Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania

 

Znak: ZS3/286/2011
Przytkowice, 30.11.2011 r.

Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach
34-141 Przytkowice 542
tel./faks 0-33 8768491

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NA REALIZACJĘ ZADANIA „DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3
W PRZYTKOWICACH”
Data zamieszczenia: 10. 11. 2011 r.

Działając na podstawie art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr113, poz. 759) Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na „Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach ”– ogłoszenie nr 375506-2011, wybrał następujące oferty na poszczególne części:

Część nr 1 – artykuły spożywcze (różne)

Oferta nr 4:
Lód-Pol Spółka Jawna S. Strzeżoń, B. Madej
ul. Wałowa 30 34-100 Wadowice

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 2 – mięso, drób, przetwory mięsne


Oferta nr 2
Przetwórnia Mięs
Pakowanie Próżniowe
Tadeusz Łaski
32-440 Sułkowice ul. Zagumnie 70b

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena – 100% tj. łącznie przyznano w tym kryterium 30 punktów.

W wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

Oferta nr 1:
Zakłady mięsne – Wadowice Sp.z o.o,
Ul. Podstawie 30, 34-100 Wadowice
Łącznie przyznano w tym kryterium 27,3 punktów.

Zamawiający informuje również, że termin podpisania umowy w sprawie Zamówienia Publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.

Część nr 3 – warzywa i owoce


Zamawiający unieważnia postępowanie w części 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP ponieważ nie otrzymał na tę część żadnej ważnej oferty.

Część nr 4 – warzywa i owoce przetworzone

Oferta nr 3:
F. H. U. Gallod-Hurt
Leszczyna 159 32-733 Trzciana

Oferta nr 4:
Lód-Pol Spółka Jawna S. Strzeżoń, B. Madej
ul. Wałowa 30 34-100 Wadowice

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 5 – jaja

Oferta nr 4:
Lód-Pol Spółka Jawna S. Strzeżoń, B. Madej
ul. Wałowa 30 34-100 Wadowice

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 6 – mleko i produkty mleczarskie

Oferta nr 4:
Lód-Pol Spółka Jawna S. Strzeżoń, B. Madej
ul. Wałowa 30 34-100 Wadowice

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 6 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 7 – olej, tłuszcze zwierzęce i roślinne

Oferta nr 4:
Lód-Pol Spółka Jawna S. Strzeżoń, B. Madej
ul. Wałowa 30 34-100 Wadowice

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 8 – napoje

Oferta nr 4:

Lód-Pol Spółka Jawna S. Strzeżoń, B. Madej
ul. Wałowa 30 34-100 Wadowice

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 9 – produkty przemiału ziarna

Oferta nr 4:
Lód-Pol Spółka Jawna S. Strzeżoń, B. Madej
ul. Wałowa 30 34-100 Wadowice

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 9 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 10 – ryby

Oferta nr 3:
F. H. U. Gallod-Hurt
Leszczyna 159 32-733 Trzciana

Oferta nr 4:
Lód-Pol Spółka Jawna S. Strzeżoń, B. Madej
ul. Wałowa 30 34-100 Wadowice

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 10 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 11 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 11 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP ponieważ nie otrzymał na tę część żadnej ważnej oferty.

Dziękujemy wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.
Zamawiający informuje, że na czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3
w Przytkowicach
mgr Paweł Porzycki