XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - 31.12.2020 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 28.12.2020 r.

BR.0002.24.2020

Ogłoszenie

Informuję, iż na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmian.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zmian.) - zwołuję na dzień 31 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 XXIV Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/228/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  4. Zakończenie.

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej będą prowadzili sesję w formie wideokonferencji z sali posiedzeń Rady Miejskiej ul. Targowa 1b. Transmisja sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI22820 ... w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej (pdf, 203.78KB)