Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy - transmisja

Rozpoczęcie transmisji: 4.12.2020 r. (piątek) o godz. 8.00.

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w 2021 roku.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o objęcie w 2020 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o objęcie w 2021 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działki gruntowej nr 2041/2, położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem.
 12. Informacja dotycząca przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, zabudowanej myjnią samochodową – wyrażenie opinii w sprawie wyboru kierunku dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do wypełnienia ostatniej woli Mikołaja Zebrzydowskiego.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie wszczęcia procesu beatyfikacyjnego Mikołaja Zebrzydowskiego.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2020 rok.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2020-2027.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
 22. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021.
 23. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie.