Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części

[18.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[29.12.2020] Informacja z otwarcia ofert

[30.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie nr 769012-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części


Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Sekcja I: Zamawiający

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Sekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części
Numer referencyjny: ZP.271.26.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

(...)
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29.12.2020, godzina: 09:30 (...)

 

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1858882

 

Kalwaria Zebrzydowska, 29.12.2020 r.

ZP.271.26.2020

 

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr  769012-N-2020 w dniu 18.12.2020 r. na zamówienie pn. „Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

 

na część zamówienia nr I: 22 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 0/100)

na część zamówienia nr IIA: 13 000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy 0/100)

na część zamówienia nr IIB: 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 0/100)

na część zamówienia nr III: 22 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 0/100)

na część zamówienia nr IV: 22 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 0/100)

na część zamówienia nr V: 22 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 0/100)

na część zamówienia nr VI: 22 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 0/100)

na część zamówienia nr VII: 22 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 0/100)

 

 

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone oferty, o których informacje zamieszczono w tabelach:

Cześć I. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Grażyna Wojcieszak
ul. 3 Maja 9A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

24 zł za godzinę

od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część II A. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Aneta Drozd
ul. Armii Krajowej 8
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

24 zł za godzinę

od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część II B. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Krzysztof Janiczak
Brody 95A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

24 zł za godzinę

od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część III. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Magdalena Dudoń
Barwałd Górny 84
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

24 zł za godzinę

od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część IV. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Barbara Filek
Barwałd Średni 107A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

24 zł za godzinę

od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część V. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół nr 6 w Leńczach

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Agnieszka Wędzicha
Sosnowice
ul. Wadowicka 66
34-113 Paszkówka

24 zł za godzinę

od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część VI.  Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Anna Radwan
Zarzyce Wielkie 65
34-142 Leńcze

24 zł za godzinę

od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część VII. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Joanna Paluchowska Barwałd Górny 285
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

24 zł za godzinę

od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 

Kalwaria Zebrzydowska, 30.12.2020 r.

ZP.271.26.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp” Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 769012-N-2020 w dniu 18.12.2020 r. na zamówienie pn. „Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na:

Część zamówienia nr I. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Grażyna Wojcieszak

ul. 3 Maja 9A

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 24 zł brutto za 1 godzinę

słownie złotych: dwadzieścia cztery 00/100

do kwoty 22 000,00 zł brutto za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr I w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Grażyna Wojcieszak
ul. 3 Maja 9A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00

Część zamówienia nr II A. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

Aneta Drozd

ul. Armii Krajowej 8

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 24 zł brutto za 1 godzinę

słownie złotych: dwadzieścia cztery 00/100

do kwoty 13 000,00 zł brutto za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr II A w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Aneta Drozd
ul. Armii Krajowej 8
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00

Część zamówienia nr II B. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

Krzysztof Janiczak

Brody 95A

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 24 zł brutto za 1 godzinę

słownie złotych: dwadzieścia cztery 00/100

do kwoty 9 000,00 zł brutto za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr II B w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Krzysztof Janiczak
Brody 95A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00

Część zamówienia nr III. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

Magdalena Dudoń

Barwałd Górny 84

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 24 zł brutto za 1 godzinę

słownie złotych: dwadzieścia cztery 00/100

do kwoty 22 000,00 zł brutto za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr III w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Magdalena Dudoń
Barwałd Górny 84
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00

Część zamówienia nr IV. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

Barbara Filek

Barwałd Średni 107A

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 24 zł brutto za 1 godzinę

słownie złotych: dwadzieścia cztery 00/100

do kwoty 22 000,00 zł brutto za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr IV w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Barbara Filek
Barwałd Średni 107A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00

Część zamówienia nr V. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół nr 6 w Leńczach

Agnieszka Wędzicha

Sosnowice ul. Wadowicka 66

34-113 Paszkówka

cena wybranej oferty: 24 zł brutto za 1 godzinę

słownie złotych: dwadzieścia cztery 00/100

do kwoty 22 000,00 zł brutto za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 60,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr V w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Agnieszka Wędzicha
Sosnowice ul. Wadowicka 66
34-113 Paszkówka

60,00

0

60,00

Część zamówienia nr VI. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich

Anna Radwan
Zarzyce Wielkie 65
34-142 Leńcze

cena wybranej oferty: 24 zł brutto za 1 godzinę

słownie złotych: dwadzieścia cztery 00/100

do kwoty 22 000,00 zł brutto za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 70,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr VI w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Anna Radwan
Zarzyce Wielkie 65
34-142 Leńcze

60,00

10,00

70,00

Część zamówienia nr VII. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

Joanna Paluchowska

Barwałd Górny 285

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 24 zł brutto za 1 godzinę

słownie złotych: dwadzieścia cztery 00/100

do kwoty 22 000,00 zł brutto za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr VII w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Joanna Paluchowska
Barwałd Górny 285
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00