OSP Kalwaria Zebrzydowska

Strażacy w Kalwarii podsumowali rok.

(prezes- Andrzej Łężniak, naczelnik – Marcin Zadora., sekretarz – Maria Ostafin, z-ca naczelnika – Władysław Łężniak, gospodarz – Piotr Dzidek, skarbnik – Józefa Łężniak)


Strażacy w Kalwarii podsumowali rok.

OSP_Kalwaria

W pierwszą niedzielę lutego br. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej, w którym oprócz licznie przybyłych strażaków udział wzięli: szef szkolenia PSP w Wadowicach kpt. Jacek Kolber, Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Krawczyński, zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej komisarz Marek Błachut, Komendant Miejsko Gminny OSP Stanisław Brózda, Prezes Zarządu Miejsko Gminnego OSP Edward Pasternak, inspektor UM Maria Ostafin, radna powiatowa Józefa Rychlik oraz Przewodnicząca Rady Osiedlowej Nr1 Krystyna Madej.

Podczas zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Prezesa Zarządu Miejsko Gminnego OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej druha Józefa Leję.

Sprawozdanie z działalności za 2004 rok przedstawił prezes kalwaryjskiej jednostki dh. Andrzej Łężniak, który poinformował, że straż liczy 41 członków w tym 2 kobiety, członków honorowych jest 8, a wspierających 12. Prezes wyróżnił druhów: Władysława Łężniaka, Andrzeja Bisagę, Mieczysława Kwarciaka, Piotra Dzidka oraz Marcina Z.adorę. Poinformował zebranych,  ile czasu druhowie poświęcili dla osiągnięcia wyższej sprawności bojowej jednostki poprzez różnego rodzaju szkolenia, w tym m.in. w Państwowej Szkole Aspirantów w Krakowie.Druhowie także prowadzili szeroką działalność prewencyjną na rzecz środowiska. Jednostka uczestniczyła w 71 akcjach ratowniczo-gasniczych. Do pożarów wyjeżdżano 22 razy spędzając przy akcjach 283 godzin. 48 wyjazdów stanowiły miejscowe zagrożenia, których likwidowanie zajęło druhom 269 godzin. Jeden był fałszywy alarm. Strażacy angażowali się także do wielu innych prowadzonych akcji takich jak: ćwiczenia na obiektach, rozpoznania, pomoc ludności cywilnej, policji dla zabezpieczenia uroczystości religijnych i świeckich. Ponadto 20 akcji druhowie przeprowadzili na terenie miasta Krakowa, które związane były z usuwaniem skutków wichury. Strażacy rokrocznie biorą udział w gminnych zawodach sprtowo-pożarniczych. W 2004 roku seniorzy zajęli czwarte miejsce. Pod koniec roku przeprowadzone zostały ćwiczenia na obiekcie użyteczności publicznej z użyciem aparatów do oddychania.
W powiecie kalwaryjska OSP odnotowała najwięcej wyjazdów – 10 % wyjazdów wszystkich jednostek powiatu.

Ponadto OSP Kalwaria działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

W dalszej części zebrania przedstawione zostały sprawozdania: finansowe i Komisji Rewizyjnej oraz plan działalności na rok bieżący. Z planu działalności wynika, że druhowie w tym roku planują zakup drabiny pożarniczej, podjęcie intensywnych starań w pozyskaniu środków na zakup nowego samochodu, zakupu urządzenia do powiadamiania indywidualnego, mundurów wyjściowych, hełmów strażackich oraz obuwia specjalistycznego, naprawę kominów i wprowadzenie zmian związanych z odprowadzaniem spalin z garażu, kontynuację działań prewencyjnych w zakładach pracy, rozwój działalności kulturalnej i sekcji tenisa stalowego. W czynie społecznym druhowie zaplanowali wyremontowanie „Józefinki” i remont ogrodzenia. Sprawność bojową będą podnosić na licznych szkoleniach także podczas ćwiczeń na obiektach oraz podczas ćwiczeń polegających na prowadzeniu rozpoznania obiektów o dużym zagrożeniu ppoż.
Prezes Andrzej Łężniak serdecznie podziękował wszystkim strażakom za dobrą współpracę, oddanie i poświęcenie dla ochrony ppoż. dla naszego miasta i gminy, a władzom miasta za okazywaną pomoc i współpracę.

Po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach w jednostce Zarządowi udzielono absolutorium.

Podczas zebrania poruszono wiele spraw i problemów. Zasygnalizowane zostały obchody 125-lecia istnienia OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej w miesiącu wrześniu br. Młodzi druhowie zasypywali pytaniami szefa ds. wyszkolenia z PSP. Padło wiele podziękowań z obydwu stron.  Zaangażowanie, dyspozycyjność, wytrwałość i ofiarność strażaków podnosili wszyscy zaproszeni goście, którzy z uznaniem gratulowali osiągnięć jednostce, tym bardziej, że jest ona specyficzna, gdyż znajduje się w systemie ratownictwa krajowego.

Podjęty został plan działania na 2005 rok, który zakończył Zebranie sprawozdawcze.

(bs)

OSP_Kalwaria

OSP_Kalwaria

OSP_Kalwaria

OSP_Kalwaria