Całoroczne utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 23.12.2011 r.
ZP. 271.24.2011

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Całoroczne utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2012” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 315075 – 2011 z dnia 01.12.2011 r., jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Komunalne
„KALTEKS” Sp. z o. o.
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 585.684,00 zł brutto
słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote zero groszy
kryteria oceny – cena 100 %
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zwiększy kwotę planowaną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryterium oceny określonym w SIWZ:Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski