Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze ofert

Kalwaria Zebrzydowska, 08.12.2011
Znak sprawy: 1144/2011

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 14, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA
„DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA ZEBRZYDOWSKIEGO W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ”
Data zamieszczenia 08.12.2011

Działając na podstawie art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759) Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA ZEBRZYDOWSKIEGO W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ” – ogłoszenie nr 386006 – 2011

Wybrał następujące oferty na poszczególne części:

Część nr 1 – artykuły spożywcze (różne)
Oferta nr 5
Firma „FRUCTICO”
Tomasz Zwierz
Ul. Rólki 53
34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska
Cena brutto: 16 055,46 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena – 100% tj łączna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 10 punktów.
W wyżej wymienionej części postępowania zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
Oferta nr 1:
LÓD POL Spółka Jawna
S. Strzeżoń, B. Madej
Ul. Wałowa 30
34 – 100 Wadowice
Wykonawca wykluczony z tej części zamówienia z art. 24 ust. 2 pkt 4 ze względu na skreślenia (zmiany w gramaturze towaru) w formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 1 – a ) i w związku z tym, zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy PZP oferta na tą część zamówienia odrzucona
Oferta nr 3:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „AGA”
Ul. Obrytka 823
32 – 420 Gdów
Wykonawca wykluczony z art. 24 ust. 2 pkt. 4 i w związku z tym odrzucony z art. 24 ust. 4 Ustawy PZP ze względu na braki w dokumentacji a co za tym idzie niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu: brak dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz brak referencji na kwotę z pkt. 8 SIWZ na tą część zamówienia.

Część nr 2 – mięso, drób, przetwory mięsne
Oferta nr 2
Rzeźnictwo – Wędliniarstwo
Józef Tomczyk
Gierałtowice 233
34 – 122 Wieprz
Cena brutto: 53 996,46 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.
Informacje o pozostałych ważnych złożonych ofertach: innych ofert nie złożono.

Część nr 3 – warzywa i owoce
Zamawiający unieważnia postępowanie w części 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP ponieważ oferta na tą część zamówienia przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 4 – warzywa i owoce przetworzone
Oferta nr 2:
Firma Handlowo – Usługowa
„GALLOD – HURT”
Leszczyna 159
32 – 733 Trzciana
Cena brutto: 13 807,58 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena – 100% tj. łączna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 10 punktów.
W wyżej wymienionej części postępowania zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
Nr oferty, Nazwa wykonawcy, siedziba firmy, liczba punktów przyznana w ofercie
Oferta nr 1: LÓD POL Spółka Jawna S. Strzeżoń, B. Madej, Ul. Wałowa 30, 34 – 100 Wadowice
Wykonawca wykluczony z tej części zamówienia z art. 24 ust. 2 pkt 4 ze względu na skreślenia (zmiany w gramaturze towaru) w formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 1 – d ) i w związku z tym, zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy PZP oferta na tą część zamówienia odrzucona
Oferta nr 5: Firma „FRUCTICO”, Tomasz Zwierz, Ul. Rólki 53, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska punktów: 8,20

Część nr 5 – jaja
Oferta nr 1:
LÓD POL Spółka Jawna
S. Strzeżoń, B. Madej
Ul. Wałowa 30
34 – 100 Wadowice
Cena brutto: 2 730,00 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena – 100% tj łączna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 10 punktów.
W wyżej wymienionej części postępowania zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
Nr oferty, Nazwa wykonawcy, siedziba firmy, liczba punktów przyznana w ofercie
Oferta nr 5: Firma „FRUCTICO”, Tomasz Zwierz, Ul. Rólki 53, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska punktów: 9,30

Część nr 6 – mleko i produkty mleczarskie
Oferta nr 1:
LÓD POL Spółka Jawna
S. Strzeżoń, B. Madej
Ul. Wałowa 30
34 – 100 Wadowice
Cena brutto: 13 544,27 złotych Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.
Informacje o pozostałych ważnych złożonych ofertach: innych ofert nie złożono.

Część nr 7 – oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne
Oferta nr 1:
LÓD POL Spółka Jawna
S. Strzeżoń, B. Madej
Ul. Wałowa 30
34 – 100 Wadowice
Cena brutto: 3 380,90 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena – 100% tj łączna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 10 punktów.
W wyżej wymienionej części postępowania zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
Nr oferty, Nazwa wykonawcy, siedziba firmy, liczba punktów przyznana w ofercie
Oferta nr 2: Firma Handlowo – Usługowa, „GALLOD – HURT”, Leszczyna 159, 32 – 733 Trzciana, punktów: 9,71
Oferta nr 5: Firma „FRUCTICO”, Tomasz Zwierz, Ul. Rólki 53, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska punktów: 8,47

Część nr 8 – napoje
Oferta nr 5
Firma „FRUCTICO”
Tomasz Zwierz
Ul. Rólki 53
34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska
Cena brutto: 5 002,74 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena – 100% tj łączna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 10 punktów.
W wyżej wymienionej części postępowania zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „AGA”, Ul. Obrytka 823, 32 – 420 Gdów
Wykonawca wykluczony z art. 24 ust. 2 pkt. 4 i w związku z tym odrzucony z art. 24 ust. 4 Ustawy PZP ze względu na braki w dokumentacji a co za tym idzie niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu: brak dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz brak referencji na kwotę z pkt. 8 SIWZ na tą część zamówienia.

Część nr 9 – produkty przemiału ziarna
Oferta nr 1:
LÓD POL Spółka Jawna
S. Strzeżoń, B. Madej
Ul. Wałowa 30
34 – 100 Wadowice
Cena brutto: 3 888,82 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena – 100% tj. łączna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 10 punktów.
W wyżej wymienionej części postępowania zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
Nr oferty, Nazwa wykonawcy, siedziba firmy, liczba punktów przyznana w ofercie
Oferta nr 5: Firma „FRUCTICO”, Tomasz Zwierz, Ul. Rólki 53, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, punkty: 9,68
Wykonawcy wykluczeni:
Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „AGA”, Ul. Obrytka 823, 32 – 420 Gdów
Wykonawca wykluczony z art. 24 ust. 2 pkt. 4 i w związku z tym odrzucony z art. 24 ust. 4 Ustawy PZP ze względu na braki w dokumentacji a co za tym idzie niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu: brak dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz brak referencji na kwotę z pkt. 8 SIWZ na tą część zamówienia.

Część nr 10 – ryby
Oferta nr 2:
Firma handlowo – usługowa
GALLOD – HURT
Leszczyna 159
32 – 733 Trzciana
Cena brutto: 12 135,90 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów za kryterium cena – 100% tj łączna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 10 punktów.
W wyżej wymienionej części postępowania zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
Nr oferty, Nazwa wykonawcy, siedziba firmy, liczba punktów przyznana w ofercie
Oferta nr 1: LÓD POL Spółka Jawna S. Strzeżoń, B. Madej, Ul. Wałowa 30, 34 – 100 Wadowice: punkty: 8,78
Oferta nr 4, Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Józef Tomczyk, Gierałtowice 233, 34 – 122 Wieprz, punkty:8,78

Część nr 11 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
Zamawiający unieważnia postępowanie w części 11 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP ponieważ nie otrzymał na tę część żadnej ważnej oferty

Zamawiający informuje, że termin podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 Ustawy PZP zostanie uzgodniony z wybranymi Wykonawcami.

Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

Zamawiający informuje, że na czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI rozdział 2 Ustawy PZP.