Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o konkursie

 

Kalwaria Zebrzydowska: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Numer ogłoszenia: 310865 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej.
II.2) Określenie przedmiotu konkursu: I. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wskazanie autora zwycięskiej pracy, bądź zespołu autorskiego, który zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla potrzeb budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. II. Lokalizacja: Kalwaria Zebrzydowska, ul. Broniewskiego, działki nr: 4058/7, 4058/4 - według załączonej aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej. Teren przeznaczony pod opracowanie konkursowe jest częściowo zabudowany budynkiem Zespołu Szkół nr 1w Kalwarii Zebrzydowskiej. III. Przy opracowaniu koncepcji należy uwzględnić poniższe zapisy: 1. Należy zaprojektować halę sportową o wymiarach pola gry minimum 40 x 20 m i wysokości hali minimum w najniższym punkcie 7 m z zapleczem sanitarno-technicznym. Halę sportową należy połączyć z budynkiem szkoły. 2. Budynek hali sportowej winien zawierać pomieszczenie dla trenerów, szatnie i zaplecze sanitarne dla uczniów, pomieszczenie siłowni, pomieszczenie świetlicowe, salę korekcyjno-rehabilitacyjną, magazyn sprzętu oraz inne pomieszczenia techniczne i gospodarcze wynikające z potrzeb technologicznych obiektu. 3. Funkcje hali sportowej: - boisko do koszykówki z wybiegami bocznymi i wybiegiem od strony koszy, - boisko do siatkówki, - boisko do piłki ręcznej, - wymaga się zaprojektowania trybun widokowych wzdłuż boiska o maksymalnie możliwej ilości miejsc. Należy rozważyć możliwość usytuowania dodatkowych trybun po szerokości hali. 4. Wprowadzenie podziału płyty boiska poprzez montaż na szerokości dwóch kotar grodzących na trzy małe boiska do gry z możliwością prowadzenia zajęć przez trzy grupy. Za bramkami przewidzieć siatki zabezpieczające (piłkochwyty). 5. Projektowana hala powinna posiadać zaplecze magazynowe na sprzęt sportowy taki jak: bramki do piłki ręcznej, kozły, materace, równoważnie, piłki do gry i inne nowo zaprojektowane urządzenia hali. 6. Urządzenia, w jakie powinna być wyposażona hala - sprzęt sportowy ruchomy i stały: bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki, kosze wiszące opuszczane lub składane montowane do ściany. Projekt techniczny powinien zawierać rodzaj urządzeń i sposób ich zamontowania. W koncepcji należy uwzględnić płytę boiska dostosowaną do różnych dyscyplin sportowych odporną na uszkodzenia od obuwia sportowego oraz łatwą do utrzymania czystości. 7. Należy przewidzieć pomieszczenie kotłowni dla potrzeb hali sportowej oraz odrębne przyłącza infrastruktury technicznej. 8. Oświetlenie - przy projektowaniu hali rozpatrywać łącznie oświetlenie dzienne i sztuczne. Oświetlenie dzienne zapewnić przez okna otwierane z poziomu podłogi. Należy przewidzieć i zaprojektować niezależne oświetlenie trzech przestrzeni hali sportowej ze względu na podział płyty boiska kotarami przesuwnymi tak, aby istniała możliwość oświetlenia każdej części boiska oddzielnie lub boiska jednocześnie. Oświetlenie zgodnie z wymogami technicznymi w tym zakresie. Należy przewidzieć zastosowanie rolet na okna hali sportowej. 9. Należy przewidzieć zabezpieczenie obiektu przed dostępem kun. 10. Należy przewidzieć na ścianie wewnętrznej (od strony istniejącego placu zabaw) ściankę do wspinaczki. 11. System nagłośnienia hali sportowej. 12. Wentylacja - należy zapewnić wentylację naturalną poprzez otwieralność okien oraz zastosować wentylację mechaniczną. 13. Ponadto w pracy konkursowej należy uwzględnić następujące zagadnienia: - Projektowany obiekt nie może mieć żadnych barier architektonicznych, ograniczających dostępność dla osób niepełnosprawnych, - Wpisanie w bryłę obiektu funkcji objętych programem w sposób logiczny i bez zbędnych strat powierzchni oraz kubatury, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych parametrów pomieszczeń. 14. W ramach zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację zamierzenia inwestycyjnego należy uwzględnić: dojazd, ciągi piesze, chodniki, drogę ewakuacyjną. 15. Koncepcję należy (...)

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie (pełne brzmienie)
Regulamin konkursu
Załączniki do regulaminu

Załączniki 1-8 do regulaminu konkursu - format MS Word (.docx)

 


 

znak postępowania: ZP.K.271.1.2011

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 310865 – 2011 w dniu 28.11.2011 r. na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Pytanie 1:

Czy przewiduje się, użytkowanie hali także do celów pozasportowych, np. koncerty, przedstawienia, zebrania itp.?

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak, Zamawiający przewiduje użytkowanie obiektu do celów pozasportowych.

 

Pytanie 2:

Czy przewiduje się organizowanie zawodów lub widowisk dostępnych dla ogólnej publiczności, której należałoby zapewnić szatnie okryć wierzchnich?

Odpowiedź na pytanie 2:

Tak, należy przewidzieć szatnię okryć wierzchnich.

 

Pytanie 3:

Czy zamawiający przedstawi szczegółowy program funkcjonalny z oczekiwaną liczbą szatni, toalet, czy należy te pomieszczenia oszacować i zaproponować?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie przedstawi programu funkcjonalnego. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym, architektonicznym
i eksploatacyjnym koncepcji hali sportowej, w związku z czym uczestnicy konkursu we własnym zakresie muszą przedstawić m.in. rozkład pomieszczeń, ilość szatni, toalet.

 

Pytanie 4:

Ponieważ, na załączonych mapach nie ma zaznaczonych wejść do budynku szkoły, ani innych istotnych informacji z punktu widzenia projektu, czy można prosić o plan istniejącego budynku lub inne wytyczne pozwalające określić:

-        istniejące wejście lub wejścia do budynku

-        okna sali lekcyjnych i okna korytarzy lub inny pomieszczeń

-        ślepe ściany

-        istniejącą hale sportową

-        miejsce, w którym możliwe jest połączenie projektowanej hali z budynkiem szkoły

Odpowiedź na pytanie 4:

Na załączonej do regulaminu konkursu mapie sytuacyjno-wysokościowej zaznaczone są wejścia do istniejącego budynku (schody zewnętrzne). Halę sportową należy połączyć z budynkiem szkoły od strony południowo-wschodniej skrzydła budynku (od ulicy Broniewskiego – przeciwna strona istniejącego placu zabaw). Ponadto, pod udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami, na stronie internetowej Zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl oraz w BIP zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami punktu 6.5. regulaminu konkursu „Przed przystąpieniem do przygotowania prac konkursowych zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie”.

 

Pytanie 5:

Proszę o jednoznaczne określenie powierzchni pola gry/wymiarów boiska.

W treści regulaminu pojawiają się dwa wymiary 20x40m (punkt 3 regulaminu) oraz 38x25 (punkt 5.2.1 regulaminu).

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający informuje, że w koncepcji należy przedstawić halę sportową o wymiarach pola gry minimum 20 x 40 m.

 

Pytanie 6:

Ze względu na określone przez Zamawiającego bardzo napięte terminy wykonania projektu wielobranżowego hali wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (do 31 lipca 2012r.) zwracam się z pytaniem o możliwość negocjacji lub aneksowania terminów? Czy też określony termin na 31 lipca 2012r. jest stały i nieprzesuwalny?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Termin do 31 lipca 2012 r.  jest ostateczny i nie będzie podlegał negocjacjom.

 

Pytanie 7:

Czy na etapie przygotowywania zakresu i przedmiotu konkursu została przeprowadzona analiza zgodności planowanej inwestycji z obowiązującym planem miejscowym i pozostałymi przepisami technicznymi? Chodzi zwłaszcza o analizę, czy zakładany program użytkowy, wielkość hali i możliwy układ hali na działce jest możliwy do wykonania przy spełnieniu wymogów przepisów technicznych?

Odpowiedź na pytanie 7:

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Uczestnicy konkursu winni we własnym zakresie opracować koncepcję zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami technicznymi (pkt. 3, ppkt 3.2. 15 regulaminu konkursu).

 

Pytanie 8:

Proszę o jednoznaczne określenie po czyjej stronie leży uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej  do celów projektowych. Zgodnie z punktem 5.2.18 regulaminu oraz zgodnie z projektem umowy (§1 punkt  4.1.18) - uzyskanie mapy leży po stronie projektanta; zaś zgodnie z projektem umowy (§1 punkt 4.4) Zamawiający zapewnia aktualną mapę.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zgodnie z zapisem § 5 projektu umowy, Zamawiający dostarczy mapę sytuacyjno-wysokościową zatwierdzoną dnia 26.04.2011 r. przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach. W projekcie umowy w § 1 ust. 4 wykreśla się pkt. 4.4. Po stronie Projektanta leżeć będzie aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej.

 

Pytanie 9:

Pytanie do projektu umowy (załącznik nr 9 do regulaminu konkursu): Proszę o określenie, czy zapis punktu §2 punkt 8 jest błędny i wprowadzony przez pomyłkę czy też takie brzmienie zostało wprowadzone z pełną świadomością.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający wykreśla z projektu umowy zapis § 2 ust. 8 i zastępuje go brzmieniem:

„Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej, Projektant: 1) przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej w zakresie: powielania, udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji wszelkich robót budowlanych, wykorzystania do więcej niż jednej budowy, jak również promocji Zamawiającego; 2) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zależnego wobec dokumentacji projektowej.”.

 

Pytanie 10:

Pytanie do projektu umowy (załącznik nr 9 do regulaminu konkursu) - §1 punkt 2. Czy przy określeniu ilości egzemplarzy projektu (5 egz.) zostały ujęte dwa egzemplarze, które na etapie czynności administracyjnych, związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę pozostaną we własności Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz PINBu?

Odpowiedź na pytanie 10:

Przy określaniu ilości egzemplarzy uwzględniono dwa egzemplarze, które pozostaną w aktach organów administracyjnych. Ponadto Zamawiający wymaga, aby 1 egzemplarz projektu budowlanego  został przedłożony Zamawiającemu na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, natomiast 4 egzemplarze należy złożyć w Starostwie Powiatowym
w Wadowicach. W związku z powyższym § 2
ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie uważa się przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową określoną w § 1 ust. 4 umowy. Na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, Projektant przedłoży Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu budowlanego.”.

 

Pytanie 11:

Pytanie do projektu umowy (załącznik nr 9 do regulaminu konkursu) – czy określony w §6 sposób płatności i podział na transze – jest negocjowalny?

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 2 i 3 projektu umowy. Zapisy te zastępuje się brzmieniem: ”2. 80% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po przekazaniu protokołem zdawczo-odbiorczym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji będącej przedmiotem umowy wraz z oświadczeniem Projektanta
o kompletności przedmiotu zamówienia. 3. Pozostałe 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po uzyskaniu prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę.”. Tak ustalone postanowienia umowy nie będą podlegały negocjacjom.

 

Pytanie 12:

W pkt. 5.2 Regulaminu konkursu określono, że przedmiot umowy realizowanej na podstawie konkursu obejmował będzie uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca nie może zobowiązać się do uzyskania decyzji na budowę, ponieważ jej wydanie nie zależy od niego - nie jest organem wydającym pozwolenie na budowę. Projektant może jedynie wystąpić o taką decyzję, złożyć wniosek, dokonać wyjaśnień i uzupełnień w toku postępowania, dokonać wszelkich starań. Wnoszę więc o zweryfikowanie powyższego zapisu Regulaminu.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zapis punktu 5.2. regulaminu konkursu dotyczący uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę pozostaje bez zmian. Obowiązkiem Projektanta jest przedłożenie Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Wadowickiego, które to będą podstawą do zapłaty wynagrodzenia Projektanta.

 

Pytanie 13:

W projekcie umowy (Załącznik nr 9), w § 2 pkt. 1 określono termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 31 lipca 2012 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu to 31 stycznia 2012 r. Zgodnie z pkt. 14 regulaminu zaproszenie do negocjacji nastąpi w terminie nie krótszym niż 15 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Wykonawca nie może zobowiązać się na etapie konkursu do dotrzymania terminu, skoro Zamawiający nie określił żadnych ograniczeń co do najpóźniejszego terminu przystąpienia do negocjacji. Oznacza to, że umowa zostać podpisana np. w czerwcu 2012 r. Ale nawet w sytuacji przystąpienia Zamawiającego do negocjacji 15 lutego i uwzględnienia czasu potrzebnego na przygotowanie i podpisanie umowy, na realizację przedmiotu umowy pozostaje ok. 5 miesięcy. 2 miesiące ma organ wydający decyzję pozwolenia na budowę (zgodnie z KPA). Pozostaje więc 3 miesiące na realizację projektu budowlanego w tym:

  1. uzyskanie mapy do celów projektowych z przyjęciem do zasobów – trwa ok. 2 tygodnie,
  2. wykonanie badań geologicznych wraz z zatwierdzeniem projektu prac geologicznych (forma postanowienia) – trwa min. 3 tygodnie,
  3. uzyskanie warunków dostawy mediów – trwa ok. 1 miesiąc,
  4. uzgodnienia ZUDP – trwa ok. 2 tygodnie,
  5. uzgodnienie projektów przyłączy – trwa ok.1 miesiąc.

Jak widać, ze względów czysto proceduralnych, związanych z niezbędnymi uzgodnieniami realizacja w tak krótkim czasie jest mało realna. Ze względów projektowych nie pozwala natomiast na zachowanie wysokiego standardu wykonywanej dokumentacji, co może wpłynąć bardzo negatywnie na jakość realizowanej inwestycji. Wnoszę więc o rozpatrzenie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Termin do 31 lipca 2012 r.  jest ostateczny i nie będzie podlegał negocjacjom.

 

Pytanie 14:

W § 6 Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu określono formę płatności w sposób następujący: 60% płatne po przekazaniu całej dokumentacji wraz z decyzją pozwolenia na budowę, 40% płatne po uzyskaniu prawomocności decyzji. W sytuacji nieuprawomocnienia decyzji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności zależnych od Zamawiającego lub osób trzecich, wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszone o 40%, bez jego winy. Takim zapisem Zamawiający przerzuca ryzyko inwestycyjne na projektanta. Wnoszę o ponowne rozważenie wyżej wymienionych warunków umowy.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 2 i 3 projektu umowy. Zapisy te zastępuje się brzmieniem: ”2. 80% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po przekazaniu protokołem zdawczo-odbiorczym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji będącej przedmiotem umowy wraz z oświadczeniem Projektanta
o kompletności przedmiotu zamówienia. 3. Pozostałe 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po uzyskaniu prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę.”. Tak ustalone postanowienia umowy nie będą podlegały negocjacjom.

 

Pytanie 15:

Pytanie do konkursu na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej” dotyczy informacji o istniejącym obiekcie szkoły. W regulaminie i podanych załącznikach brak wiadomości na temat rozplanowania funkcji w tym obiekcie, a ponieważ zadanie dotyczy także połączenia nowoprojektowanego budynku hali sportowej z istniejącym budynkiem szkoły, czy jest możliwość otrzymania takich danych (w postaci rzutu, szkiców itp.)? A także ze względu na brak możliwości dokonania wizji lokalnej czy istnieje szansa na udostępnienie zdjęć szkoły i terenu podlegającego zakresowi opracowania?

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości udostępnienia rzutów istniejącego budynku szkoły. Pod udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami, na stronie internetowej Zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl oraz w BIP zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku.

 

Pytanie 16:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na Państwa stronie internetowej zdjęć terenu objętego konkursem oraz zdjęć istniejącego budynku szkoły i sąsiednich obiektów.

Odpowiedź na pytanie 16:

Pod udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami, na stronie internetowej Zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl oraz w BIP zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku.

 

Pytanie 17:

W związku z koniecznością powiązania łącznikiem nowoprojektowanej sali gimnastycznej z istniejącym budynkiem zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dostarczenie rzutu (rzutów) istniejącej szkoły w celu właściwego funkcjonalnego powiązania sali ze szkołą.

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości udostępnienia rzutów istniejącego budynku szkoły. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami punktu 6.5. regulaminu konkursu „Przed przystąpieniem do przygotowania prac konkursowych zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie”.

Ponadto  Zamawiający zastępuje brzmienie zawarte w:

  • projekcie umowy, w § 1 ust. 4.1. pkt. 1) i w regulaminie konkursu pkt 5. ppkt. 5.2.1) zapisem: „Pełnobranżowy projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy: hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. M. Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, o wymiarach pola gry minimum 40 x 20 m i wysokości hali 7 m w najniższym punkcie, z zapleczem. Obiekt połączyć przewiązką z istniejącym budynkiem szkoły” oraz
  • projekcie umowy, w § 1 ust. 4.1. pkt. 18) i w regulaminie konkursu pkt. 5 ppkt. 5.2.18) zapisem: „Uzyskanie na koszt Wykonawcy (tj. Projektanta) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej, wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Projekt budowlany musi być sprawdzony pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 grudnia 2011 r. skład Sądu Konkursowego, powołanego do przeprowadzenia konkursu a podany w punkcie 12 regulaminu konkursu, został uzupełniony o następujących członków: Anna Machaj, Robert Mikołajek, Dawid Herbut.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

 

Do niniejszej informacji zamieszcza się zdjęcia terenu i istniejącego budynku oraz – w związku z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami do regulaminu konkursu – zmodyfikowany projekt umowy (zał. nr 9 do regulaminu konkursu).

 

 

Zdjęcia terenu

Zmodyfikowany projekt umowy (zał. nr 9 do regulaminu konkursu)

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 08.12.2011 r.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski