Dostawa i montaż lodowiska składanego na boisku wielofunkcyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach programu rządowego Biały Orlik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 283045-2011 z dnia 2011-10-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalwaria Zebrzydowska
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, pierwszy montaż i uruchomienie oraz demontaż po pierwszym okresie funkcjonowania i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego elementów lodowiska składanego, sezonowego o powierzchni 400 m2 na...
Termin składania ofert: 2011-11-08


Numer ogłoszenia: 288521 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 283045 - 2011 data 28.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, fax. 033 8766301.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II. 1.3).
  • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, pierwszy montaż i uruchomienie oraz demontaż po pierwszym okresie funkcjonowania i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego elementów lodowiska składanego, sezonowego o powierzchni 400 m2 na boisku wielofunkcyjnym z nawierzchnią poliuretanową, na działkach nr 4049/1, 4050, 4051, 4053, 4056 położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej, w ramach programu rządowego Biały Orlik. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę, pierwszy montaż i uruchomienie składanego lodowiska sezonowego w technologii aluminiowej o powierzchni 400m2 na boisku o wymiarach 19,10 m x 32,10 m; 2) dostawę i ułożenie chodników gumowych w ilości 190m2, grubość minimum 6 mm, szerokość 1,0 m; 3) dostawę i montaż kompletnego agregatu chłodniczego zapewniającego właściwe funkcjonowanie lodowiska; 4) dostawę oraz pierwszy montaż band na całym obwodzie lodowiska; 5) dostawę nowej ostrzałki do łyżew; 6) dostawę nowej suszarki do butów; 7) przekazanie Zamawiającemu instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim; 8) napełnienie instalacji chłodzącej i urządzeń płynami eksploatacyjnymi oraz dostarczenie zbiorników do magazynowania glikolu po demontażu lodowiska; 9) dostarczenie pompy do napełniania i opróżniania instalacji chłodzącej; 10) demontaż sztucznego lodowiska wraz z bandami po sezonie użytkowania i złożenie zdemontowanych elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (demontaż nastąpi na pisemny wniosek Zamawiającego w terminie siedmiu dni od daty jego otrzymania przez Wykonawcę); 11) przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, składania, uruchamiania i demontażu lodowiska; 12) wykonanie wszelkich innych robót i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym kompleksowego przygotowania terenu pod montaż lodowiska wraz z demontażem istniejących urządzeń jak kosze do koszykówki itp.; 13) odpowiednie zabezpieczenie co najmniej folią wodoodporną nawierzchni poliuretanowej przed jej uszkodzeniem w czasie montażu urządzeń oraz eksploatacji lodowiska. III. Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych elementów zamówienia: 1) Agregat chłodniczy: Wykonawca dostarczy oraz zamontuje nowy kompletny agregat chłodniczy o mocy zapewniającej właściwe funkcjonowanie lodowiska (tafla lodu grubości 5-7 cm) przy temperaturze zewnętrznej powietrza +15oC. Urządzenie należy podłączyć do istniejącej szafy kablowo-pomiarowej. Wykonanie przyłącza kablem do skrzynki odbiorczej. Moc przyłączeniowa wynosi 60 kW. Agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający zaprogramowanie urządzenia do bezobsługowej pracy i wyświetlanie informacji wraz z kontrolą parametrów pracy i poszczególnych elementów agregatu (pompy, sprężarki, wentylatory). Urządzenie musi współpracować z zamontowanym systemem chłodniczym i zapewniać wytwarzanie odpowiedniej warstwy lodu dla zakładanych parametrów. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i utwardzenia kostką brukową terenu przeznaczonego pod montaż agregatu wg podkładu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do SIWZ oraz odpowiedniego zabezpieczenia agregatu przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej o wysokości minimum 1,8 m. Agregat powinien wykorzystywać jako czynnik chłodzący freon R404A. Zamawiający wymaga, aby współczynnik wydajności chłodniczej COP agregatu wynosił co najmniej 3,2. 2) System chłodniczy: System chłodniczy lodowiska sezonowego musi być wykonany w technologii aluminiowej (system rur aluminiowych). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i zamontowania oraz uruchomienia kompletnego systemu zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie lodowiska. System chłodniczy powinien składać się z modułów (segmentów) umożliwiających ich składowanie na paletach (jeden na drugim). Konstrukcja segmentu powinna umożliwiać odpowietrzenie oraz składanie i rozkładanie segmentu w sposób zapewniający szczelność instalacji. Kolektory winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i dostępem osób niepowołanych np. zabudowane w ramie stalowej, obudowanej blachą umożliwiającej składowanie złożonych segmentów jeden na drugim. Cały system chłodniczy oraz agregat chłodniczy musi posiadać dokument np. certyfikat, aprobatę techniczną dopuszczający do eksploatacji. 3) Bandy: W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oraz zamontowania band samoprzymarzalnych o wysokości od 1,1 do 1,2 m. Konstrukcja band wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych o grubości minimum 5 mm, z wyłączeniem furtki dla łyżwiarzy, która ma być wykonana w konstrukcji stalowej. W miejscu narażonym na uszkodzenia mechaniczne spowodowane łyżwami należy zamontować listwę okopową w kolorze żółtym, z polietylenu o wysokości minimum 20 cm i grubości 0,1 cm, zamontowana w sposób zapewniający sztywność. W górnej części bandy ma się znajdować listwa poręczowa w kolorze niebieskim, czerwonym lub zielonym. Komplet band musi zawierać bramę wjazdową dla rolby - w bramie tej należy przewidzieć furtkę dla łyżwiarzy - z uwagi na fakt, że szerokość istniejącej bramy wejściowej na boisko wielofunkcyjne wynosi 3,0 m. Promień w narożnikach bandy - nie mniejszy niż 4,0 m. Maksymalna długość modułu - 2 m. 4) Czynnik chłodniczy: Czynnik chłodniczy w postaci 35% roztworu glikolu etylenowego należy dostarczyć w ilości niezbędnej do prawidłowej pracy układu wraz z pojemnikami w ilości zapewniającej jego bezpieczne magazynowanie po zakończeniu sezonu oraz przenośną pompę do wypompowania glikolu z układu do pojemników. 5) Wyposażenie: - Dostawa nowej ostrzałki do łyżew. Manualna ostrzałka do ostrzenia łyżew z ukształtowaniem kamienia do żłobienia łyżew, wraz z trzema tarczami szlifierskimi; - Dostawa nowej suszarki do butów na ciepłe powietrze z dezynfekcją na minimum 30 par. IV. Zaleca się dokonania wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty. Koszty dokonania wizji ponosi Wykonawca. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy tj. koszt poboru wody i energii elektrycznej.
  • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, pierwszy montaż i uruchomienie oraz demontaż po pierwszym okresie funkcjonowania i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego elementów lodowiska składanego, sezonowego o powierzchni 400 m2 na boisku wielofunkcyjnym z nawierzchnią poliuretanową, na działkach nr 4049/1, 4050, 4051, 4053, 4056 położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej, w ramach programu rządowego Biały Orlik. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę, pierwszy montaż i uruchomienie składanego lodowiska sezonowego w technologii aluminiowej o powierzchni 400m2 na boisku o wymiarach 19,10 m x 32,10 m; 2) dostawę i ułożenie chodników gumowych w ilości 190m2, grubość minimum 6 mm, szerokość 1,0 m; 3) dostawę i montaż kompletnego agregatu chłodniczego zapewniającego właściwe funkcjonowanie lodowiska; 4) dostawę oraz pierwszy montaż band na całym obwodzie lodowiska; 5) dostawę nowej ostrzałki do łyżew; 6) dostawę nowej suszarki do butów; 7) przekazanie Zamawiającemu instrukcji użytkowania i konserwacji w języku polskim; 8) napełnienie instalacji chłodzącej i urządzeń płynami eksploatacyjnymi oraz dostarczenie zbiorników do magazynowania glikolu po demontażu lodowiska; 9) dostarczenie pompy do napełniania i opróżniania instalacji chłodzącej; 10) demontaż sztucznego lodowiska wraz z bandami po sezonie użytkowania i złożenie zdemontowanych elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (demontaż nastąpi na pisemny wniosek Zamawiającego w terminie siedmiu dni od daty jego otrzymania przez Wykonawcę); 11) przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, składania, uruchamiania i demontażu lodowiska; 12) wykonanie wszelkich innych robót i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym kompleksowego przygotowania terenu pod montaż lodowiska wraz z demontażem istniejących urządzeń jak kosze do koszykówki itp.; 13) odpowiednie zabezpieczenie co najmniej folią wodoodporną nawierzchni poliuretanowej przed jej uszkodzeniem w czasie montażu urządzeń oraz eksploatacji lodowiska. III. Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych elementów zamówienia: 1) Agregat chłodniczy: Wykonawca dostarczy oraz zamontuje nowy kompletny agregat chłodniczy o mocy zapewniającej właściwe funkcjonowanie lodowiska (tafla lodu grubości 5-7 cm) przy temperaturze zewnętrznej powietrza +15oC. Urządzenie należy podłączyć do istniejącej szafy kablowo-pomiarowej. Wykonanie przyłącza kablem do skrzynki odbiorczej. Moc przyłączeniowa wynosi 60 kW. Agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający zaprogramowanie urządzenia do bezobsługowej pracy i wyświetlanie informacji wraz z kontrolą parametrów pracy i poszczególnych elementów agregatu (pompy, sprężarki, wentylatory). Urządzenie musi współpracować z zamontowanym systemem chłodniczym i zapewniać wytwarzanie odpowiedniej warstwy lodu dla zakładanych parametrów. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i utwardzenia kostką brukową terenu przeznaczonego pod montaż agregatu wg podkładu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do SIWZ oraz odpowiedniego zabezpieczenia agregatu przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej o wysokości minimum 1,8 m. Agregat powinien wykorzystywać jako czynnik chłodzący freon R404A. Zamawiający wymaga, aby współczynnik wydajności chłodniczej COP agregatu wynosił co najmniej 3,2. 2) System chłodniczy: System chłodniczy lodowiska sezonowego musi być wykonany w technologii aluminiowej (system rur aluminiowych). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i zamontowania oraz uruchomienia kompletnego systemu zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie lodowiska. System chłodniczy powinien składać się z modułów (segmentów) umożliwiających ich składowanie na paletach (jeden na drugim). Konstrukcja segmentu powinna umożliwiać odpowietrzenie oraz składanie i rozkładanie segmentu w sposób zapewniający szczelność instalacji. Kolektory winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i dostępem osób niepowołanych np. zabudowane w ramie stalowej, obudowanej blachą umożliwiającej składowanie złożonych segmentów jeden na drugim. Cały system chłodniczy oraz agregat chłodniczy musi posiadać dokument np. certyfikat, aprobatę techniczną dopuszczający do eksploatacji. 3) Bandy: W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oraz zamontowania band samoprzymarzalnych o wysokości od 1,1 do 1,2 m. Konstrukcja band wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyt polietylenowych o grubości minimum 5 mm, z wyłączeniem furtki dla łyżwiarzy, która ma być wykonana w konstrukcji stalowej. W miejscu narażonym na uszkodzenia mechaniczne spowodowane łyżwami należy zamontować listwę okopową w kolorze żółtym, z polietylenu o wysokości minimum 20 cm i grubości 0,1 cm, zamontowana w sposób zapewniający sztywność. W górnej części bandy ma się znajdować listwa poręczowa w kolorze niebieskim, czerwonym lub zielonym. Komplet band musi zawierać bramę wjazdową dla rolby - w bramie tej należy przewidzieć furtkę dla łyżwiarzy - z uwagi na fakt, że szerokość istniejącej bramy wejściowej na boisko wielofunkcyjne wynosi 3,0 m. Promień w narożnikach bandy - nie mniejszy niż 4,0 m. Maksymalna długość modułu - 2 m. 4) Czynnik chłodniczy: Czynnik chłodniczy w postaci 35% roztworu glikolu etylenowego należy dostarczyć w ilości niezbędnej do prawidłowej pracy układu wraz z pojemnikami w ilości zapewniającej jego bezpieczne magazynowanie po zakończeniu sezonu oraz przenośną pompę do wypompowania glikolu z układu do pojemników. 5) Wyposażenie: - Dostawa nowej ostrzałki do łyżew. Manualna ostrzałka do ostrzenia łyżew z ukształtowaniem kamienia do żłobienia łyżew, wraz z trzema tarczami szlifierskimi; - Dostawa nowej suszarki do butów na ciepłe powietrze z dezynfekcją na minimum 30 par. IV. Zaleca się dokonania wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty. Koszty dokonania wizji ponosi Wykonawca. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy tj. koszt poboru wody i energii elektrycznej.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
  • W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu sztucznego lodowiska w technologii aluminiowej o powierzchni minimum 400 m2 i wartości minimum 300.000,00 złotych brutto każde zamówienie oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
  • W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu sztucznego lodowiska o powierzchni minimum 400 m2 i wartości minimum 300.000,00 złotych brutto każde zamówienie oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2011 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter.