XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - 17.12.2020 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 24.11.2020 r.

BR.0002.23.2020

Ogłoszenie

Informuję, iż na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmian.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) - zwołuję na dzień 17 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 XXIII Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o objęcie w 2020 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o objęcie w 2021 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działki gruntowej nr 2041/2, położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do wypełnienia ostatniej woli Mikołaja Zebrzydowskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie wszczęcia procesu beatyfikacyjnego Mikołaja Zebrzydowskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 20. Podjęcie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2020-2027.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
 23. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 24. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 25. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 26. Zakończenie.

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej będą prowadzili Sesję w formie wideokonferencji z sali posiedzeń Rady Miejskiej ul. Targowa1b.

Transmisja Sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Projekty uchwał: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1847426