Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2011/2012 z podziałem na 14 zadań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 12.10.2011 r.
ZP. 271.16.2011

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dla Zadań od nr 1 do 8 i od nr 10 do 14
i UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w części nr 9
(Zadanie nr 9 – Sołectwo Leńcze)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 242635-2011 w dniu 12.09.2011 r. na: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2011/2012 z podziałem na 14 zadań” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla:

Zadania nr 1 Sołectwo Bugaj
oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.
ul. Sowińskiego 16, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
cena oferty brutto: 32.772,60 zł
słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa 60/100

Zadania nr 2 Sołectwo Brody
oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.
ul. Sowińskiego 16, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
cena oferty brutto: 69.056,55 zł
słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć 55/100

Zadania nr 3 Sołectwo Barwałd Średni
oferta złożona przez:
„STOPIAK” Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310, 34-124 Klecza Górna
cena oferty brutto: 67.626,00 zł
słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć 00/100

Zadania nr 4 Sołectwo Barwałd Górny
oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach Sp. z o. o.
ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice
cena oferty brutto: 66.899,25 zł
słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 25/100

Zadania nr 5 Sołectwo Stanisław Dolny Dolany
? oferta złożona przez:
Usługi Rolnicze i Transportowe Kania Michał
34-113 Paszkówka 211
cena oferty brutto: 23.335,56 zł
słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć 56/100

Zadania nr 6 Sołectwo Stanisław Dolny
oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.
ul. Sowińskiego 16, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
cena oferty brutto: 57.988,22 zł
słownie złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 22/100

Zadania nr 7 Sołectwo Zebrzydowice
oferta złożona przez:
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ZORZA”
Stanisław Dolny 443, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
cena oferty brutto: 39.171,06 zł
słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden 06/100

Zadania nr 8 Sołectwo Zebrzydowice Bieńkowice
oferta złożona przez:
Usługi Komunalne Wiesław Kowalczyk
Zarzyce Wielkie 5A, 34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 17.340,00 zł
słownie złotych: siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści 00/100

Zadania nr 10 Sołectwo Przytkowice
oferta złożona przez:
Zakład Usługowy Dariusz Chrostek
34-141 Przytkowice 496
cena oferty brutto: 105.570,00 zł
słownie złotych: sto pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt 00/100

Zadania nr 11 Sołectwo Zarzyce Małe
oferta złożona przez:
Usługi Komunalne Wiesław Kowalczyk
Zarzyce Wielkie 5A, 34-142 Leńcze
cena oferty brutto: 17.748,00 zł
słownie złotych: siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem 00/100

Zadania nr 12 Sołectwo Zarzyce Wielkie
oferta złożona przez:
Usługi Komunalne Wiesław Kowalczyk
Zarzyce Wielkie 5A, 34-142 Leńcze
cena oferty brutto: 31.161,00 zł
słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt jeden 00/100

Zadania nr 13 Sołectwo Podolany
oferta złożona przez:
Usługi Komunalne Wiesław Kowalczyk
Zarzyce Wielkie 5A, 34-142 Leńcze
cena oferty brutto: 21.037,50 zł
słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem 50/100

Zadania nr 14 Miasto Kalwaria Zebrzydowska
oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.
ul. Sowińskiego 16, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
cena oferty brutto: 137.837,70 zł
słownie złotych: sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem 70/100


Uzasadnienie wyboru ofert:
Wybrane oferty częściowe złożone na poszczególne zadania spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% - wybrane oferty dla poszczególnych części, otrzymały po 100,00 punktów i stanowią najkorzystniejsze oferty.


Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom częściowym na poszczególne zadania w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie w części nr 9 tj. Zadania nr 9: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Leńcze w sezonie 2011/2012.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zgodnie z postanowieniami art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu, na Zadanie nr 9 wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy, w związku z powyższym zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania w części nr 9 (Sołectwo Leńcze) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 31.10.2011 r.
ZP. 271.18.2011

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Leńcze w sezonie 2011/2012” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 269231-2011 z dnia 13.10.2011 r. jest oferta złożona przez Wykonawcę:

F.H.U. MERCEDES
Rafał Stanek
Babica 30 A
34-103 Witanowice 
cena wybranej oferty: 93.500,00 zł brutto
słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset 00/100
kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski