Bliżej spraw gminnych

2 czerwca br. Powiatowa Komisja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska obradowała w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zespół w składzie... 2 czerwca br. Powiatowa Komisja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska obradowała w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zespół w składzie: Mieszczak Zbigniew - przewodniczący Komisji, Ryłko Tadeusz - zastępca przewodniczącego, Moskwik Zofia, Rajda Czesław, Łasak Józef, Żmuda Franciszek, Żurek Józef jej członkowie analizował sprawy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska gminy Kalwaria Zebrzydowska na tle powiatu wadowickiego. Ponadto w obradach uczestniczyli: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, nadkomisarz Janusz Barcik zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, nadkomisarz Zbigniew Maryon komendant Komisariatu Policji w Kalwarii, aspirant J. Pieczara kierownik Rewiru Dzielnicowych KP w Kalwarii Zebrzydowskiej, kapitan Paweł Kwarciak z-ca komendanta PSP w Wadowicach, prezes OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej Andrzej Łężniak, naczelnik OSP w Kalwarii Zeb. Marcin Zadora, prezes OSP Przytkowice Tadeusz Chrostek, Krystyna Madej i Zofia Warmuz przewodniczące Rad Osiedlowych, Józefa Rychlik radna powiatowa, Stanisław Nieciak wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Maria Kwartnik, Stanisława Koczur, Maria Mucha z Urzędu Miasta.
Zapoznano się z oceną policji odnośnie bezpieczeństwa potencjalnego mieszkańca w mieście i gminie w aspekcie poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ilości, rodzaju i wykrywalności przestępstw. Na podstawie opracowanych statystyk uznano, że w bieżącym roku nastąpił spadek przestępczości w Kalwarii Zebrzydowskiej, jak i całym powiecie wadowickim, nie odnotowano napadów, rozbojów, a wykrywalność sprawców wzrosła o 15% w stosunku do okresu porównywalnego z rokiem ubiegłym. Wzrosła natomiast liczba kolizji drogowych, dlatego między innymi na stałe oddelegowano dwóch funkcjonariuszy ruchu drogowego do Kalwarii. Komendant Zbigniew Maryon zwrócił uwagę na niepokojący wzrost pijanych kierujących, wzrost mandatów, oraz rosnącą przestępczość - przemoc w rodzinie. Policja podkreśliła bardzo dobrą współpracę z samorządem miasta i gminy, która pozwala na bieżąco rozwiązywać problemy, likwidować zagrożenia. Przedstawiciele policji podziękowali druhom strażakom, ochotnikom, którzy niejednokrotnie wspierają ich w działaniu. Dyskutowano jak zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i pieszych wskazując na poprawę jakości dróg, budowę nowych arterii komunikacyjnych tj. obwodnice.
Sprawy związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym i występowaniem pożarów w powiecie i gminie omówił kapitan Paweł Kwarciak. Straż pożarna również odnotowała spadek pożarów, niemniej jednak często uczestniczy w wypadkach drogowych. Główny problem zawodowej straży to czasami duże odległości do miejsca zdarzenia. Bardzo wysoko oceniono pracę i współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi z terenu miasta i gminy, podkreślono, że nie ma rażących uchybień w zakładach rzemieślniczych, na bieżąco przedsiębiorcy są edukowani. Ułatwieniem jest monitoring pożarowy, a stałe połączenie straży z policją, które obecnie jest realizowane z pewnością zapewni lepsze bezpieczeństwo mieszkańcom. Dyskutowano także nad propozycją utworzenia posterunku mieszanego PSP i ochotników w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zgodnie stwierdzono, że, chociaż cel jest jeden lepsze bezpieczeństwo, to jednak uruchomienie filii jednostki PSP jest zadaniem bardzo trudnym z uwagi na bazę lokalową i sprzętową. Powołany zespół roboczy z przedstawicieli: OSP, Urzędu Miasta i PSP z pewnością niebawem przedstawi swoje wyliczenia i możliwości rozwiązania, które będą podstawą do rozmów i podjęcia decyzji.
Z zakresu ochrony środowiska dyskutowano o mającym się odbyć referendum w gminie dotyczącym odbioru i wywozu odpadów komunalnych, a także planów gospodarki odpadami w gminie.
Trzeba powiedzieć, że było to bardzo interesujące posiedzenie. Istotne, że bliżej gminy, jej spraw i problemów w gronie osób odpowiedzialnych i kompetentnych, istotne, że o naszych sprawach jakże ważnych dla nas, a przede wszystkim, że razem z nami.
(bs)