Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Przytkowice: Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542, woj. małopolskie,
tel./faks 33 8768491.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsprzytkowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych stosownie do bieżących potrzeb do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) w tym w szczególności:
a) artykułów spożywczych (różnych),
b) pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
c) warzyw i owoców
d) warzyw i owoców przetworzonych
e) jaj
f) mleka i produktów mleczarskich
g) olei, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych
h) napojów
i) produktów przemiału ziarna
j) ryb
Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z
zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. Dostawy następować będą na
podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia, którego dokona pracownik
upoważniony przez Zamawiającego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.
Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego w dni robocze w
godzinach od 7:00 do 8:00, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie
obciążać kosztami transportu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia
towarów do magazynów żywnościowych znajdujących się w obiektach Zamawiającego.
Wykonawca musi zagwarantować odpowiedni okres ważności dostarczanych produktów
licząc od dnia dostawy. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru
towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych,
a także dokonywać sprawdzania zgodności cen z formularzem asortymentowo - cenowym.
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych
lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego
towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany (...)
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.10.00.00-9
15.80.00.00-6
15.30.00.00-1
15.00.00.00-8
15.33.00.00-0
01.24.20.00-5
15.50.00.00-3
15.51.10.00-3
15.40.00.00-2
15.90.00.00-7
15.61.00.00-7
15.22.00.00-6
15.81.00.00-9
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 10.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30. 06. 2012 r.

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ