Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
Numer ogłoszenia: 6354 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 386006 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 1, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 0-33 8766348, 8766192, faks 0-33 8766192.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych stosownie do bieżących potrzeb do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej z podziałem na części:część 1 zamówienia - artykuły spożywcze różne, część 2 zamówienia - mięso, drób, przetwory mięsne, część 3 zamówienia - warzywa i owoce, część 4 zamówienia - warzywa i owoce przetworzone część 5 zamówienia - jaja, część 6 zamówienia - mleko i produkty mleczarskie, część 7 zamówienia - oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, część 8 zamówienia - napoje, część 9 zamówienia - produkty przemiału ziarna, część 10 zamówienia - ryby, część 11 zamówienia - pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6, 15.30.00.00-1, 15.33.00.00-0, 03.14.25.00-3, 15.50.00.00-3, 15.51.10.00-3, 15.40.00.00-2, 15.90.00.00-7, 15.61.00.00-7, 15.22.00.00-6, 15.81.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Artykuły spożywcze różne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Fructico Tomasz Zwierz, ul. Rólki 53, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16259,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16055,46
 • Oferta z najniższą ceną: 12980,47 / Oferta z najwyższą ceną: 16055,46
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: mięso, drób, przetwory mięsne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Rzeźnictwo - Wędliniarstwo Józef Tomczyk, Gierałtowice 233, 34-122 Wieprz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52119,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 53996,46
 • Oferta z najniższą ceną: 53996,46 / Oferta z najwyższą ceną: 53996,46
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Warzywa i owoce przetworzone

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo - Usługowa GALLOD - HURT, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13620,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13807,58
 • Oferta z najniższą ceną: 13807,58 / Oferta z najwyższą ceną: 16841,22
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: jaja

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LÓD POL Spółka Jawna S. Strzeżoń, B. Madej, ul. Wałowa 30,, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2638,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2730,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2730,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2934,75
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: mleko i produkty mleczarskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LÓD POL S. Strzeżoń, B. Madej, ul. Wałowa 30,, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13190,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13544,27
 • Oferta z najniższą ceną: 13544,27 / Oferta z najwyższą ceną: 13544,27
 • Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LÓD POL S.Strzeżoń, B. Madej, ul. Wałowa 30,, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3671,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3380,90
 • Oferta z najniższą ceną: 3380,90 / Oferta z najwyższą ceną: 3991,79
 • Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: Napoje

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma FRUCTICO Tomasz Zwierz, ul. Rólki 53, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4861,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5002,74
 • Oferta z najniższą ceną: 3222,54 / Oferta z najwyższą ceną: 5002,74
 • Waluta: PLN.

Część NR: 9

Nazwa: Produkty przemiału ziarna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LÓD POL Spółka Jawna S. Strzeżoń, B. Madej, ul. Wałowa 30,, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4362,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3888,82
 • Oferta z najniższą ceną: 3503,36 / Oferta z najwyższą ceną: 4016,04
 • Waluta: PLN.

Część NR: 10

Nazwa: Ryby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo - usługowa GALLOD - HURT, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13847,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12135,90
 • Oferta z najniższą ceną: 12135,90 / Oferta z najwyższą ceną: 13824,51
 • Waluta: PLN.