XXII Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - 10.11.2020 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 4.11.2020 r.

BR.0002.22.2020

Ogłoszenie

Informuję, iż na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmian.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmian.) - zwołuję na dzień 10 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 14:00 XXII Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej będą prowadzili Sesję w formie wideokonferencji z sali posiedzeń Rady Miejskiej – Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1B. Transmisja sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rezolucji.
  4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Projekt uchwały:
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1839088