Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na pomoc administracyjną

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór
na pomoc administracyjną

1. Wymiar czasu pracy – pełny etat

2. Miejsce pracy – Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7

3. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe techniczne, kierunek: budownictwo, specjalność: drogi lub mosty,
 • znajomość przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o drogach publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
 • znajomość ustawy: Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • rzetelność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języków obcych,
 • dyspozycyjność
 • mile widziane prawo jazdy i możliwość korzystania z własnego samochodu do celów służbowych.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) udział w prowadzeniu spraw związanych z planowaniem robót drogowo-mostowych,
2) udział w prowadzeniu spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na roboty drogowo-mostowe, a w szczególności współpraca w tym zakresie z innymi referatami,
3) udział w prowadzeniu spraw związanych z realizacja robót drogowo-mostowych:
-zlecanie dokumentacji projektowej oraz związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
-prowadzenie nadzoru nad robotami wg odrębnych postanowień, np. umów, egzekwowanie i sprawdzanie dokumentów budowy, dokonywanie odbiorów robót częściowych, ostatecznych, eksploatacyjnych, pogwarancyjnych itp., zwalnianie kaucji gwarancyjnych,
-rozliczanie robót, sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym, sporządzanie dokumentów OT, PT,
-działania w zakresie zgłaszania robót zgodnie z prawem budowlanym, uzyskiwanie decyzji na pozwolenia na budowę, na użytkowanie itp.,
4) udział w prowadzeniu sprawozdawczości dotyczącej realizacji robót,
5) przygotowywanie korespondencji w związku z prowadzonymi sprawami zgodnie z instrukcją kancelaryjną i kpa,
6) Udział w prowadzeniu spraw związanych z:
a.uzgadnianiem budynków, ogrodzeń, zjazdów, chodników, reklam, sieci i urządzeń technicznych,
b.przygotowywaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego wraz z naliczaniem opłat,
c.naliczaniem kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
d.przygotowywaniem oświadczeń o dostępie do drogi publicznej,
e.ewidencją dróg, obiektów mostowych,
f.letnim i zimowym utrzymaniem dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich itp.

6.Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 2. kserokopia dowodu osobistego,
 3. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7.Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
– wymienione dokumenty można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej– parter, pokój nr 1 w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Nabór na pomoc administracyjną w Referacie Inwestycji i Drogownictwa” w terminie do dnia 26 sierpnia 2011 roku w godzinach pracy Urzędu.
Oferty złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.


Informacje dodatkowe
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.
Z wytypowani kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarcie umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów i informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski

Kalwaria Zebrzydowska dn. 17.08.2011 r.