Przetarg nieograniczony

Kalwaria Zebrzydowska: NA DOSTAWĘ LABORATORYJNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH NA ROK 2012
Numer ogłoszenia: 362810 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 0-33 8766437, faks 0-33 8766437.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA DOSTAWĘ LABORATORYJNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ODCZYNNKÓW LABORATORYJNYCH NA ROK 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: NA DOSTAWĘ LABORATORYJNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ODCZYNNKÓW LABORATORYJNYCH NA ROK 2012.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3, 33.19.25.00-7, 33.69.65.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.


PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZKalwaria Zebrzydowska, dnia 10 listopada 2011 r.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Pawła II 7
34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

Przedmiot zamówienia:
Dostawa laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku
oraz odczynników laboratoryjnych
(Cpv: 33141300-3, 33192500-7, 33696500-0)Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania Wykonawców)

W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pyt. 1 Czy Zamawiający w Pakiecie II, poz. 2 i 3 dopuści mocz kontrolny w postaci płynnej, gotowy do użycia, fiolka 8 ml, nie będący pochodzenia ludzkiego ?
Odp. 1. Tak.

Pyt. 2 Dot. Pakietu III. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tromboplastyny w postaci liofilizatu w zestawie z buforem do rozpuszczania, o stabilności min. 12 dni w temp. 2-80C w fiolkach 5 ml lub 10 ml?
Odp. 2 Tak.

Pyt. 3 Dot. Pakietu III.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tromboplastyny w postaci ciekłej – gotowej do użycia, o stabilności po otwarciu min. 7 dni w temp. 2-80C w fiolkach 2 ml lub 4 ml?
Odp. 3 Tak.

Pyt. 4 Dot. Pakietu III. Czy Zamawiający wymaga, aby odczynnik do PT posiadał wyznaczone przez producenta odczynników parametry na aparat K-3002 Optic: ISI oraz średni czas prawidłowy niezbędny do przeliczenia wyników w INR?
Odp. 4 Oferent może dołączyć wyznaczone przez producenta odczynników parametry na aparat.

Pyt. 5 Dot. Pakietu III. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do APTT w postaci ciekłej – gotowej do użycia, o stabilności po otwarciu min. 14 dni w temp. 2-80C w fiolce 2 ml?
Odp. 5 Tak.

Pyt. 6 Dot. Pakietu III. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fibrynogenu (metodą Clauss’a) w postaci liofilizowanej trombiny ludzkiej, w zestawie z buforem imidazolowym i kalibratorem, o stabilności po otwarciu min. 7 dni w temp. 2-8oC w fiolce 2 ml?
Odp. 6 Tak.

Pyt. 7 Dot. Pakietu III. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie osocza kontrolnego o stabilności po rekonstytucji min. 4 godz. w temp. 220C, z wyznaczonymi przez producenta odczynników zakresami wartości oczekiwanych na aparat K-3002 Optic?
Odp. 7 Tak.

Pyt. 8 Dot. Pakietu III. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kalibratora o stabilności po rekonstytucji min. 4 godz. w temp. 220C?
Odp. 8 Tak.

Pyt. 9 Dot. Pakietu III. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pominięcie w wycenie kalibratora (poz. 5), jeśli do oferowanego odczynnika do fibrynogenu dołączany jest w zestawie?
Odp. 9 Tak.

Pyt. 10 Dot. Pakietu III. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chlorku wapnia w fiolce 16 ml?
Odp. 10 Tak.

Pyt. 11 Dot. Pakietu III. Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wyznaczonych: ISI, średniego czasu prawidłowego, wartości kontrolnych dla materiału kontrolnego było potwierdzone przez producenta odczynników oświadczeniem, że wyznacza w/w parametry?
Oświadczenie to jednoznacznie pozwoli określić, czy odczynniki zaoferowane przez wykonawców spełniają oczekiwania Zamawiającego.
Odp. 11 Oferent może dołączyć oświadczenie od producenta, że wyznacza ww. parametry.

Pyt. 12 Dot. Pakietu III. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przy wycenie zaokrąglać do pełnych oferowanych opakowań handlowych?
Odp. 12 Tak. .

Pyt. 13 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu próżniowego z uchwytami jednorazowego użytku, do których igła jest wkręcana? Istnieje techniczna możliwość wykręcenia igły z takiego uchwytu, ale świadomy zasad personel medyczny po przeszkoleniu produktowym na pewno będzie użytkował system zgodnie z zaleceniami producenta. Natomiast Zamawiający, odpowiadając pozytywnie na nasze pytanie, uzyska dostęp większej ilości konkurencyjnych ofert.
Odp. 13 Tak ale pod warunkiem, że oferowany uchwyt ma zabezpieczenie przed możliwością ponownego wykręcenia i w rezultacie użycia.

Pyt. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt. 3 Formularza cenowego probówek do OB metodą logarytmiczną o objętości 4,5 ml lub probówek do metody liniowej o objętości 1,6 ml wraz z rurkami z uszczelką i ze skalą?
Odp. 14 Nie.

Pyt. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pkt. 5 Formularza cenowego probówek do koagulologii o terminie ważności 6 miesięcy? W przypadku oferowanych przez nas probówek jest to realny termin przydatności, oznaczony na każdej probówce, a nie na opakowaniu zbiorczym, co pozwala na pewniejszą kontrolę przydatności posiadanych probówek.
Odp. 15 Nie.

Pyt. 16 Czy Zamawiający w Pakiecie V wyrazi zgodę na złożenie oferty na elektrody : Na, K z gwarancją wynoszącą 1 rok
Odp. 16 Tak.

Pyt. 17 Czy Zamawiający w Pakiecie V odstąpi od wymogu elektrod obsługowych, ponieważ ten warunek stawia w pozycji dominującej jednego producenta elektrod, który jako jedyny oferuje elektrody obsługowe? W obecnej sytuacji nawet producent aparatu nie może złożyć oferty spełniającej w/w warunek?
Odp. 17 Tak ale pod warunkiem, że oferent musi podać jaką elektrodę oferuje – obsługową czy bezobsługową.

Pyt. 18 Czy Zamawiający w Pakiecie VI wymaga zaoferowania odczynników krwi kontrolnej od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu i możliwości uzyskania wysokiej jakości wyników? W przypadku odpowiedzi twierdzącej czy Zamawiający na podstawie powyższej informacji wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności CE dla odczynników krwi kontrolnej.
Odp. 18 Tak.

Pyt. 19 Czy Zamawiający w Pakiecie VI wymaga aby krew kontrolna zmatrycowana była na analizatorze CELL-DYN 1700 przy wykorzystaniu oferowanych odczynników i potwierdzenia tego faktu odpowiednim zapisem w metryczce krwi kontrolnej.
Odp. 19 Tak.

Pyt. 20 Dot. Pakietu I. Czy Zamawiający dopuści probówki na 1,6 ml krwi (?13x75mm) Różnica 0,1 ml jest tak niewielka, iż nie powinna mieć dla Zamawiającego żadnego znaczenia.
Odp. 20 Tak.

Pyt. 21 Dot. Pakietu I. Czy Zamawiający dopuści probówki biochemiczne na 4 ml krwi (?13x75mm) z przyspieszaczem wykrzepiania, sterylne (bez trombiny)?
Odp. 21 Tak.

Pyt. 22 Dot. Pakietu I. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytów standardowych z gwintem (bez systemu zatrzaskowego)?
Odp. 22 Tak, pod warunkiem, że oferowany uchwyt ma zabezpieczenie przed możliwością ponownego wykręcenia i w rezultacie użycia.

Pyt. 23 Dot. Pakietu I. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby probówki na etykiecie posiadały znacznik pobrania prawidłowej objętości krwi? Oferowane przez nas probówki systemu podciśnieniowego gwarantują w okresie ich ważności prawidłową ilość pobieranej krwi, zatem znacznik pobrania krwi nie jest konieczny, tym bardziej, że osoba pobierająca krew do probówki z kalibrowaną próżnią nie ma wpływu na ilość pobieranej krwi.
Odp. 23 Probówki powinny mieć na etykiecie znacznik.

Pyt. 24 Dot. Pakietu VII. Prosimy o wyjaśnienie zapotrzebowania ilości odczynników biochemicznych, czy Zamawiający podał ilość wymaganych oznaczeń, czy ilość wymaganych mililitrów danego odczynnika.
Odp. 24 Zamawiający, zgodnie z formularzem cenowym wymaga podania ilości oznaczeń.Kalwaria Zebrzydowska, dnia 10 listopada 2011 r.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Pawła II 7
34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska


Przedmiot zamówienia:
Dostawa laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku
oraz odczynników laboratoryjnych
(Cpv: 33141300-3, 33192500-7, 33696500-0)Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania Wykonawców)


W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pyt. 1 Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie w pakiecie VI krwi kontrolnej pakowanej w jednym opakowaniu – 6 fiolek po 2,5 ml – po 2 fiolki na poziom niski, normalny, wysoki w ilości odpowiadającej ilości podanej w specyfikacji?
Odp. 1. Tak.

Pyt. 2 Uprzejmie prosimy potwierdzić, że Zamawiający prawidłowo określił ilość Cleaner concentate – 1400 ml(np. 14 opakowań 100 ml). Średnie zużycie tego odczynnika u użytkowników CELL-DYN 1700 wynosi od 2 do maks 4 opakowań rocznie. Stąd nasza wątpliwość.
Odp. 2 Podana ilość jest do zamiennika, którego roczna ilość jest wyższa. W przypadku zaproponowania koncentratu wystarczą 4 op. Po 50 ml lub 2 op. 2x50 ml..

Pyt. 3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień raz na 3 miesiące bądź raz na 6 miesięcy ze szczegółowym podaniem ilości i terminów, w których chciałby zamówione przez siebie towary otrzymywać.
Odp. 3 Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień raz na 3 miesiące.

Pyt. 4 Dotyczy pakiet II – Analiza moczu: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 4-6 i utworzenie dla nich odrębnego pakietu?
Odp. 4 Nie.

Pyt. 5 Dotyczy pakiet III – Koagulologia:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika w poz. 1 w formie liofilizatu w objętości 6x2 ml o trwałości po rekonstytucji 7 dni w temp. 2-8°C ?
Odp. 5 Nie.

Pyt. 6 Dotyczy pakiet III – Koagulologia:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 6 odczynniki o objętości 4 x 30 ml?
Odp. 6 Tak.

Pyt. 7 Dotyczy pakiet IV – Odczyny serologiczne oraz barwniki:
Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 testy w opakowaniu 100 ozn.?
Odp. 7 Tak.

Pyt. 8 Dotyczy pakiet IV – Odczyny serologiczne oraz barwniki:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 11 z pakietu i utworzenie dla niej odrębnego pakietu?
Odp. 8 Nie.

Pyt. 9 Czy Zamawiający w Pakiecie IV, poz. 6 wymaga testu o najwyższej czułości 10 ng/ml?
Odp. 9 Tak. Oferent musi podać czułość testu.

Pyt. 10 W formularzu cenowym pakiet nr VII Odczynniki biochemiczne, akcesoria i płyny do analizatora BT 2000 Zamawiający podał dwa wymogi dotyczące wielkości opakowania, zwracamy się z prośbą o wykreślenie jednego z wymogów.
Odp. 10 Zamawiający wykreśli z załącznika Nr 3 P.VII kolumnę „Wymogi” i w powyższym zakresie dokona zmiany SIWZ.

Odnosząc się do wniosku jednego z oferentów o wykreślenie zapisu § 7 ust. 1 wzoru umowy, Zamawiający nie zgadza się z zarzutem naruszenia zasady równości stron, albowiem zapis § 7 gwarantuje zachowanie zasady równości stron w sytuacji konieczności zwiększenia jak i zmniejszenia zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy. Przepis powyższy przyznaje uprawnienie do zmniejszenia czy zwiększenia zamówienia nie tylko Zamawiającemu ale także Wykonawcy gdy wystąpią okoliczności niezależne od stron. Równocześnie należy wskazać, że przedmiot zamówienia został jednoznacznie i prawidłowo określony w SIWZ, w sposób umożliwiający Wykonawcy na prawidłowe wyliczenie wartości oferty, natomiast sytuacja określona w § 7 wzoru umowy należy do wyjątkowych i nie może być brana pod uwagę na etapie postępowania przetargowego. Niezależnie od powyższego należy wskazać, że przedmiotowy przepis stanowi zabezpieczenie interesów Zamawiającego i Wykonawcy na wypadek niemożliwości realizacji całości zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy. W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do zmiany wzoru umowy.

Pyt. 8 Dot. Pakietu III. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kalibratora o stabilności po rekonstytucji min. 4 godz. w temp. 220C?
Odp. 8 Tak.

Pyt. 9 Dot. Pakietu III. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pominięcie w wycenie kalibratora (poz. 5), jeśli do oferowanego odczynnika do fibrynogenu dołączany jest w zestawie?
Odp. 9 Tak.

Pyt. 10 Dot. Pakietu III. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chlorku wapnia w fiolce 16 ml?
Odp. 10 Tak.

Pyt. 11 Dot. Pakietu III. Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wyznaczonych: ISI, średniego czasu prawidłowego, wartości kontrolnych dla materiału kontrolnego było potwierdzone przez producenta odczynników oświadczeniem, że wyznacza w/w parametry?
Oświadczenie to jednoznacznie pozwoli określić, czy odczynniki zaoferowane przez wykonawców spełniają oczekiwania Zamawiającego.
Odp. 11 Oferent może dołączyć oświadczenie od producenta, że wyznacza ww. parametry.

Pyt. 12 Dot. Pakietu III. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przy wycenie zaokrąglać do pełnych oferowanych opakowań handlowych?
Odp. 12 Tak. .

Pyt. 13 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu próżniowego z uchwytami jednorazowego użytku, do których igła jest wkręcana? Istnieje techniczna możliwość wykręcenia igły z takiego uchwytu, ale świadomy zasad personel medyczny po przeszkoleniu produktowym na pewno będzie użytkował system zgodnie z zaleceniami producenta. Natomiast Zamawiający, odpowiadając pozytywnie na nasze pytanie, uzyska dostęp większej ilości konkurencyjnych ofert.
Odp. 13 Tak ale pod warunkiem, że oferowany uchwyt ma zabezpieczenie przed możliwością ponownego wykręcenia i w rezultacie użycia.

Pyt. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt. 3 Formularza cenowego probówek do OB metodą logarytmiczną o objętości 4,5 ml lub probówek do metody liniowej o objętości 1,6 ml wraz z rurkami z uszczelką i ze skalą?
Odp. 14 Nie.

Pyt. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pkt. 5 Formularza cenowego probówek do koagulologii o terminie ważności 6 miesięcy? W przypadku oferowanych przez nas probówek jest to realny termin przydatności, oznaczony na każdej probówce, a nie na opakowaniu zbiorczym, co pozwala na pewniejszą kontrolę przydatności posiadanych probówek.
Odp. 15 Nie.

Pyt. 16 Czy Zamawiający w Pakiecie V wyrazi zgodę na złożenie oferty na elektrody : Na, K z gwarancją wynoszącą 1 rok
Odp. 16 Tak.

Pyt. 17 Czy Zamawiający w Pakiecie V odstąpi od wymogu elektrod obsługowych, ponieważ ten warunek stawia w pozycji dominującej jednego producenta elektrod, który jako jedyny oferuje elektrody obsługowe? W obecnej sytuacji nawet producent aparatu nie może złożyć oferty spełniającej w/w warunek?
Odp. 17 Tak ale pod warunkiem, że oferent musi podać jaką elektrodę oferuje – obsługową czy bezobsługową.

Pyt. 18 Czy Zamawiający w Pakiecie VI wymaga zaoferowania odczynników krwi kontrolnej od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu i możliwości uzyskania wysokiej jakości wyników? W przypadku odpowiedzi twierdzącej czy Zamawiający na podstawie powyższej informacji wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności CE dla odczynników krwi kontrolnej.
Odp. 18 Tak.

Pyt. 19 Czy Zamawiający w Pakiecie VI wymaga aby krew kontrolna zmatrycowana była na analizatorze CELL-DYN 1700 przy wykorzystaniu oferowanych odczynników i potwierdzenia tego faktu odpowiednim zapisem w metryczce krwi kontrolnej.
Odp. 19 Tak.

Pyt. 20 Dot. Pakietu I. Czy Zamawiający dopuści probówki na 1,6 ml krwi (?13x75mm) Różnica 0,1 ml jest tak niewielka, iż nie powinna mieć dla Zamawiającego żadnego znaczenia.
Odp. 20 Tak.

Pyt. 21 Dot. Pakietu I. Czy Zamawiający dopuści probówki biochemiczne na 4 ml krwi (?13x75mm) z przyspieszaczem wykrzepiania, sterylne (bez trombiny)?
Odp. 21 Tak.

Pyt. 22 Dot. Pakietu I. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytów standardowych z gwintem (bez systemu zatrzaskowego)?
Odp. 22 Tak, pod warunkiem, że oferowany uchwyt ma zabezpieczenie przed możliwością ponownego wykręcenia i w rezultacie użycia.

Pyt. 23 Dot. Pakietu I. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby probówki na etykiecie posiadały znacznik pobrania prawidłowej objętości krwi? Oferowane przez nas probówki systemu podciśnieniowego gwarantują w okresie ich ważności prawidłową ilość pobieranej krwi, zatem znacznik pobrania krwi nie jest konieczny, tym bardziej, że osoba pobierająca krew do probówki z kalibrowaną próżnią nie ma wpływu na ilość pobieranej krwi.
Odp. 23 Probówki powinny mieć na etykiecie znacznik.

Pyt. 24 Dot. Pakietu VII. Prosimy o wyjaśnienie zapotrzebowania ilości odczynników biochemicznych, czy Zamawiający podał ilość wymaganych oznaczeń, czy ilość wymaganych mililitrów danego odczynnika.
Odp. 24 Zamawiający, zgodnie z formularzem cenowym wymaga podania ilości oznaczeń.Kalwaria Zebrzydowska, dnia 10 listopada 2011 r.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al.  Pawła II 7
34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

Przedmiot zamówienia:
Dostawa laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku
oraz odczynników laboratoryjnych
(Cpv: 33141300-3, 33192500-7, 33696500-0)
Informacje dodatkowe (modyfikacja SIWZ)

Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku z zapytaniami składanymi w toku postępowania, Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę załącznika Nr 3 – formularz cenowy polegającą na wykreśleniu w P.VII „Wymogi”.
Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Pliki do pobrania: zmiany w SIWZ