Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie oraz o wyłożeniu jej w dniu 28 stycznia 2021 r. do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Ww. projekt uchwały od dnia 28 stycznia 2021 r. dostępny będzie do wglądu:

  • w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 (z uwagi na całkowite zamknięcie UMWM dla interesantów zewnętrznych, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, wgląd do ww. projektu uchwały jest możliwy w wyznaczonej strefie obsługi klientów - parter, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Urzędu);
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: http://www.malopolska.pl;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/umwm w zakładce Konsultacje społeczne/Akty prawne.

Uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały wraz z przedłożonym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości, a także określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie obrębu ewidencyjnego i numeru działki oraz przedłożenie wyrysu z ewidencji gruntów i budynków lub mapy ewidencyjnej dla nieruchomości.

Uwagi mogą być składane w formie pisemnej na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie od 28 stycznia 2021 r. do 18 lutego 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia upływu terminu ich składania jest Marszałek Województwa Małopolskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Stosowne Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. jest załączone poniżej.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego (pdf, 612.85KB)

 

Źródło: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1873074