Modernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kalwaria Zebrzydowska: Modernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

Numer ogłoszenia: 352848 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 298316 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, ul. Batalionów Chłopskich 8, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766331, faks 033 8766331.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty instalacyjne wod-kan , c.o. i gaz. Demontaż starego kotła węglowego, demontaż 2 starych kotłów gazowych i instalacji gazowej oraz montaż nowego kotła gazowego o mocy 105 kW, gazowego podgrzewacza c.w.u. o mocy 12 kW i instalacji gazowej wraz z z towarzyszącymi robotami instalacji wod-kan i c.o..Nowy kocioł gazowy o mocy 105 kW stanowi dostawę Zamawiającego. Roboty budowlane. Wymiana starej stolarki drzwiowej, rozbiórki i zamurowania z tynkami, wykonanie posadzki, roboty malarskie. Płytki posadzkowe stanowią dostawę Zamawiającego. Roboty instalacyjne elektryczne. Wymiana instalacji elektrycznej dla kotłowni z uwzględnieniem instalacji detektora gazu, regulatora pogodowego, automatyki kotła, opraw przeciwwybuchowych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.30.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Józef Adamczyk, Osiedle Jedność 15, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60565,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•Cena wybranej oferty: 72967,50
•Oferta z najniższą ceną: 66004,86 / Oferta z najwyższą ceną: 72967,50
•Waluta: PLN.

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego
Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Mirosława Oczkowska