„Dostawa i montaż lodowiska składanego na boisku wielofunkcyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach programu rządowego Biały Orlik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kalwaria Zebrzydowska, 21.11.2011 r.
ZP. 271.21.2011

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż lodowiska składanego na boisku wielofunkcyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach programu rządowego Biały Orlik” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 283045-2011 w dniu 28.10.2011 r., jest oferta złożona przez:

Budowa Lodowisk TOL Sp. z o. o.
ul. Widok 19 lok. 197
00-026 Warszawa

cena wybranej oferty: 439.356,00 zł brutto
słownie złotych: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć 00/100
kryteria oceny – cena 100 %
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryterium oceny określonym w SIWZ:Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski