Zakup i dostawa samobieżnej maszyny do pielęgnacji lodu na potrzeby lodowiska w Kalwarii Zebrzydowskiej

Przetarg nieograniczony

Kalwaria Zebrzydowska: Zakup i dostawa samobieżnej maszyny do pielęgnacji lodu na potrzeby lodowiska w Kalwarii Zebrzydowskiej

Numer ogłoszenia: 283371 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa samobieżnej maszyny do pielęgnacji lodu na potrzeby lodowiska w Kalwarii Zebrzydowskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanej maszyny do konserwacji i pielęgnacji lodu (rolby). Maszyna musi spełniać poniższe minimalne wymagania i funkcje: 1)samojezdna; 2) silnik spalinowy benzynowy o mocy min. 50 kM; 3) napęd hydrostatyczny na 4 kolcowane koła; 4) promień skrętu nie może przekraczać 4,5 m; 5) w celu pielęgnacji tafli lodu maszyna musi być wyposażona we własny zbiornik na wodę gorącą o pojemności min. 400 l oraz w rury wylewowe, zawór regulacyjny i fartuch do wygładzania tafli lodu; 6) posiadać podnoszony i przechylany w celu jego opróżnienia zasobnik śniegu o pojemności minimum 2,5 m3; 7) posiadać nóż boczny do wycinania lodu przy bandach; 8) posiadać szczotkę do wymiatania lodu przy bandach; 9) używana maszyna do konserwacji i pielęgnacji lodu nie może być wyprodukowana przed dniem 01.01.1991 r.; 10) wymiary maszyny: długość max z opuszczonym zbiornikiem: 3,4 m, szerokość max: 1,9 m, wysokość max: 2,2 m. Do rolby należy dołączyć komplet narzędzi niezbędnych do wykonania czynności eksploatacyjnych i serwisowych, w tym zapasowy nóż do strugania tafli lodu. Wykonawca wskaże serwis gwarancyjny na terenie Polski. Maszyna musi być w pełni sprawna i zmodernizowana, co powinny potwierdzać stosowne dokumenty. Do oferty należy przedłożyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem instrukcji obsługi w języku polskim wraz z katalogiem części zamiennych. Przy zawarciu umowy Wykonawca przedłoży w oryginale wymienione wyżej dokumenty. W przypadku tłumaczenia na język polski muszą być załączone w oryginale dokumenty, które zostały tłumaczone. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na rolbę na okres 36 miesięcy od daty dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie w obsłudze urządzenia, osób wyznaczonych przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: - Przyjazdu serwisu w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki. Jeżeli niemożliwa będzie natychmiastowa naprawa usterki, obie strony ustalą termin jej usunięcia adekwatny do jej skali. W przypadku gdy czas naprawy się wydłuży, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na ten okres maszynę zastępczą o podobnych parametrach; - Przeprowadzenia w okresie udzielonej gwarancji nieodpłatnych przeglądów serwisowych i konserwacyjnych przed rozpoczęciem każdego sezonu zimowego w ustalonym z Zamawiającym terminie. Warunki gwarancji i serwisu określone zostały w załączniku do umowy. Do oferty należy przedłożyć szczegółowy opis proponowanej maszyny, z którego będzie wynikać, że oferowana maszyna (rolba) spełnia minimalne wymagania podane przez Zamawiającego oraz zdjęcia maszyny.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.48.10.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2011.

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZznak postępowania: ZP. 271.22.2011

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 283371 – 2011 w dniu 28.10.2011 r., na: „Zakup i dostawę samobieżnej maszyny do pielęgnacji lodu na potrzeby lodowiska
w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Pytanie 1:

„Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zamieścił konkretne wymiary maszyny do konserwacji i pielęgnacji lodu:

- długość max z opuszczonym zbiornikiem: 3,4 m,

- szerokość max: 1,9 m,

- wysokość max: 2,2 m.” (3.10)

Opis ten wskazuje tylko na jednego producenta. Taki zapis łamie zasady o zachowaniu uczciwej konkurencji. Czy w związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje zapis w SIWZ w taki sposób aby zapewnił zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, w tym w szczególności poprzez dopuszczenie rozwiązań równoważnych dotyczących wymiarów maksymalnych maszyny, np. długość max 3,9m i szerokość max 2,2m?

 

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, modyfikuje zapis punktu 3 ppkt 10 SIWZ poprzez zmianę wymiarów maszyny do konserwacji lodu –

z:

„wymiary maszyny: - długość max z opuszczonym zbiornikiem: 3,4 m, - szerokość max: 1,9 m, - wysokość max: 2,2 m”,

na:

„wymiary maszyny: - długość max z opuszczonym zbiornikiem: 3,9 m, - szerokość max: 2,2 m, - wysokość max: 2,2 m”.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z:

„do 09.11.2011 r. do godz. 930
na:

„do 10.11.2011 r. do godz. 930”.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania o godz. 1000.

W konsekwencji zmianie ulega zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.1. SIWZ, z:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej,
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter,
w terminie do 09.11.2011 r. do godziny 930

na:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej,
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter,
w terminie do 10.11.2011 r. do godziny 930

 

oraz zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.2. SIWZ, z:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 09.11.2011 r. o godz. 1000
w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, II piętro, pokój nr 15”.

na:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 10.11.2011 r. o godz. 1000
w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, II piętro, pokój nr 15”.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 03.11.2011 r.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

 


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 283371-2011 z dnia 2011-10-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalwaria Zebrzydowska
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanej maszyny do konserwacji i pielęgnacji lodu (rolby). Maszyna musi spełniać poniższe minimalne wymagania i funkcje: 1)samojezdna; 2) silnik spalinowy benzynowy o mocy min. 50 kM; 3)...
Termin składania ofert: 2011-11-09


Numer ogłoszenia: 287825 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 283371 - 2011 data 28.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, fax. 033 8766301.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II. 1.3).
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanej maszyny do konserwacji i pielęgnacji lodu (rolby). Maszyna musi spełniać poniższe minimalne wymagania i funkcje: 1)samojezdna; 2) silnik spalinowy benzynowy o mocy min. 50 kM; 3) napęd hydrostatyczny na 4 kolcowane koła; 4) promień skrętu nie może przekraczać 4,5 m; 5) w celu pielęgnacji tafli lodu maszyna musi być wyposażona we własny zbiornik na wodę gorącą o pojemności min. 400 l oraz w rury wylewowe, zawór regulacyjny i fartuch do wygładzania tafli lodu; 6) posiadać podnoszony i przechylany w celu jego opróżnienia zasobnik śniegu o pojemności minimum 2,5 m3; 7) posiadać nóż boczny do wycinania lodu przy bandach; 8) posiadać szczotkę do wymiatania lodu przy bandach; 9) używana maszyna do konserwacji i pielęgnacji lodu nie może być wyprodukowana przed dniem 01.01.1991 r.; 10) wymiary maszyny: długość max z opuszczonym zbiornikiem: 3,4 m, szerokość max: 1,9 m, wysokość max: 2,2 m. Do rolby należy dołączyć komplet narzędzi niezbędnych do wykonania czynności eksploatacyjnych i serwisowych, w tym zapasowy nóż do strugania tafli lodu. Wykonawca wskaże serwis gwarancyjny na terenie Polski. Maszyna musi być w pełni sprawna i zmodernizowana, co powinny potwierdzać stosowne dokumenty. Do oferty należy przedłożyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem instrukcji obsługi w języku polskim wraz z katalogiem części zamiennych. Przy zawarciu umowy Wykonawca przedłoży w oryginale wymienione wyżej dokumenty. W przypadku tłumaczenia na język polski muszą być załączone w oryginale dokumenty, które zostały tłumaczone. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na rolbę na okres 36 miesięcy od daty dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie w obsłudze urządzenia, osób wyznaczonych przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: - Przyjazdu serwisu w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki. Jeżeli niemożliwa będzie natychmiastowa naprawa usterki, obie strony ustalą termin jej usunięcia adekwatny do jej skali. W przypadku gdy czas naprawy się wydłuży, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na ten okres maszynę zastępczą o podobnych parametrach; - Przeprowadzenia w okresie udzielonej gwarancji nieodpłatnych przeglądów serwisowych i konserwacyjnych przed rozpoczęciem każdego sezonu zimowego w ustalonym z Zamawiającym terminie. Warunki gwarancji i serwisu określone zostały w załączniku do umowy. Do oferty należy przedłożyć szczegółowy opis proponowanej maszyny, z którego będzie wynikać, że oferowana maszyna (rolba) spełnia minimalne wymagania podane przez Zamawiającego oraz zdjęcia maszyny.
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanej maszyny do konserwacji i pielęgnacji lodu (rolby). Maszyna musi spełniać poniższe minimalne wymagania i funkcje: 1)samojezdna; 2) silnik spalinowy benzynowy o mocy min. 50 kM; 3) napęd hydrostatyczny na 4 kolcowane koła; 4) promień skrętu nie może przekraczać 4,5 m; 5) w celu pielęgnacji tafli lodu maszyna musi być wyposażona we własny zbiornik na wodę gorącą o pojemności min. 400 l oraz w rury wylewowe, zawór regulacyjny i fartuch do wygładzania tafli lodu; 6) posiadać podnoszony i przechylany w celu jego opróżnienia zasobnik śniegu o pojemności minimum 2,5 m3; 7) posiadać nóż boczny do wycinania lodu przy bandach; 8) posiadać szczotkę do wymiatania lodu przy bandach; 9) używana maszyna do konserwacji i pielęgnacji lodu nie może być wyprodukowana przed dniem 01.01.1991 r.; 10) wymiary maszyny: długość max z opuszczonym zbiornikiem: 3,9 m, szerokość max: 2,2 m, wysokość max: 2,2 m. Do rolby należy dołączyć komplet narzędzi niezbędnych do wykonania czynności eksploatacyjnych i serwisowych, w tym zapasowy nóż do strugania tafli lodu. Wykonawca wskaże serwis gwarancyjny na terenie Polski. Maszyna musi być w pełni sprawna i zmodernizowana, co powinny potwierdzać stosowne dokumenty. Do oferty należy przedłożyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem instrukcji obsługi w języku polskim wraz z katalogiem części zamiennych. Przy zawarciu umowy Wykonawca przedłoży w oryginale wymienione wyżej dokumenty. W przypadku tłumaczenia na język polski muszą być załączone w oryginale dokumenty, które zostały tłumaczone. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na rolbę na okres 36 miesięcy od daty dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie w obsłudze urządzenia, osób wyznaczonych przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: - Przyjazdu serwisu w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki. Jeżeli niemożliwa będzie natychmiastowa naprawa usterki, obie strony ustalą termin jej usunięcia adekwatny do jej skali. W przypadku gdy czas naprawy się wydłuży, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na ten okres maszynę zastępczą o podobnych parametrach; - Przeprowadzenia w okresie udzielonej gwarancji nieodpłatnych przeglądów serwisowych i konserwacyjnych przed rozpoczęciem każdego sezonu zimowego w ustalonym z Zamawiającym terminie. Warunki gwarancji i serwisu określone zostały w załączniku do umowy. Do oferty należy przedłożyć szczegółowy opis proponowanej maszyny, z którego będzie wynikać, że oferowana maszyna (rolba) spełnia minimalne wymagania podane przez Zamawiającego oraz zdjęcia maszyny.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV. 4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 09.11.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter.
  • W ogłoszeniu powinno być: 10.11.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter.