Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania

Kalwaria Zebrzydowska, 27.12.2011

Znak sprawy: 1228/2011

 

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Mickiewicza 14, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA

„DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA ZEBRZYDOWSKIEGO

W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ”

Data zamieszczenia 27.12.2011

 

Działając na podstawie art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759) Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na

„DOSTAWĘ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA ZEBRZYDOWSKIEGO

W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ” – ogłoszenie nr 418464 – 2011

Wybrał następujące oferty na poszczególne części:

 

Część nr 1 – warzywa i owoce

Zamawiający unieważnia postępowanie w części  1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP ponieważ nie otrzymał na tę część żadnej ważnej oferty.

 

 

Część nr 2 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

Oferta nr 1

Zakład Piekarniczy

„SZARLOTKA”

Zelczyna 202

32 – 051 Wielkie Drogi

Cena brutto: 2 696,66 złotych. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Informacje o pozostałych ważnych złożonych ofertach: innych ofert nie złożono.

 

 

 

Zamawiający informuje, że termin podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie       z art. 94 ust. 2 pkt 1 Ustawy PZP zostanie uzgodniony z wybranymi  Wykonawcami.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

 

Zamawiający informuje, że na czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI rozdział 2 Ustawy PZP.