Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zawiadomienie o spełnieniu warunków udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych

 

Kalwaria Zebrzydowska, 02.01.2012 r.
ZP.K. 271.1.2011

ZAWIADOMIENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE
ORAZ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH


KONKURS na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej”,  ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 310865-2011 w dniu 28.11.2011 r.


W związku z dokonaną oceną wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz działając na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych niżej wymienionych uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu: