r.

BR.0012.7.2020.A

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmian.) - zwołuję na dzień 6 listopada 2020r. (piątek) o godz. 8.30 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy. Posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Prezentacja koncepcji rewitalizacji ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej (realizacja wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy z dn. 21.09.2020 r.).
  3. Zapoznanie się z wnioskami pokontrolnymi RIO oraz udzielonymi odpowiedziami.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji będzie prowadził posiedzenie Komisji w formie wideokonferencji z sali posiedzeń Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Targowa 1b.
Transmisja posiedzenia Komisji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Przewodniczący Komisji
Marcin Zadora