Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 310865-2011 z dnia 2011-11-28 r. Ogłoszenie o konkursie - Kalwaria Zebrzydowska
I. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego...
Termin składania ofert: 2011-12-12


Numer ogłoszenia: 2383 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o konkursie.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 310865 - 2011 data 28.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, fax. 033 8766301.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
  • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu konkursu: I. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wskazanie autora zwycięskiej pracy, bądź zespołu autorskiego, który zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla potrzeb budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. II. Lokalizacja: Kalwaria Zebrzydowska, ul. Broniewskiego, działki nr: 4058/7, 4058/4 - według załączonej aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej. Teren przeznaczony pod opracowanie konkursowe jest częściowo zabudowany budynkiem Zespołu Szkół nr 1w Kalwarii Zebrzydowskiej. III. Przy opracowaniu koncepcji należy uwzględnić poniższe zapisy: 1. Należy zaprojektować halę sportową o wymiarach pola gry minimum 40 x 20 m i wysokości hali minimum w najniższym punkcie 7 m z zapleczem sanitarno-technicznym. Halę sportową należy połączyć z budynkiem szkoły. 2. Budynek hali sportowej winien zawierać pomieszczenie dla trenerów, szatnie i zaplecze sanitarne dla uczniów, pomieszczenie siłowni, pomieszczenie świetlicowe, salę korekcyjno-rehabilitacyjną, magazyn sprzętu oraz inne pomieszczenia techniczne i gospodarcze wynikające z potrzeb technologicznych obiektu. 3. Funkcje hali sportowej: - boisko do koszykówki z wybiegami bocznymi i wybiegiem od strony koszy, - boisko do siatkówki, - boisko do piłki ręcznej, - wymaga się zaprojektowania trybun widokowych wzdłuż boiska o maksymalnie możliwej ilości miejsc. Należy rozważyć możliwość usytuowania dodatkowych trybun po szerokości hali. 4. Wprowadzenie podziału płyty boiska poprzez montaż na szerokości dwóch kotar grodzących na trzy małe boiska do gry z możliwością prowadzenia zajęć przez trzy grupy. Za bramkami przewidzieć siatki zabezpieczające (piłkochwyty). 5. Projektowana hala powinna posiadać zaplecze magazynowe na sprzęt sportowy taki jak: bramki do piłki ręcznej, kozły, materace, równoważnie, piłki do gry i inne nowo zaprojektowane urządzenia hali. 6. Urządzenia, w jakie powinna być wyposażona hala - sprzęt sportowy ruchomy i stały: bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki, kosze wiszące opuszczane lub składane montowane do ściany. Projekt techniczny powinien zawierać rodzaj urządzeń i sposób ich zamontowania. W koncepcji należy uwzględnić płytę boiska dostosowaną do różnych dyscyplin sportowych odporną na uszkodzenia od obuwia sportowego oraz łatwą do utrzymania czystości. 7. Należy przewidzieć pomieszczenie kotłowni dla potrzeb hali sportowej oraz odrębne przyłącza infrastruktury technicznej. 8. Oświetlenie - przy projektowaniu hali rozpatrywać łącznie oświetlenie dzienne i sztuczne. Oświetlenie dzienne zapewnić przez okna otwierane z poziomu podłogi. Należy przewidzieć i zaprojektować niezależne oświetlenie trzech przestrzeni hali sportowej ze względu na podział płyty boiska kotarami przesuwnymi tak, aby istniała możliwość oświetlenia każdej części boiska oddzielnie lub boiska jednocześnie. Oświetlenie zgodnie z wymogami technicznymi w tym zakresie. Należy przewidzieć zastosowanie rolet na okna hali sportowej. 9. Należy przewidzieć zabezpieczenie obiektu przed dostępem kun. 10. Należy przewidzieć na ścianie wewnętrznej (od strony istniejącego placu zabaw) ściankę do wspinaczki. 11. System nagłośnienia hali sportowej. 12. Wentylacja - należy zapewnić wentylację naturalną poprzez otwieralność okien oraz zastosować wentylację mechaniczną. 13. Ponadto w pracy konkursowej należy uwzględnić następujące zagadnienia: - Projektowany obiekt nie może mieć żadnych barier architektonicznych, ograniczających dostępność dla osób niepełnosprawnych, - Wpisanie w bryłę obiektu funkcji objętych programem w sposób logiczny i bez zbędnych strat powierzchni oraz kubatury, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych parametrów pomieszczeń. 14. W ramach zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację zamierzenia inwestycyjnego należy uwzględnić: dojazd, ciągi piesze, chodniki, drogę ewakuacyjną. 15. Koncepcję należy opracować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - załącznik do regulaminu, oraz przepisami prawa mającymi zastosowanie do przedmiotu konkursu. 16. Z uwagi na to, iż projektowana hala ma być udostępniona w jak najdłuższym dziennym i tygodniowym wymiarze czasowym, przez szkolne kluby sportowe z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, należy zaprojektować komunikacyjną dostępność hali z zewnątrz wraz z możliwością korzystania z pomieszczeń sanitarno-higienicznych bez konieczności poruszania się po budynku szkoły. 17. Istniejące obiekty i zagospodarowanie terenu tj. działek nr 4058/7, 4058/4 określa załączona aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa. 18. Dojazd możliwy z ul. Broniewskiego (droga gminna) oraz z drogi wojewódzkiej Kalwaria - Skawina. 19. Dla celów funkcjonalnych hali sportowej przewiduje się korzystanie z istniejącego zaplecza parkingowego znajdującego się w bliskim sąsiedztwie budynku szkoły.
  • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu konkursu: I. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wskazanie autora zwycięskiej pracy, bądź zespołu autorskiego, który zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla potrzeb budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. II. Lokalizacja: Kalwaria Zebrzydowska, ul. Broniewskiego, działki nr: 4058/7, 4058/4 - według załączonej aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej. Teren przeznaczony pod opracowanie konkursowe jest częściowo zabudowany budynkiem Zespołu Szkół nr 1w Kalwarii Zebrzydowskiej. III. Przy opracowaniu koncepcji należy uwzględnić poniższe zapisy: 1. Należy zaprojektować halę sportową o wymiarach pola gry minimum 40 x 20 m i wysokości hali minimum w najniższym punkcie 7 m z zapleczem sanitarno-technicznym. Halę sportową należy połączyć z budynkiem szkoły. 2. Budynek hali sportowej winien zawierać pomieszczenie dla trenerów, szatnie i zaplecze sanitarne dla uczniów, pomieszczenie siłowni, pomieszczenie świetlicowe, salę korekcyjno-rehabilitacyjną, magazyn sprzętu oraz inne pomieszczenia techniczne i gospodarcze wynikające z potrzeb technologicznych obiektu. 3. Funkcje hali sportowej: - boisko do koszykówki z wybiegami bocznymi i wybiegiem od strony koszy, - boisko do siatkówki, - boisko do piłki ręcznej, - wymaga się zaprojektowania trybun widokowych wzdłuż boiska o maksymalnie możliwej ilości miejsc. Należy rozważyć możliwość usytuowania dodatkowych trybun po szerokości hali. 4. Wprowadzenie podziału płyty boiska poprzez montaż na szerokości dwóch kotar grodzących na trzy małe boiska do gry z możliwością prowadzenia zajęć przez trzy grupy. Za bramkami przewidzieć siatki zabezpieczające (piłkochwyty). 5. Projektowana hala powinna posiadać zaplecze magazynowe na sprzęt sportowy taki jak: bramki do piłki ręcznej, kozły, materace, równoważnie, piłki do gry i inne nowo zaprojektowane urządzenia hali. 6. Urządzenia, w jakie powinna być wyposażona hala - sprzęt sportowy ruchomy i stały: bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki, kosze wiszące opuszczane lub składane montowane do ściany. Projekt techniczny powinien zawierać rodzaj urządzeń i sposób ich zamontowania. W koncepcji należy uwzględnić płytę boiska dostosowaną do różnych dyscyplin sportowych odporną na uszkodzenia od obuwia sportowego oraz łatwą do utrzymania czystości. 7. Należy przewidzieć pomieszczenie kotłowni dla potrzeb hali sportowej oraz odrębne przyłącza infrastruktury technicznej. 8. Oświetlenie - przy projektowaniu hali rozpatrywać łącznie oświetlenie dzienne i sztuczne. Oświetlenie dzienne zapewnić przez okna otwierane z poziomu podłogi. Należy przewidzieć i zaprojektować niezależne oświetlenie trzech przestrzeni hali sportowej ze względu na podział płyty boiska kotarami przesuwnymi tak, aby istniała możliwość oświetlenia każdej części boiska oddzielnie lub boiska jednocześnie. Oświetlenie zgodnie z wymogami technicznymi w tym zakresie. Należy przewidzieć zastosowanie rolet na okna hali sportowej. 9. Należy przewidzieć zabezpieczenie obiektu przed dostępem kun. 10. Należy przewidzieć na ścianie wewnętrznej (od strony istniejącego placu zabaw) ściankę do wspinaczki. 11. System nagłośnienia hali sportowej. 12. Wentylacja - należy zapewnić wentylację naturalną poprzez otwieralność okien oraz zastosować wentylację mechaniczną. 13. Ponadto w pracy konkursowej należy uwzględnić następujące zagadnienia: - Projektowany obiekt nie może mieć żadnych barier architektonicznych, ograniczających dostępność dla osób niepełnosprawnych, - Wpisanie w bryłę obiektu funkcji objętych programem w sposób logiczny i bez zbędnych strat powierzchni oraz kubatury, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych parametrów pomieszczeń. 14. W ramach zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację zamierzenia inwestycyjnego należy uwzględnić: dojazd, ciągi piesze, chodniki, drogę ewakuacyjną. 15. Koncepcję należy opracować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - załącznik do regulaminu, oraz przepisami prawa mającymi zastosowanie do przedmiotu konkursu. 16. Z uwagi na to, iż projektowana hala ma być udostępniona w jak najdłuższym dziennym i tygodniowym wymiarze czasowym, przez szkolne kluby sportowe z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, należy zaprojektować komunikacyjną dostępność hali z zewnątrz wraz z możliwością korzystania z pomieszczeń sanitarno-higienicznych bez konieczności poruszania się po budynku szkoły. 17. Istniejące obiekty i zagospodarowanie terenu tj. działek nr 4058/7, 4058/4 określa załączona aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa. 18. Dojazd możliwy z ul. Broniewskiego (droga gminna) oraz z drogi wojewódzkiej Kalwaria - Skawina. 19. Parking dla potrzeb hali sportowej należy przewidzieć w koncepcji na działkach nr 4059/3 i 4079, zlokalizowanych naprzeciwko istniejącego budynku szkoły od strony ulicy Broniewskiego, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.3).
  • W ogłoszeniu jest: Termin i miejsce składania prac konkursowych: Termin: do dnia 16.01.2012 r. do godziny 11:00. Miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin i miejsce składania prac konkursowych: Termin: do dnia 27.01.2012 r. do godziny 11:00. Miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, pokój nr 22, II piętro.