Ogłoszenie o naborze

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza nabór NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska”

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO

pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1. Wymagania:

 • wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj.

dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo ukończone studia wyższe  na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych,  kodeksu postępowania administracyjnego.
 • znajomość obsługi komputera
 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy osobom potrzebującym,
 • świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej,
 • organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej a w szczególności w formie:
  • zawierania kontraktów socjalnych,
  • wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji w środowisku osobom korzystającym z pomocy społecznej,
  • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych
 • realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego MGOPS realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
 • współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa,

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

4. Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony do 31 grudnia 2012 r. w wymiarze 1 etatu.

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiejul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego- POKL” w terminie do 02.11 2011 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

 

 

 

.Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska