Dostawa i montaż lodowiska składanego na boisku wielofunkcyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach programu rządowego Biały Orlik

Przetarg nieograniczony

Kalwaria Zebrzydowska: Dostawa i montaż lodowiska składanego na boisku wielofunkcyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach programu rządowego Biały Orlik

Numer ogłoszenia: 283045 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż lodowiska składanego na boisku wielofunkcyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach programu rządowego Biały Orlik.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, pierwszy montaż i uruchomienie oraz demontaż po pierwszym okresie funkcjonowania i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego elementów lodowiska składanego, sezonowego o powierzchni 400 m2 na boisku wielofunkcyjnym z nawierzchnią poliuretanową, na działkach nr 4049/1, 4050, 4051, 4053, 4056 położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej, w ramach programu rządowego Biały Orlik. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę, pierwszy montaż i uruchomienie składanego lodowiska sezonowego w technologii aluminiowej o powierzchni 400m2 na boisku o wymiarach 19,10 m x 32,10 m; 2) dostawę i ułożenie chodników gumowych w ilości 190m2, grubość minimum 6 mm, szerokość 1,0 m; 3) dostawę i montaż kompletnego agregatu chłodniczego zapewniającego właściwe funkcjonowanie lodowiska; 4) dostawę oraz pierwszy montaż band na całym obwodzie lodowiska; 5) dostawę nowej ostrzałki do łyżew; 6) dostawę nowej suszarki do butów; 7) przekazanie Zamawiającemu instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim; 8) napełnienie instalacji chłodzącej i urządzeń płynami eksploatacyjnymi oraz dostarczenie zbiorników do magazynowania glikolu po demontażu lodowiska; 9) dostarczenie pompy do napełniania i opróżniania instalacji chłodzącej; 10) demontaż sztucznego lodowiska wraz z bandami po sezonie użytkowania i złożenie zdemontowanych elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (demontaż nastąpi na pisemny wniosek Zamawiającego w terminie siedmiu dni od daty jego otrzymania przez Wykonawcę); 11) przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, składania, uruchamiania i demontażu lodowiska; 12) wykonanie wszelkich innych robót i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym kompleksowego przygotowania terenu pod montaż lodowiska wraz z demontażem istniejących urządzeń jak kosze do koszykówki itp.; (...)
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.94.34.00-2, 45.21.22.11-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2011.


PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Lokalizacja - projektKalwaria Zebrzydowska, 04.11.2011 r.


Wszyscy Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 283045 – 2011 w dniu 28.10.2011 r., na: „Dostawę i montaż lodowiska składanego na boisku wielofunkcyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach programu rządowego Biały Orlik”
znak postępowania: ZP. 271.21.2011
Informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż lodowiska składanego na boisku wielofunkcyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach programu rządowego Biały Orlik”, w dniu 02.11.2011 r. do Zamawiającego wpłynęła kopia odwołania wniesionego na postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zamieszczam na stronie internetowej Zamawiającego kopię wniesionego odwołania oraz wzywam wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
W myśl art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Odwołanie w postępowaniu pn. "Dostawa i montaż lodowiska składanego na boisku wielofunkcyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach programu rządowego Biały Orlik"


znak postępowania: ZP. 271.21.2011

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 283045 – 2011 w dniu 28.10.2011 r., na: „Dostawę i montaż lodowiska składanego na boisku wielofunkcyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach programu rządowego Biały Orlik”

Pytanie 1:
Czy bandy mają być wyłożone poliwęglanem,czy jest to raczej pomyłka pisarska i wyłożenie band powinno być z polietylenu?

Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający informuje, że wypełnienie band należy wykonać z płyt polietylenowych.

Pytanie 2:
Z uwagi na bardzo krótkie terminy realizacji Białych Orlików prosimy o dopuszczenie typowych band lodowiskowych,tzn.wykonanych jako konstrukcja stalowa ocynkowana.

Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania band z konstrukcji stalowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu w dniu 02.11.2011 r. do Zamawiającego wpłynęła kopia odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uwzględnia wniesione odwołanie w całości i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W Dziale I pkt 5 ppkt 5.1.1. SIWZ opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o treści:

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu sztucznego lodowiska w technologii aluminiowej o powierzchni minimum 400 m2 i wartości minimum 300.000,00 złotych brutto każde zamówienie oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie”

zastępuje się opisem o brzmieniu: „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu sztucznego lodowiska o powierzchni minimum 400 m2 i wartości minimum 300.000,00 złotych brutto każde zamówienie oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie”.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z:
„do 08.11.2011 r. do godz. 930
na:
„do 10.11.2011 r. do godz. 1230”.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania o godz. 1300.

W konsekwencji zmianie ulega zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.1. SIWZ, z:
„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej,
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter,
w terminie do 08.11.2011 r. do godziny 930

na:
„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej,
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter,
w terminie do 10.11.2011 r. do godziny 1230

oraz zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.2. SIWZ, z:
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 08.11.2011 r. o godz. 1000
w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, II piętro, pokój nr 15”.

na:
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 10.11.2011 r. o godz. 1300
w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, II piętro, pokój nr 15”.

Kalwaria Zebrzydowska, 04.11.2011 r.
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia