Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pytania i odpowiedzi oraz inne wyjaśnienia (05.01.2012)

 

 

znak postępowania: ZP.K.271.1.2011

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące konkursu ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 310865 – 2011 w dniu 28.11.2011 r. na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Pytanie 1:

W regulaminie jest zapis: „należy przewidzieć na ścianie wewnętrznej (od strony istniejącego placu zabaw) ściankę do wspinaczki”. Proszę o informację, czy ścianka wspinaczkowa ma być wewnątrz sali sportowej czy na zewnątrz budynku w ramach ściany np. za ogrodzeniem szkoły ?

Odpowiedź na pytanie 1:

Ścianka do wspinaczki ma być zlokalizowana na ścianie wewnątrz hali sportowej.

Pytanie 2:

Czy projektując salę gimnastyczną dla określenia gabarytów obiektu (np: wysokość kalenicy , kąt nachylenia dachu itp.) należy kierować się wytycznymi zawartymi w § 4 pkt7 w zakresie formy dachu oraz wysokości kalenicy ?

Czy powinny zostać wzięte pod uwagę informacje zawarte w § 4 pkt 9 odnoszące się do budynków usługowych – czy są to informacje dotyczące obiektów usługowych stanowiących funkcje uzupełniające dla terenów o przeznaczeniu MN oraz MNr?

Odpowiedź na pytanie 2:

W związku z tym, że hala sportowa zalicza się do obiektów użyteczności publicznej, należy kierować się zapisami § 4 pkt. 7 i 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający zakłada , że ścianka wspinaczkowa dostępna jest z trzeciego boiska treningowego , czy gabaryty sali gimnastycznej powinny zostać powiększone i ściana wspinaczkowa wraz ze strefą bezpieczeństwa powinna być niezależną przestrzenią ?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający zakłada, że ścianka wspinaczkowa ma być dostępna z trzeciego boiska treningowego.

 

Pytanie 4:

Czy zakładane w wytycznych do sporządzenia koncepcji pomieszczenie świetlicy jest pomieszczeniem przeznaczonym do pobytu dziennego ( pozalekcyjnego ) dzieci szkolnych , czy jest to pomieszczenie przeznaczone dla kółek zainteresowań dostępne dla osób
z zewnątrz?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Pomieszczenie świetlicy przeznaczone ma być zarówno na pobyt dzienny (pozalekcyjny) dzieci szkolnych, jak również dla kółek zainteresowań dla osób z zewnątrz.

 

Pytanie 5:

Czy sala do rehabilitacji powinna posiadać własne zaplecze sanitarno-szatniowe
i magazynowe?

Prosimy o podanie przybliżonej liczby osób biorących udział w zajęciach lub gabarytów sali.

Odpowiedź na pytanie 5:

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego, również funkcjonalności, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń, zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający nie widzi konieczności zaprojektowania dodatkowego zaplecza sanitarno-szatniowego i magazynowego, o ile przepisy szczególne w tym zakresie nie stanowią inaczej.

 

Pytanie 6:

Czy siłownia powinna posiadać własne zaplecze sanitarno-szatniowe i magazynowe?

Prosimy o podanie przybliżonych gabarytów pomieszczenia.

Odpowiedź na pytanie 6:

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego, również funkcjonalności, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń, zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający nie widzi konieczności zaprojektowania dodatkowego zaplecza sanitarno-szatniowego i magazynowego, o ile przepisy szczególne w tym zakresie nie stanowią inaczej.

 

Pytanie 7:

Czy zakładane przez Zamawiającego w wytycznych rolety w sali gimnastycznej mają na celu uzyskanie komfortu osób ćwiczących ( zabezpieczenie przed promieniami słonecznymi ) , czy mają dać możliwość zaciemnienia sali w przypadku realizacji wydarzeń kulturalnych np. spektakle , przedstawienia , koncerty itp.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zakładane zastosowanie rolet ma na celu uzyskanie komfortu osób ćwiczących (zabezpieczenie przed promieniami słonecznymi) jak również zaciemnienie hali.

 

Pytanie 8:

Czy w związku z tym , ze do dnia dzisiejszego tj. 02.01.2012 nie została podana oficjalna informacja dotycząca zespołów zakwalifikowanych do udziału w konkursie termin składnia prac konkursowych zostanie prolongowany?

Odpowiedź na pytanie 8:

W dniu 02.01.2012 r. Zamawiający przesłał do Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu zaproszenie do składania prac konkursowych. Ponadto termin składania prac konkursowych, zgodnie z zamieszczoną w dniu 03.01.2012 r. informacją na stronie internetowej Zamawiającego www.kalwaria-zebrzydowska.pl, został zmieniony z: „do dnia 16.01.2012 r. do godziny 1100” na: „do dnia 27.01.2012 r. do godziny 1100”.

 

Pytanie 9:

Prosimy o podanie źródła ciepła dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem (gaz, elektryka, paliwa stałe, miejska sieć ciepłownicza itp.).

Odpowiedź na pytanie 9:

Przewidywane źródło ciepła dla projektowanej hali sportowej – gaz ziemny.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu są integralne z ogłoszeniem o konkursie i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 05.01.2012 r.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

mgr Zbigniew Stradomski