Całoroczne utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2012

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Całoroczne utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2012

Numer ogłoszenia: 315075 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całoroczne utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia są usługi: Całoroczne utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2012 polegające na: a) Oczyszczanie pozimowe - pierwsze w roku po okresie zimowym ręczne zamiatanie i czyszczenie dróg, chodników, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz itd.), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi); b) Oczyszczanie ręczne - zmiatanie i czyszczenie chodników, ulic, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz itd.), liści, trawy, liści i ich części, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi), Czyszczenie chodników z chwastów, poprzez stosowanie środków chwastobójczych; c) Bieżące oczyszczanie - zbieranie i punktowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów, przystanków, trawników, klombów, donic powodujące dokładne usunięcie również drobnych zanieczyszczeń sypkich, usunięcie darni, liści i ich części oraz skumulowanych zanieczyszczeń sypkich, usunięcie kurzu i innych zanieczyszczeń z ławek, zerwanie z wiat przystankowych, koszy, słupów energetycznych naklejonych ogłoszeń, ustawienie przewróconych koszy - a następnie utrzymanie tego standardu w godzinach od 7.00 do 17.00; d) Wyjazdy interwencyjne na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska - drobne prace porządkowe (2 ludzi do 1 godziny, samochód) powodujące usunięcie wszelkich zanieczyszczeń (o objętości do 1 m3) na zgłoszenie telefoniczne kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej (tel. Referat GK: 33/ 8766 004); e) Wykonawca podaje interwencyjny telefon kontaktowy oraz osobę dostępną całą dobę; f) Obsługa akcji - Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata - usunięcie zebranych odpadów z terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z wyznaczonych punktów wskazanych przez kierownika referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej; g) Obsługa imprez - oczyszczanie w zakresie zleconego terenu, jednokrotnie przed i po oraz w sposób bieżący w trakcie imprezy wraz z rozstawieniem i późniejszym opróżnieniem workowych koszy 100 l w ilości 20/ha i kontenerów 1100 l (kontenery udostępni Zamawiający, kosze z workami Wykonawca); h) Bieżące opróżnianie około 120 szt. koszy ulicznych - opróżnianie co najmniej raz w tygodniu lub codziennie w godzinach od 7.00 do 16.00 natychmiast po przepełnieniu wraz z uprzątnięciem terenu wokół nich (w promieniu 3 m) oraz konserwacja i naprawa koszy; i) Załadunek i rozładunek mate(...)
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 77.31.00.00-6, 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:
12.

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ