Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej działając w oparciu o § 24 Statutu zwołuje na dzień 31 marca 2005 r [czwartek] o godz. 16:00 - pierwszy termin - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE CZŁONKÓW, które odbędzie się w lokalu Towarzystwa w Pawilonie Wystawowym "Okrąglak" ul. Mickiewicza 2. Jednocześnie informujemy:

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej działając w oparciu o § 24 Statutu zwołuje na dzień 31 marca 2005 r [czwartek] o godz. 16:00 - pierwszy termin - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE CZŁONKÓW, które odbędzie się w lokalu Towarzystwa w Pawilonie Wystawowym "Okrąglak" ul. Mickiewicza 2. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie zostanie wyznaczony drugi termin w tym samym dniu o godz. 16:15. Uchwały Walnego Zebrania, zgodnie z § 16 Statutu, zapadają zwykłą większością głosów, a Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa [§ 18 Statutu].

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu obrad.
4. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa w roku 2004.
7. Sprawozdania finansowe.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych.
10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11. Wybór władz Towarzystwa:
- prezesa,
- członków Zarządu,
- członków Komisji Rewizyjnej, - członków Sądu Koleżeńskiego.
12. Plan pracy na najbliższe lata.
13. Dyskusja nad planem pracy oraz wolne głosy i wnioski. 14. Podjęcie uchwał i wniosków.
15. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.
Obecność członków na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym jest obowiązkowa.

Zgodnie z uchwałą podjętą na poprzednim Walnym Zebraniu nie usprawiedliwienie nieobecności do dnia 28 kwietnia 2005 roku będzie jednoznaczne z rezygnacją z członkostwa Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. Dyżury członków Zarządu są pełnione w każdy czwartek w godz. 15:30 - 16:30.
         

Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej
Stanisław Sypniewski