Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pytania i odpowiedzi oraz inne wyjaśnienia (03.01.2012)

 

znak postępowania: ZP.K.271.1.2011
Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 310865 – 2011 w dniu 28.11.2011 r. na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Pytanie 1:
Zgodnie z paragrafem 5 pkt. 2. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na wydzielonych terenach usług publicznych, do jakich kwalifikuje się szkoła i hala sportowa, maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 30% powierzchni terenu. 
Po odjęciu od powierzchni działki – 11 767 m2 (100%) powierzchni zabudowy szkoły – 2 549m2 (21,66%) i pola gry 20x40m wraz z obrzeżami po 2m – 1 056m2 (8,97%), co wyczerpuje dopuszczalną powierzchnie zabudowy, na pozostałe funkcje hali sportowej (szatnie, widownia, komunikacja, pomieszczenia techniczne itp) nie ma miejsca.
W związku z powyższym, w świetle obowiązującego prawa obiekt, który jest przedmiotem konkursu nie uzyska pozwolenia na budowę.
Czy Organizator konkursu wystąpił o stosowną zmianę MPZP i czy jest w stanie zagwarantować uprawomocnienie tej zmiany w terminie umożliwiającym Projektantowi wywiązanie się z terminów zawartych w umowie?
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający posiada opinię z dnia 22.12.2011 r. autora miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z której wynika, że: „określenie pojęcia „działka budowlana” zdefiniowano w § 4 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/44/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany m.p.z.p. miasta Kalwaria Zebrzydowska, wprowadzając w tzw. „słowniczku” ust. 12 o brzmieniu: „12. Działce budowlanej zwanej dalej działką – rozumie się przez to nieruchomość gruntową składającą się z jednej lub wielu działek ewidencyjnych, spełniającą wymogi dla realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych oraz ustaleń niniejszej uchwały.”” oraz, że „teren U4 obejmujący kilka działek ewidencyjnych (własność samorządowa) charakteryzujący się jednolitą funkcją podstawową (usługi oświaty) stanowi jedną działkę budowlaną. Zatem do wyliczenia parametrów i wskaźników ustalonych w § 5 należy uwzględniać całą powierzchnię terenu.”. Według danych z ewidencji gruntów powierzchnia terenów będących własnością samorządową wynosi 3,7877 ha, natomiast powierzchnia zabudowy istniejących budynków wynosi 0,6327 ha.

Pytanie 2:
Jaką ilość miejsc Organizator konkursu uważa za maksymalną?
Odpowiedź na pytanie 2:
Z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu, uczestnik konkursu winien przedstawić
w koncepcji we własnym zakresie ilość miejsc na trybunach przy zachowaniu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych przepisów prawa.

Pytanie 3:
Odnośnie paragrafu 3. punkt 19 regulaminu konkursu: co kryje się pod określeniem „zaplecze parkingowe znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły”? Czy Organizator ma prawo do dysponowania dodatkowym terenem poza działkami 4058/ i 4058/4, gdzie będzie można urządzić parking?
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający modyfikuje zapis regulaminu konkursu w następujący sposób: skreśla się dotychczasowy zapis punktu 3 ppkt. 3.2. 19 regulaminu konkursu i nadaje mu nowe brzmienie: „Parking dla potrzeb hali sportowej należy przewidzieć w koncepcji na działkach nr 4059/3 i 4079, zlokalizowanych naprzeciwko istniejącego budynku szkoły od strony ulicy Broniewskiego, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska”.

Pytanie 4:
Ile osób w jednym momencie może mieć zajęcia w głównej sali hali sportowej?
Odpowiedź na pytanie 4:
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu pole boiska ma zostać podzielone dwoma kotarami, zatem w jednym czasie mogą mieć zajęcia 3 grupy.

Pytanie 5:
Na ile osób należy przyjąć pomieszczenie siłowni oraz sali korekcyjno-rehabilitacyjnej lub jaka powinna być powierzchnia wymienionych pomieszczeń?
Odpowiedź na pytanie 5:
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego, również funkcjonalności, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń.

Pytanie 6:
Czy w ramach projektowanej sali sportowej należy przewidzieć gabinet lekarski tzw. pierwszej pomocy?
Odpowiedź na pytanie 6:
Zamawiający nie widzi potrzeby zaprojektowania gabinetu lekarskiego.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

Na podstawie postanowień punktu 18 ppkt. 18.7. Regulaminu konkursu Zamawiający modyfikuje treść Regulaminu w następujący sposób:
1) Zamawiający przedłuża termin składania prac konkursowych, z:
„do dnia 16.01.2012 r. do godziny 1100”
na: „do dnia 27.01.2012 r. do godziny 1100”
2) Zmianie ulega termin rozstrzygnięcia konkursu, z:
„31.01.2012 r.”
na: „15.02.2012 r.”
3) Zmianie ulega miejsce składania prac konkursowych określone w punkcie 10 ppkt. 10.1. regulaminu konkursu, z:
„Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter”
na: „Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, pokój nr 22, II piętro”
4) W konsekwencji udzielonych wyjaśnień zmianie ulega zapis punktu 3.2. 19 regulaminu konkursu, z:
„Dla celów funkcjonalnych hali sportowej przewiduje się korzystanie z istniejącego zaplecza parkingowego znajdującego się w bliskim sąsiedztwie budynku szkoły”
na: „Parking dla potrzeb hali sportowej należy przewidzieć w koncepcji na działkach nr 4059/3 i 4079, zlokalizowanych naprzeciwko istniejącego budynku szkoły od strony ulicy Broniewskiego, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska”.

Ponadto, Zamawiający w § 2 projektu umowy po ust. 9 wprowadza ust. 10
w brzmieniu: „10. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu na wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 jedynie w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Projektanta postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę nie zostanie zakończone w terminie, umożliwiającym zachowanie przez Projektanta umownego terminu na wykonanie przedmiotu umowy”.


Kalwaria Zebrzydowska, 03.01.2012 r.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia