Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
„DOSTAWĘ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W PRZYTKOWICACH”


Nr ogłoszenia: 375506-2011, data zamieszczenia: dn. 10. 11. 2011 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach”
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach”. Zamawiający unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:
w części 3 – warzyw i owoców
w części 11 – pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), ponieważ nie
złożono żadnych ofert w zakresie w/w części.
oraz:
w części 1 – artykułów spożywczych (różnych),
w części 4 – warzyw i owoców przetworzonych
w części 5 – jaj
w części 6 – mleka i produktów mleczarskich
w części 7 – olei, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych
w części 8 – napojów
w części 9 – produktów przemiału ziarna
w części 10 – ryb

na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3
mgr Paweł Porzycki